Dato: 24. januar 1863
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

418. Fra E. og Henriette Collin.

Roma. d.24 Januar 1862 [c:1863]

Kjære Andersen. Dette er et Brev fra Jette hvilket jeg begynder med nogle Linier. Jeg melder Jonas idag, at jeg lader ham tilstille enVexel paa 500 fr. fra Kjøbenhavn. Jeg saae meget gjerne, at Jonas benyttede sit Ophold i Paris til et flittigt Studium af det franske Sprog; see at skaffe nogle fornuftige Raad i den Anledning med stadigt Hensyn til at man jo ogsaa kan betale Guld for dyrt. Jeg vil haabe at Jonas har faaet mit til Tours poste restante adresserede Brev i hvilket jeg forklarede vor Reiseplan. De maa selv mindes, at det ikke er let at forlade Rom, og De kan troe at det holder haardt at faae Jette og Louise herfra; den Sidste blev helst her til vi kunde reise lige hjem uden at see Paris etc. Men det bliver nu ved Bestemmelsen, skjøndt det gjør mig ondt at forlade Italien netop naar Foraaret bryder frem.–Vi have faaet Photographien; Deres er ypperligt, men Jonas's forekommer mig komisk daarligt; han seer ud som en theologisk Candidat med haud, som har anlagt Knebelsbart og Fipskjæg i Overbeviisning om at der bliver Tid nok til at lade dem groe inden han faaer Præstekald.–De kunde ved Leilighed udkaste en lille Plan til hvorledes en Familie som min rettest concentrerer sin Virksomhed for at see det Vigtigste i Paris i 3 Uger à 1 Maaned. Min Familie er nemlig mindst af alt en Tourist?Familie; for offentlige Samlinger har den en instinctmæssi Afsky, men indrømmer at man maa see enkelte bekjendte Mesterværker for at have Fred naar man kommer hjem. Den vil derhos ikke altid være paa Farten; især Louise holder meest af de Fornøielser som kunne faaes frit tilkjørte. Det er umuligt at skrive med dette tykke Blæk paa tyndt Papir, og derfor slutter jeg.

Deres

E. Collin.

Tak for Deres Linier kjere Andersen og for det ganske ypperlige Billede af Dem, som jeg finder hører til de Allerbedste hvad der desværre ikke er Tilfældet med Jonas's og jeg er enig med Dem i at hans Stilling ikke er god, men det burde Photographen have indseet'ndash;Af mig er der her i Rom taget et ualmindelig grimt og Hexeagtigt Portrait som jeg naturligvis holder hemmeligt.–De har altsaa læst Artiklen i Dagbladet om Skandinavernes Liv og Juel i Rom, den har vakt adskillig Misfornøielse især blandt Kunstnerne hvis Arbeider han omtaler deels uden at have seet dem og deels feilagtig opfattet'ndash;Det ubegribelig slette og skjødesløse Sprogt har ogsaa givet Anledning til adskillige Vittigheder og Spøg over Forfatteren som iøvrigt antages at være Arentsen.–Jeg er enig med Dem i at finde hans Sang Juleaften smuk og følelsesfuld, iøvrigt er han en underlig Skrue!–

Dersom jeg var Digter satte jeg mig strax til at udtale i et stort Digt min Glæde og Beundring over Carracallas Bade, det er dog forunderligt at der kan ligge saa megen Skjønhed i en Ruin, hvor er den dog deilig!–

At Torloniaien af sine Villaer her i Rom, har ladet bygge

store Ruiner, stempler ham dog som det smagløseste Menneske paa Guds grønneste Jord! Fra Hjemmet hører vi gjerne hver 8 Dag og Alt er vel i vor Familie'ndash;Om Reisen hjem have vi i det sidste Brev til Tours udtalt os vidtløftigt og skal derfor idag tie om dine Sag, saameget mere som jeg nu af Skrive Træthed knap kan holde Pennen længer medens mine Fødder ere iskolde og mine Kinder mørkerøde, hvad jo ikke er deres naturlige Farve!!–

Lev vel kjere Andersen

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost