Dato: 1. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

399. Til Henriette Collin.

Basnæs den første Juli 1862.

Kjære Fru Collin!

Iaftes modtog jeg Deres Mands og Deres velkomne Brev; Tonen i Deres bedrøvede mig, De synes saa forstemt, saa ængstelig, jeg veed ikke med hvor megen Grund. De troer endnu ikke paa Reisen, De skulde just nu glæde Dem til den! i vor Tid, da Dampen raader er det ikke langveis bort at besøge Rom og Neapel, vi have dertil den elektromagnetiske Traad, paa een Dag kan høres hjemmefra, paa een Dag kan man tale til Hjemmet og høre Svar; der ligger en mægtig Trøst deri. Nyd ret denne store Ud­flugt! gid at ogsaa Louise maa nyde den; Deres Mand troer jeg vil have uendelig godt af den. Min største Glæde culminerer nu i Tanken om Sam­livet i Schweiz, men iil ikke for meget saa at De komme474 til Brunnen før Jonas og jeg, vi to skulle just være der en Dag forud at vi kunne modtage Dem og før den 30 Juli komme vi ikke; bliv derfor lidt i Zürich, og lige saa i Ragatz; paa det sidste Sted er tre Dage ikke for længe, gaaer De saa over Einsiedeln: da naae de ikke før den 30 eller 31 Brunnen og der meente jeg vi nok kunde blive en 5 a 6 Dage, lige saa længe i Montreux[;] begge Steder ere smukke og de meest billige; dette er ikke Tilfældet i Inter­laken, dog tre a 4 Dage bør vi tumle os der. Jeg haaber nu at Veiret bliver godt, her hjemme er det elendigt. Jeg har af det kolde Veir og den megen Træk paa Basnæs og især paa Holsteinborg, hvor Vinduerne stode aabne naar vi spiiste faaet daarlige Øine; i to Dage sad jeg nu med Omslag paa det ene Øie, kunde hverken læse eller skrive; igaar var det noget bedre; nu har jeg spansk Flue bag Ørene, de trække nederdrægtig, men jeg kan dog see at skrive, det ender mærker jeg med et forsvarligt Bygkorn paa det ene Øie, det er den Høst dette Sommerveir modner hos mig. Hvor­ledes har Jonas det? Han er nok ikke ganske vel endnu! faae ham endelig istand før De reise475. Jeg bliver her paa Basnæs til paa Søndag den sjette, reiser saa til Lerchenborg, (helst opgav jeg dette Besøg og kom til Byen), gaaer fra Lerchenborg til Roeskilde og venter at indtræffe i Kjøbenhavn den 15 Juli, i fire, fem Dage ønskede jeg at faae Alt der istand og da jeg saa har maattet love Moltke-Hvidtfeldt at komme et Par Dage til Glorup, hvor hans Kone nu just opholder sig, vilde jeg tage derhen, det forandrer ikke det mindste den tidligere lagte Reiseplan. Jonas og jeg reise den 30 Juli, som Bestemmelsen var; forrige Gang tog han Plads til Corsøer, denne Gang maa han da sørge for sig selv til Svendborg hvor jeg den 25 møder og vi gaae strax videre sammen over Flensborg ud i den vide Verden og som jeg haaber indtreffe i Brunnen den 30te. Hans Fader sørger nok for at han har en Skrivelse hvorved han kan hæve Pas, naar vi sammen gaae at hente samme i Poletiet.–Jeg lovede Bibliothekaren i Einziedeln, da Jonas og jeg var der, at Bibliotheket skulde erholde en dansk Bibel, Conrad Rothe uddeler disse [,] jeg skriver et Par Ord til ham,vil De tage Bogen med, da vil den være et godt Adgangskort i Klostret, Jonas kan af sin Dag­bog sige Dem hvad Manden hedder; glem det ikke. Har De ikke Plads til Bogen, da maa jeg see engang at faae den med Boghandler Leilighed. Idag kommer altsaa Deres Mand til Astrup men er igjen paa Søndag i Byen, da faaer han Brev fra mig. Hils Frøken Louise, Jonas og Deres Broder med Frue samt Oluf. hjerteligst

H. C. Andersen.

Vor gode Doctor er vel ogsaa paa Astrup?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost