Dato: 30. november 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Madrid den 30 Nov. 62.

Kjære Fru Henriques!

Mit lille Brev fra Tanger har De vel faaet med alt det afrikanske Solskin jeg kunde lægge deri; nu er jeg over Cadiz, Sevilla og Cordoba naaet her til Madrid, kommet lige ind i Vinteren, det sneer, her er aldeles som i Kjøbenhavn, kun at man ikke har den kjøbenhavnske Comford. Her er graat, raat, vaadt! Vor danske Minister er bortreist, Collin og jeg løb fra den ene Autoritet til. den anden for at opdage hvor man som Dansk skulde søge Tilhold, alle Anbefalings Brevene jeg bragte med, kan jeg kaste i Ilden, da den Ene er i den Provinds, den Anden i den, eller ligger syg. Alt var som forhexet; endelig efter at have prøvet denne Forladthed kom vi efter at den svenske Minister varetog den danske Ministers Sager i dennes Fraværelse, og han modtog mig paa det hjerteligste, det meest glade, var ogsaa underrettet om at jeg skulde komme, desuden kjendte vi allerede hinanden fra Neapel hvor han opholdt sig paa samme Tid som jeg og hvor vi mødtes i Salon-Livet. Nu har jeg da altsaa endelig Een og det en uendelig opmærksom og velvillig Mand, at holde mig til i Madrid, en By der slet ikke gjør Indtryk af at være en spansk By, den har ingen gamle Bygninger, ingen glimrende ny, her er rædsomt dyrt og saa denne Kulde ovenpaa det glødende Murzia og Cartagena, ovenpaa det sommerlige Africa. Jeg gik derfra paa et fransk Dampskib, der om Natten løb paa Grund, ude i Atlanterhavet, det var en lille Forskrækkelse. I Cadiz blev jeg glad overrasket ved at erholde et Brev fra Deres Svigerinde, jeg besvarede det strax og hun har vel ladet Dem læse samme. Cadiz er ellers en kjedelig, men reen og pyntelig By, Sevilla livlig og riig paa mauriske Minder. Alcazar rivaliserer med Alhambra. Store Orange-Aleer havde jeg der paa Pladsen uden for mit Vindue, men Luften var allerede kold. Der fik jeg Deres hjertelige Brev, der bar mig hjem i Vimmelskaftet i hele Børnekredsen, som jeg sender tusinde Hilsener. Fra Sevilla kom jeg til Corduba der for den Fremmede ikke har Andet at fremvise end sin store Kirke, men denne er ogsaa værd at see, den er endnu mere Moskee, end christelig Kirke, det er en heel Skov af Søiler der bærer dens Loft; paa Væggene staae endnu de arabiske Indskrifter og medens Messesangen runger, tale Stenene høit: "Der er kun een Gud og Mahomed er hans Prophet!" Reisen fra Cordova over Sjerra Morena var meget anstrængende. I 22 Timer sad jeg i en Deligense og maatte fra denne over paa Jernbanen og kjøre endnu i 10 Timer. Ved Midnat var jeg i det kolde, dyre Madrid men i et godt Hotel: Fonda del principe. Den italienske Opera har jeg besøgt og hørt Il trovatore af Verdi, iaften hører jeg der Il Polliuto af Donizetti, en Opera jeg aldrig før har hørt nævne af denne Componist, her ere deilige Stemmer, især en Alt-Stemme, en Svigerdatter af den berømte Lablache. Om to Dage reiser Collin og jeg til Toledo, hvorfra vi igjen vende tilbage til Madrid, hvorlænge vi blive her er ubestemt,ligesom ogsaa hvorledes vi lægge Veien ud af Spanien, men jeg tænker at vi midt i Januar ere i Frankerige og blive nogen Tid i Bordeaux der maa De endelig glæde mig med Brev poste restante, men skriver De strax efter Modtagelsen af denne Skrivelse, da send Brevet til Bayonne (Basses-Pyrenees). Julen havde jeg tænkt at ville tilbringe i Madrid, men her er for koldt, for dyrt og for lidt interessant til at jeg skulde blive her saa mange Uger, jeg vil hellere besøge Valadolid, Burgos & men til disse Steder maa man ikke sende Brev til mig, da jeg Ingen kjender der de kunne adresseres til og poste restante i Spanien er usikkert, i det man ikke kan spørge om Brev til sig, men maa søge sit Navn opskrevet paa en stor Tavle, og Navnet er da skrevet efter som Vedkommende har forstaaet at læse det, et Nummer er sat ved og kun det Nummer kan man spørge efter. Hils kjærligt Deres Mand, hans Søster, Frøknerne Price, Scharff og alle trofaste Venner. Et Par Ord til Madam Anholm lægger jeg her i Konvoluten, vil De ikke nok sende hende samme. Siig mig - om der i Dagbladet har staaet Uddrag af et Brev fra mig, skrevet i Africa, har De det, da klip det ud og læg det i Deres Brev til mig. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Imorgen ere vi til stor Middag hos den svenske Minister, der særdeles tager sig af os.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 44-47)