Dato: 16. februar 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

421. Til E. Collin.

Paris den 16 Februar 1863.

Kjære Ven!

imorges fik Jonas Brev fra Dem og jeg deri et Par venlige Ord, som jeg har at besvare, men det vil ikke rummes paa et lille Blad der kan lægges inden i en Skrivelse fra Jonas, det maa altsaa blive et selvstændigt Brev, som De rimeligviis modtager strax ved Deres Ankomst til Florentz; efter at jeg havde afsendt til Dem Opgivelsen af hvad jeg har udbetalt til Jonas490 efter hans Forlangende, har han her i Paris endnu faaet omtrent 7 Na­poleons; vort Mellemværende blev saaledes 1000 Realer og 21 Napoleons; nu fik han en Vexel paa 5000 Frank, denne vilde han give mig, men jeg modtog af den kun de 21 Napoleons og vilde saaledes lade de 1000 Realer staae hen til vi samledes Alle i Kjøbenhavn og jeg der saae hvad jeg skal betale for hvert tusinde Realer, thi disse maa rimeligviis ogsaa der betales halt i Spanien har jeg for hvert Tusinde givet store Renter, ilde at tale om at jeg i Bayonne gav endnu 8 Rdlr Dansk mere end de Renter jeg i Spanien gav og maatte i Bayonne hæve 4000. De skriver at nu faaer Jonas en ny Vexel paa 1000 Frank, den De i Kjøbenhavn lader udstede paa mit Navn; denne ønskede jeg ikke, thi det bliver kun igjen en forøget Udgift for mig, eller om De vil, for Dem; jeg har paa mit Creditiv vistnok Penge nok til jeg kommer hjem, og kan ogsaa forstrække Jonas med Udgift til Klæder og fransk Lærer, Grunden hvorfor jeg ønskede »rede Penge af ham«, var for ikke at tage mere op af mit Creditiv end nødvendigt, da jeg jo betaler mindre for dette, des mindre jeg optager der af. Nu kommer imidlertid Deres Vexel, og da den er betalt i Kjøbenhavn, saa maa den her løses og som sagt give nye Udgifter og det er kjedeligt for hver af os. See det var nu Pengesagerne. Det Hotel De omtaler, l Etoile du Nord kjender jeg godt491, der boede Theodor og Bunzen, og for dem laae det meget godt med Hensyn til Forelæsninger, da det er ikke langt fra Studenterqvarteret, men for Reisende der opholde sig nogle Uger i Paris og ville see Theatrene, bevæge sig paa Boulevarden, kort sagt være i Hjertet af det levende Paris, er det ikke Stedet at boe, dertil er det et lille ikke meget reenligt Hotel, Bjørnstjerne Bjørnsen boer tæt der ved, det er en Reise ud til ham, han boer ogsaa ligesaa billigt som De omtaler, men jeg ­ troer ikke at De, Deres Kone eller Datter have Lyst til at klemme sig op af de Trapper. De kan vistnok faae det i l Etoile for 50 Frank om Maaneden, men det er da for hver Person og for denne maa De dertil betale Ser­vice, som man aldrig Enkelt har under en halv Frank om Dagen, hvilket for tre bliver 1 1/2 Frank daglig altsaa endnu 45 Franc i Service.–De vil ikke faae et bedre beliggende Sted end hvor vi boe; det er et Hotel jeg vil kalde af 3die Rang i Paris; Jonas og jeg have hver sit Værelse og en lille Salon, for disse, (der er det mindste De med Kone og Datter kunne have), betale vi daglig, Servicen iberegnet, 6 Frank da vi blive her saalænge, og jeg tænker at kunne skaffe Dem det for samme Priis, De kan her i Hotellet erholde Alt, Kaffe, Frokost, Middag, Øl og saa videre, men De kan ogsaa ude492 tage det hvor De vil. Vi have fundet tæt ved en god og billig Restauration der [er] utroligt besøgt, her faae vi Frokost med viin for 1 1/2 Frank hver og Middag for to Frank; De ville alle blive tilfredse; Theatrene ere dyre, 5 Frank i de store Operaer og 3 i de mindre Theatre.–For Jonas og jeg regner jeg daglig 10 Rdlr Dansk, De gjør det altsaa ikke ringere end for 15 Rdlr, men jeg siger Dem De vil fortryde at fløtte ind i Hotel l'Etoile der ligger ude paa den anden Side af Seinen, bag ved Notre Dame, hvad De sparer i Huusleie, kommer De til at give for Vognleie og er da fjernt fra Verden.– Gjerne saae jeg at vi mødtes her, men jeg vil ikke overtaleDem til at forcere Deres Reise; dog det beder jeg Dem om at De snarest, i det mindste saaledes at jeg først i Marts veed det, skriver om De ind­træffer her til den 15 Marts, thi ellers reise vi den Dato, saa have vi været her omtrent to Maaneder, jeg er allerede aldeles mæt af Paris, og kun fordi Jonas morer sig og vist har nogen Gavn tillige af Opholdet her, bliver jeg, heller foer jeg afsted imorgen den Dag; Theatrene vare493 til efter Klokken 12 ikke før to kommer jeg nogen Nat iseng; jeg har intet Udbytte uden Træthed, evig og altid er jeg træt; kommer imidlertid De og Familien, saaledes at vi kunne være sammen fra den 15 til den 21de, da blive vi, thi jeg vilde nok være paa min Fødselsdag hos Serres i Dresden og da vi skulle opholde os lidt i Stratzburg og Würtzburg, bruge vi 8 a 9 Dage til en Reise herfra til Dresden. De Vil fra Paris i 10 Timer naae London, et Hotel skal jeg spørge om; da jeg første Gang var der boede jeg i Hotel Sabloniere paa Leicester Square, det ligger tæt ved Piccadelly, altsaa paa et godt Strøg og Priserne der vare rimelige, H. C. Ørsted havde anbefalet det, Grev Reventlau sagde imidlertid at det var ikke længer noget fornemt Qvarteer, man kunde boe i, men det var kun om Hjørnet og man var i den fine Verden. Gounods Faust glæder jeg mig til at De skal høre. De store Concerter ende snart. Jonas trænger til vintertøi[;] han gaaet og fryser. Hans seneste Photographie synes jeg godt om, det ligner aldeles. Hils Deres Kone og Datter og glæd mig nu snarat med et Brev, langt som dette.

Deres

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Jeg antager at De den første Marts forlader Florents og gaaer over Nizza til Paris'ndash;Klæder ere meget billige her; De skal kjøbe i La belle Jardiniere ude ved Notre Dame.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost