Dato: 9. august 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Interlaken den 9 August 1862

Kjære Fru Balling!

Nu er jeg i Interlaken, som De kjender af mit Eventyr "Iisjomfruen" , Jeg boer i Hotel Victoria tæt ved den store Promenade med de gamle Valdnødtræer, den grønne Eng hvor Køerne [gaae] med Klokker der klinge i vexlende [Ton]er foran mig, og lige for, den i [Snee] svøbte "Jomfruen", I forgaars [kom] jeg med Collins her til over [Bjer]gryggen Brunnig; der slynger [Ens]ian sig tæt ved den steile Afgrund, [Høi]est et par hundrede Favne oppe; [Ud]sigten er fortryllende. Men [jeg] maae nok begynde med Begyndelsen og det var at jeg fra Kjøbenhavn tog nogle Timer til Sorø for at besøge Ingemanns Enke, som jeg fandt usædvanlig rask; hun var saa velsignet hengiven i Guds Villie og levede saa uendelig fast endnu med den Bortgangne. Festen i Flensborg overværede /jeg og følte mig meget grebet ved dens Høitidelighed; Løven er et smukt Arbeide af Bissen. Med den unge Collin gik det nu i stor Hast gjennem Tydskland; paa tre Dage naaede vi Brunnen, hvor vi ventede to Dage efter at hans Forældre skulde indtræffe men de vare allerede komne. Med dem blive vi nu sammen hele denne Maaned, saalænge tænke vi at tumle os i Schweiz. [I] Brunnen vare vi otte Danske, [...] har jeg allerede seet omtrent [det] doppelte Antal. Veiret er usæ[dvanlig] smukt men frygteligt varmt [..] Grader i Skyggen, dog den lette [Bjerg]luft gjør det mueligt at holde ud.

I Dag have vi første Gang, siden vi reiste hjemme fra, dog [Uveir]. medens jeg skriver dette klarer det alt om Bjergtoppene, Skyerne sænke sig ned af Bjergsiden,som vilde de danne en Sø over Engen. Her er mange Fremmede, blandt de bekjendteste er Kossuth. Mandag besøge vi Gletschen ved Grindelwald. /Hvorledes lever nu De og Deres Søster, Frøknerne Gram og fælles Bekjendter? Nu nærmer det sig Theater Tiden hjemme iaar faae De vist en Deel fortræffelig Musik, nye Koste feie jo bedst og denne Gang er det, Gade der regjerer. Meget vil det glæde mig at høre fra dem; skriver De i Løbet af 8 Dage efter Modtagelsen af dette Brev, da kan deres Skrivelse, med fransk Udskrift, gaae til Montreux post restante[Sui]ss au Lac de Geneve eller til Barcellona, adresseret [til] Hr Schierbech eller ogsaa til [den] danske Konsul M. Ortenbach i [Bar]cellona, hvilken sidste nok er den [bed]ste for Postvæsenet at finde. Gid [jeg nu] maa høre at De og Deres [Søster] ere glade og vel, at Alt staaer [...] paa det Bedste. Midt i September, vil Gud, er jeg nok i Barzellona og derfra gaaer det til Alicante.

Deres hjerteligt hengivne
H.C.Andersen.

Til
Fru Helene Balling
Ved Stranden Nr 14, 3Sal
i Kjøbenhavn

[ikke HCAs skrift: Adressering:
Monsieur le Professeur H.....
Chevalier de Dannebrog etc etc
Monsieur le Consul
Danois Ortenbach,
Barcellona

Tekst fra: Solveig Brunholm