Dato: 20. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

388. Til E. Collin. [Koncept]

Kjøbenhavn den 20de December 1861.

Trofaste kjære Ven!

Tak for det gamle Aar! i al dets Alvor for os begge to, har jeg, synes mig, vundet det at være ligesom rykket Dem nærmere; De har været saa hjertelig, saa trofast mod mig, Deres Kone saa inderlig god og i Louise og Jonas har jeg tilvisse unge trofaste Venner! Jeg kan ikke tage paa Landet uden endnu engang, gjennem disse Ord, at takke Dem. Hver Juul har De glædet mig med en lille Udsigt over mine Finantser, jeg kan da lægge Planer for det nye Aar, og De veed, hos mig »at reise er at leve!« jeg vil dertil have et Udbytte deraf og det troer jeg i det sidste Aar at have bragt i Skildringerne fra Skagen og nu senest fra Schweiz. (Ja, De har nok ikke endnu læst »Iisjomfruen«) Det er mig nu om at gjøre hver Gang jeg flyver ud at jeg da kan bringe Noget hjem, men nu har jeg snart seet og besjunget de fleste Lande; kun . . . [Slutningen mangler ]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 20 December 1861

Trofaste, kjære Ven!

Idet jeg flyver ud paa Landet maa jeg her, med et Par ord, endnu engang takke Dem for det gamle Aar; i al dets Alvor for os begge, har jeg, synes mig, vundet det, at være ligesom rykket nærmere til Dem.

Nu gaae vi ind i et nyt Aar, og man har Forventninger og Haab saa længe man lever her, mit at leve, ved De, er at reise. De og Verden veed, at jeg altid fra Reisen har bragt et aandeligt Udbytte hjem, lige fra jeg gav "Improvisatoren, til "I Sverrig", paa "Skagen" og nu senest fra Schweiz, "Iisjomfruen" (den De nok endnu ikke har læst; jeg har saaledes stadigt i Tanke det aandelige Udbytte af reisen og dfor har den sin Plan. Var Danmark et rigt Land, burdet det bestemt aarligt lade mig reise, saalænge jeg holdt sammen, men det kan nu ikke Danmark, det har gjort hvad det kunde for mig, jeg maa nu selv see at hjælpe mig. Altsaa De seer at jeg, med Fornuftgrunde vil ud igjen! ved Reiselivet faaer jeg den Medea-Drik, der evig forynger, men nu kommer Spørgsmaalet om Kassens Staus. Hver Juul har De glædet mig med en Oversigt af mine Finantsers Tilstand, vil De ikke igjen, i denne kjære Juletid, udtale den for mig i et Brev (Holsteinborg per Skjelskjør.) De jeg skrev mit Testament opgav de min Formue til "omtrent 8000 Rdlr", jeg kan ikke stort have gjort Brud paa samme. Reisen til Rom tog jo Noget, men i al den Tid jeg var borte og til nu, har jeg ikke hævet af mit Aarlige, dernæst har jeg jo snart Renter af Penge og endelig bragt Dem nogle hundrede Rdlr, saa at jeg maaskee tør tro at ved Aarets Udgang ere "Midlerne / omtrent som før, at jeg nok tør spørge staae de under eller over 8000 Rdlr. -

Et af mig ubesøgt land er Spanien, der maa jeg hen, besværlig er nok Reisen og jeg vil ikke skjule at jeg har Angest for denne Reise, dels for at blive plyndret, dels da jeg ikke kan Sproget, met vil genere mig, men der er et Udbytte. Bedst vilde det jo være at komme der sidst paa Aaret, (vi tale altid om næste Aar) og da at kunne blive hele Vinteren borte, altsaa en Reise paa sex Maaneder, men denne vil koste 2500 Rdlr, thi jeg vil ikke reise i Spanien uden at have Jonas med; den Sum lader sig maaskee ikke øieblikkelig stille sig til Raadighed naar jeg ikke gjerne tager mere end 1000 Rdlr fra Hovedkapitalen (8000 Rdlr antager vi); jeg tænkte derfor paa en ny Udgave af de samlede Skrifter, / og spurgte Reitzel hvor nær vi kunne tænke paa en saadan, den maatte altid indbinge mig en 5 a 6000 Rdlr og af disse tog jeg da strax med Glæde de 2000 til Reise, de manglende 500 har jeg for et halvt Aar af Staten, saa var Alt i orden, men i det første Aar er der ikke endnu at tænke paa en ny Udgave; af de 2000 Exemplarer er der endnu 500 tilbage, dog Udsigten er der jo dog. - Jeg er imidlertid nu 56 Aar, jeg tør ikke udsætte det med at benytte min Bevægelighed; men har man ikke strax Raad til en større Reise, saa tænker man paa en mindre, kan man ikke reise i sex Maaneder, saa reiser man i tre, og endelig maa Jonas Benytte Vinteren til sine Studier og De vil sige: han ikke saaledes kan flyve fra disse saa tager man Sommeren, Feriernes Tid, lempet efter Omstændighederne. Alt er jo endnu kun "Forhaabninger", men hvad synes Dem om de realiseredes saaledes at vi sidst i Juli / Jonas og jeg reiste til Paris, blev der en 10 a 12 Dage, gik saa til Pyrenæerne og ind i Spanien, maaskee naaede ned til Valencia, blev en 4 a 6 Uger i det deilige Land og var her tilbage først i November. Det var lidt over tre Maaneder og det vil koste omtrent 1500 Rdlr. Jeg tænker mig at Midlerne slaae der til og det er dette jeg vilde faae en rigtig glad Juul ved at vide. Jonas er Deres ene Øiesteen, skrev De engang til mig, De vil da nok kunde forstaae at man holder af ham, jeg vil være saa usigelig lykkelig ved at see ham glad og ved at han vinder i Udvikling og Kundskab; jeg troer han holder af mig, paa sin Maade og han skal faae det saa godt jeg formaaer om gi igjen kunne flyve ud, men som sagt, endnu er det kun "Jule-Phantasier"!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 80, 21-25)