Dato: 11. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

403. Til Henriette Collin.

Lerchenborg den 11te Feb [c: Juli] 1862.

Kjære Fru Collin!

Strax da jeg i Søndags kom her til Lerchenborg

fortalte Greven mig om det Uheld der var sket på Jagten, og at Deres Mand strax var reist ind til Kjøbenhavn, jeg blev forstemt; underligt slog mig nu hvad jeg huskede af Deres forrige Brev, den Angest De deri udtalte for at et Uheld kunde indtræffe, at De ikke kom afsted, hele Deres Forstemning; jeg læste Brevet igjennem igjen og skrev saa strax til Theodor om at høre hvorledes det stod til og han svarede det omgaaende med Post; De selv havde imidlertid alerede Dagen forinden forundt mig et Brev, ogsaa Jonas havde skrevet, jeg vidste saaledes, som De selv kalder det »Situationen«; nu er det at opfatte den fra sin gode Side og jeg tænker da, hvo veed, denne Sinken, denne Udsættelse, frelser maaske fra en Ulykke paa Jernbane eller Hændelse der kunde indtræffe vare De reist, som i Dag; jeg haaber nu at De komme afsted, senest i Dag otte Dage og det maa De vidst nogenlunde vide paa Søndag; da indtræffer jeg om Aftenen i Roeskilde, skriv da den Dag et paar Ord, som jeg kan modtage Mandag Formiddag, adresserede til Provst Ortved, hvor jeg boer; siig om De antager at Deres Reise bliver Fredag den 18 eller tidligere. Efter denn indrettes nogenlunde Jonæ og min Afreise; jeg haaber at vi kunne blive ved vor Bestemmelse den 25 Juli; vi ville ikke gjerne reise før ottende Dagen efter Dem, da vi ellers flere Dage forud skulde ligge og vente i Brunnen. Hvad siger Frøken Louise om Udsættelsen, Theodor finder sig vel ganske godt i den, ligesaa »Luffe«! – Veiret er aldeles slet herude; jeg sidder paa mit Værelse med Vinterfrakke, kan hele Dage, for Regn og Blæst, ikke komme ud. Imorgen, Fredag vilde jeg have reist, men da jeg særdeles blev bedet om at lægge i det mindste een Dag til Opholdet, lovede jeg at blive til Søndag. Helsted og Kone er her; hun synes en rar, fornuftig Kone. Jeg har et Par smukke Værelser ovre ved Riddersalen, i den Fløi, der er modsat Grevens Værelser; en Søn af Meisling, Peter, er Gartner herude, han blev netop født da jeg var i Slagelse, jeg har baaret ham og ikke seet ham før nu han er stor Familiefader. Mit Ophold her paa Gaarden har da staaet anmældt i Kallundborg avis, ligesom det stod i Skjelskjør479-Avisen at jeg var i Besøg paa Basnæs, der seer De hvilken Begivenhed Sligt er! jeg skrev der et nyt Eventyr, efter Etats­raad Drevsens Ønske,: Sommergjæk! jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem det. Hils nu hjerteligt Deres Mand og Børn og paa Mandag hører jeg – »ved Roars Kilde, naar Reise De ville!« see det rimede og med det vil vi slutte. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost