Dato: 14. januar 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

417. Til Henriette Collin.

Bordeaux den 14 Jan 1863.

Kjære Fru Collin!

Ja endnu ere vi i Bordeaux! i Dag er det en halv Maaned siden vi kom, men Veiret er mildt og vi have hver sin Kamin i vore Stuer hvor vi fyre i, dernæst er her en fortræffelig Opera som vi flittig besøge og Jonas har faaet en Mængde Lærde Bekjendtskaber, havde han bare skrevet et Ark og det var trykt var han blevet Æresmedlem, han kom forleden hjem ganske overvældet af al den Opmærksomhed der var ydet ham og han hjembragte for Botanikeren Lange et Æresdiplom.–Igaar var Jonas paa Jernbane nede ved Havet og kom først hjem halv 12 om Natten, det blev da, idet mindste mig, for besværligt at komme op til imorges Klokken 6 og paa den Tid vilde vi have reist i Dag, nu maa vi vente til Aften og naae da kun Angouleme, imorgen ville vi til Poitiers, det er Jonas af Vigtighed for sine nye Lærde Forbindelser, der blive vi altsaa een eller to Dage; jeg har Ulyst at see det gamle Blois og saaledes, istedetfor paa een Dag at naae Paris, vil der hengaae fire, fem Dage og vi indtræffe, om Gud vil, den 19de Januar, længere end 2 Maaneder kunne vi ikke blive der (Bestemmelsen var sex Uger), men De kommer jo til Paris omtrent den 12 Marts og da have vi en Uge at være sammen, det jeg særdeles glæder mig til! læg nu nogenlunde Deres Reiseplan og lad os høre den. En stor Nydelse have vi havdt her i Bordeaux ved to Gange at høre »Faust« med Musik af Gounod; det er en storartet mærkelig Composition, man fornemmer en betydelig Indvirkning der af god tydsk Musik. Jonas har sendt Dem hans og mit Billed paa eet Kort, jeg synes ikke om hans Stilling, han finder den god, jeg synes nok den er ham characteristisk, men ikke tiltalende; siig mig nu Deres Mening. Vil De hilse Arentzen fra mig, i Dagbladet har jeg læst hans smukke Sang ved Julefesten; i Paris have Skandinaverne ganske storartet feiret denne Aften læser jeg ligeledes i Dagbladet, dette sender vor Landsmand Jürgensen os daglig; han og Consulen Kirstein ere meget opmærksomme mod os begge, flere Landsmænd ere her, f Ex Staldmesteren Schéle. I Paris er anbefalet os et Slags Hotel garni, der synes at ligge ganske fortræffeligt, nær ved den store Opera, altsaa midt i Byen, nu prøve vi hvorledes der er. Jeg har aldeles slidt alle Klæder op og maa blive ny fra fra Top til Taae i Paris. Hils Deres Mand og Datter og glæd mig igjen med et Par Ord.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost