Dato: 21. maj 1862
Fra: Christian Winther   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

21 Aug. 1862

De fløi bort, min kjære Hr. Professor! uden at lade høre det Mindste fra Dem. De mener vel, nu er De saa langt borte, at jeg ikke kan naae Dem med mit Overhæng. Men vi have, Gud være lovet, Postvæsen og Geographier og Landkort, og ere istand til at sende Stikbreve efter enhver Bortrømt. Kjære Andersen! De lovede mig et Bidrag til den lyriske Samling, hvis Trykning snart skal begyndes. Jeg kan forsikkre Dem, at jeg meget nødigt vilde savne Dem repræsenteret deri, og jeg kan heller ikke tænke mig, at det vilde være Dem imod at blande Deres Stemme i dette Chor, der forresten - som nødvendigt og naturligt - meest bestaaer af ungdommelige Sangere.

Skulde De altsaa have Noget liggende i Deres Reisetaske, saa send mig det allersenest d. 15de Septbr.

De ældste af mine Medarbeidere ere Hauch, Fr. Paludan-Müller, L. Bødtcher, Thiele, Krossing, Ploug, Hostrup; de Andre ere alle yngre, blandt hvilke Adskillige ret lovende.

Om Hjemmet fortæller jeg Intet; Aviser seer De sagtens overalt.

Lev vel og lykkelig Reise til Spanieland! Venligst Hilsen fra os Alle.

Venskabeligst

Christian Winther

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost