Dato: Februar 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Winther
Sprog: dansk.

Paris i Februar 1863.

Kjære Professor Winther!

Ligesaa glad som jeg blev ved at modtage et Brev fra Dem, ligesaa bedrøvet følte jeg mig ved at læse Hovedsagen deri; De siger mig, at dersom jeg ikke er enig med Dem ?, at stemme for Carl Andersen, da træder De ud af Committeen og vil offentligen gjøre Folk Rede for Grunden til Deres Udtrædelse og oplyse Publicum om, hvorledes det Anckerske Legat bliver uddeelt; hvad dette Sidste angaaer, da maa Enhver udtale sig efter sin Overbeviisning; jeg veed at jeg samvittighedsfuldt har fulgt min, uden at tage Hensyn til Stemning eller Tilbøielighed. Da første Gang legatet uddeeltes, vare vi To enige om den Digter, det burde tilfalde; ifjor vare vi det ikke og de andre Herrer i Committeen lagde deres Stemmer til min, dersom disse nu iaar, eller et tilkommende Aar, slutte sig til Dem, vil det aldrig falde mig ind at blive vred eller træde ud af Committeen, fordi at ikke min Villie gaaer igjennem; De derimod siger udtrykkeligt, at, er jeg ikke enig med Dem, træder De fra. Dette ligger mig tungt paa Hjertet, det er jo et formeligt Brud mellem os, og jeg sætter saa megen Priis paa Deres Venskab, paa det gode Forhold jeg altid har troet, var imellem os, at, dersom jeg ikke, ligesom Bissen, der ifjor var i Udlandet og af den Grund ikke stemte, ogsaa kan være fri derfor, jeg da heller iaar, før Afstemningen skeer, træder ud af Committeen. Heiberg og jeg bleve indsatte af den afdøde Anecker; Heiberg gik bort, og De valgtes i hans Sted, lad nu ogsaa mig være død og borte, lad en Anden indtage min Plads; thi jeg vil ikke, kjære Professor Winther, at det gode Forhold mellem os hæves, og det synes at maatte blive Tilfældet; thi jeg er ikke enig med Dem, og jeg kan ikke ved nogen Slags Trudsel forandre min Overbeviisning om at jeg handler Ret, idet jeg, dersom jeg iaar skal stemme, stemmer for Paludan Müller.

Maa altsaa efter Deres Anskuelse, De i den Anledning træde ud af Committeen, da forund mig at gjøre dette Skridt, vis mig det Venskab, at De bliver og at jeg træder af, før det kommer til Afstemning. Tiden for denne, haaber jeg, man snarest underretter mig om, og at De altid bevarer et venligt Sindelag mod

Deres hengivne

H.C. Andersen.

E.S.

Vil De bringe Deres Kone og Datter min hjertelige, ærbødige Hilsen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 212-13)