Dato: 29. november 1862
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

410. Fra Henriette Collin.

Rom 29 Novb [1862]

Naar jeg ikke tager feil kjære Andersen saa skal jeg nu have adskillige Breve fra Dem dersom det skal gaa retfærdigt til, men hvor ofte skeer det her i Verden?! Hvem der kunde kikke ind til Dem og see hvorledes De nu har indrettet Deres Vinterliv,–det maa De dog endelig fortælle os om,–Et Vinterhjem i Rom kjender De jo saa godt saa derom har jeg intet at sige Dem.–Vi holde smaa Middagsselskaber paa 3 Personer som er det høieste Antal vor Stue kan rumme, idag spiser gamle rare døve Baron Carl Stampe hos os .–Stemningen hos Skandinaverne i Rom er gemytlig og rar'ndash;den mindst Tiltalende forekommer Digteren Arentsen mig at være, og om denne Mening er jeg ikke ene.–At Garibaldis Kugle nu er fundet og taget ud veed De da, Fru Schwartz siges i den Anledning at være vendt tilbage til Rom'ndash;Ex-Dronningen af Neapel derimod synes ikke at ville have mere med Italien at gjøre og bliver borte'ndash;Man kan nok med Rette ikke fortænke hende deri.–

Forleden vare vi paa Comedie, men et saadant Sammensurium har jeg aldrig oplevet, tænk Dem Verthers Leiden som Opera'ndash;og 2 forskillige Balletter rodede sammen mellem hinanden'ndash;og Werthers Leiden kunde fonaavidt ligesaa gjærne have hedt »Den grimme Ælling«, det havde med Hensyn til Indhold og Heltens Udseende passet ligesaa godt!–

Fra Hjemmet have vi i 16 Dage intet hørt, saa jeg antager at De veed mere end jeg derfra.– I 3 Uger har jeg arbeidet paa at vænde min Mave til den romerske Mad, og maatte tilsidst tage en tysk Doctor til Hjelp og nu synes den at slaae sig til Ro NB vi faae vor Middag fra en fransk Kok. –Med det Italienske gaar det godt frem for Edvard som læser med Bystrøm og for Louise som taler 8 Timer om Dagen med vor Verts Datter Agnese'ndash;Mine egne Fremskridt ere høist ubetydelige.–

Vil De tillade os altid at addressere Jonas's Breve til Dem da de under denne Betingelse vistnok behandles med langt større Agtelse og gaae sikkrere.–Hils min søde Dreng tusinde Gange fra mig, jeg skal snart skrive ham til.–

I Gaar besøgte Küchler os paa sine bare Been, han er rørende elskværdig og lykkelig i alle sine Savn'ndash;Tænk Dem om Morgenen sort Kaffe med tørt Brød'ndash;om Middagen tynd Suppe med Riis og Grønt og et Stk. Kjød'ndash;om Aftenen lidt Salat og dertil megen Vand; Vinen og saa'ndash;bare Been. For Gudstjænesten om Natten er han fritaget.–

[I Margen: ] Tag tiltakke med denne lille Lap Snik-Snak kjere Andersen og læg gloende Kul paa mit Hoved ved snart at skrive mig et rigtigt Brev.– Ravnkilde spørger om De aldrig har hørt fra Jenny Lind om nogle Sange som han under Deres anbelalende Ord, sendte hende?–Lev vel! Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost