Dato: 16. juni 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Adelbert von Chamisso
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 16 August [skal være Juni] 1837

Kjære Chamisso!

Et heelt Aar har jeg ikke hørt fra Dem; veed ikke hvorledes det gaaer med Sundheden. I Deres Nytaarsgave fandt jeg en smuk, en venlig Hilsen: Oversættelsen af den agnetiske Sang. Dem skylder jeg at man i Tydskland er blevet noget opmærksom paa mig og jeg er Dem taknemlig derfor. Gaudys to Oversættelser af mine Digte finder jeg ganske herlige, den sidste synes jeg endogsaa er bedre end min Original. Bring ham og Häring min Hilsen. Kommer jeg til Berlin søger jeg Gaudy op. Flere hædrende Anmældelser af min Improvisator seer jeg fra Tydskland, det er mig en Opmuntring og Glæde. Min anden Roman: "O. T." seer jeg er udkommet i Leipzig paa Kummers Forlag endnu er intet Exemplar kommet til Danmark, jeg har ikke selv seet den, gid den maa komme i Deres Hænder og behage Dem. I disse Dage har jeg fuldendt en tredie Roman i tre Dele, som jeg tør troe, staar i poetisk Kraft over Improvisatoren, saa snart den er / oversat paa Dansk [dvs. tysk] skal jeg have den Glæde at sende Dem den. Den unge Franske: Marmier, har opholdt sig en Tid her i Kjøbenhavn, han omtalte Dem med megen Kjærlighed, i disse Dage er han reist til Stokholm, hvor jeg i næste Uge træffer ham, jeg staaer nemlig, halv med Foden i Vognen for at besøge Sverrig, jeg vil gjøre den interessante Tour med Dampskib gjennem Götha-Kanalen, Indsøerne og Motalastrømmen til Stokholm, om 6 Uger er jeg her igjen tilbage. Glæd mig i Sommer med et Brev, naar det kommer til "Conferensraad Collin" i Kjøbenhavn, saa er det i mine Hænder. Fra Ørsted og Hornemann har jeg mange Hilsener til Dem; nu lev vel! tænk med Venlighed paa mig, Deres af Hjertet hengivne

H. C. Andersen.

[Udskrift:]

Digteren, Hr. Professor Chamisso i Berlin.

Tekst fra: Solveig Brunholm