Dato: 10. juli 1862
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

402. Fra E. Collin.

At vor Afreise opsættes paa Grund af min Fod-Forvridning, kan De vel tænkeDem; maaskee kan den blive Onsdag, maaskee først Fredag d.18te. Da vi ikke ville jage bort fra Zürich og Ragatz, ligesom vi neppe reise som Courerer gjennem Tydskland, vil De see, at De ikke behøver at frygte for, at vi for tidlig skulle komme til Brunnen; ialfald kan De giøre sikker Regning paa, at vi ikke naae dette Sted før d. 31te. Antaget at vi komme til Zürich d. 25te, (samme Dag som De vil forlade Kjøbenhavn) mener jeg, at vi strax derfra kunne skrive til Luzern el. Brunnen. poste restante; De vil da have større Sikkerhed for, paa hvilken Dag De kan vente os i Brunnen.

En temmelig væsenlig Afvigelse fra den oprindelige Reiseplan maa jeg dog nu meddele Dem; den kan nærmere omtales, naar vi sees, ialfald i Schweitz. Vi hige efter Syden og dens Sommer-Characteer og gaae derfor directe til Neapel. Men478 Jette frygter for den lange Søtour fra Marseille, og derfor tænker jeg fra Montreux eller Bex at gaae (formodenlig over Simplon) directe til Genua og at indskibe os der til Neapel. Vor Samreise til Lyon etc. ryger da i Lyset. Cornice-Veien, Nizza etc. see vi da paa Hjem­reisen; da have vi Tid nok.–

Jeg har givet Jonas Brev til Pas-Contoiret.

Sagen med Privatbanken er virkelig saa gjennemgaaende aftalt, at jeg ikke oftere kan besvære Fugl med den Bagatel, da han har sagt mig, at den er i Orden.

Endnu simplere er Deres Mellemværende med Sparekassen, hvor De hver Dag fra 9 til 2 kan træffe Boye, hvor De hver Dag kan hæve Alt hvad De vil og Boye ligeledes, og der saaledes ingen Grund er til at træffe nye Befuldmægtigelse ogsaa for Jonas. Forresten har De jo Tid nok til at tale selv med Boye, naar det kun er udenfor Forretningstiden; han kommer gjerne til Dem, naar en bestemt Tid aftales: f. Ex. at han c. Kl. 3 kunde træffe Dem hos Reitzel, om hvis Indbetalinger der da ogsaa paa Stedet kunde afgjøres Aftale.

Der kan ikke tænkes en sikkrere Adresse end:

Herrn. C. Boye.

Kassirer bei der Sparkasse

(Helliggeiststræde)

Kopenhagen.

Biblen haaber jeg at kunne tage med til Einsiedeln, skjøndt den er lovlig svær.

De fik vel de Breve, som jeg leverede Greven til Dem.

Deres

10 Julii 1862.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost