Dato: 20. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

397. Til Henriette Collin.

Holsteinborg den 20 Juni 1862.

Kjære Fru Collin!

Tak fordi De skrev! længe havde jeg ikke hørt fra Hjemmet i Tvergaden; det Brev De sendte mig var fra Ravnkilde i Rom, han skriver at Varmen der er utaalelig, han fortæller om Frøken Munchs Confirmation i den protestantiske Kirke paa Capitoliet og at Bjørnstjerne Bjørnson er i Florentz, henrykt over Alt hvad han der seer. Jeg har fra i Mandags været her paa Holsteinborg og bliver til Søndag?Middag, da ventes jeg igjen paa Basnæs hvor jeg bliver til omtrent den 4de Juli. Ved at læse om Festlighederne inde i Kjøbenhavn følte jeg lidt Veemod ved ikke at være med; det friske unge Liv tiltaler og rører mig, men jeg havde ikke længer Ro derinde, længtes efter Landet og den grønne Skov og saa foer jeg afsted fra de skandinaviske Glæder. I forrige Uge havde vi paa Basnæs Besøg af hele Herlufholms Skole, Lærere og Desciple; de gjordte en Skovtour og bleve af Fru Scavenius beværtede i hendes Have. Der kom en Deputation til mig med Bøn om at læse et Eventyr for dem og særlig Bøn om »Waldemar Daa«, De veed Borreby ligger tæt ved Basnæs, jeg opfyldte deres Forlangende og fik, naturligviis, et tredoppelt Hurra! Her paa Holsteinborg er i Besøg den gamle Grevinde, desuden Baron Oertzen, der er Cavaleer hos Prindsesse Anna, han er meget godmodig og har læst os for flere ret smukke Digte han har skrevet; ogsaa Baron Rosenkrantz er her, det er første Gang jeg lever sammen med ham; han er meget underholdende og høist elskværdig mod mig.–Nu nærmer da Tiden sig til Reisen, lad mig endelig vide hvilken Dato De tager her fra, det bliver vel den 14de. Meget glæder jeg mig til at samles med Dem i Schweitz, vi skulle, haaber jeg til Gud, have smukke Dage i Brunnen, Interlachen og Montreux, der mener jeg vil Jonas ogsaa være i sit gode Humeur, han har jo da sine Kjære hos sig. Jeg lægger et Par Ord her ved til ham, det ligger aabent og indeholder kun om Snegle, de krybe ikke ud. Vil De takke Theodor fordi han skrev, jeg vil altsaa indtil videre ikke gøre Brug af Recepten, da jeg ikke føler mig mat. Deres Mand faaer Brev fra mig naar Juli begynder, da tænker jeg han er over Termin?Sagerne og kan høre mig, det er Eet og Andet om Reisen jeg vil spørge om, eller rettere gjentage at spørge om. Hils Frøken Louise, gid at hun maa begynde at glæde sig og at Glæden maa tage til ude.–Fra Basnæs, veed De, jeg tager til Lerchenborg, derfra bliver det et for stort Sidespring at komme til Christinelund, altsaa opgives det. Fra Grev Moltke Hvitfeldt har jeg Brev om at besøge Glorup, hvorledes og hvorvidt det skeer, er jeg endnu tvivlraadig om, men der havde jeg nok Lyst at komme. Til omtrent den 20de Juli vilde jeg jo gjerne at Jonas og jeg selv vare istand til at flyve ud, maa han nu kun blive rask, det kjære Menneske. Etatsraad Drevsen skrev jeg forleden til og lagde i Skrivelsen et Brev til Fru Ingeborg, jeg vil haabe han har faaet det, uagtet der intet Huusnummer stod udenpaa. Hils nu alle vore fælles Venner og glæd mig snart med et Brev, Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter