Dato: 2. april 1837
Fra: Jacob Hornemann Bredsdorff   Til: H.C. Andersen

Sorøe den 2 April 1837

Kontorist H.A. Hansen paa Alkestrup har tilskrevet mig, at De Højstærede har antaget Dem hans Anliggende, nemlig at erholde en Friplads paa det jonstrupske Seminarium, ved at tale hans Sag for Nogle af dem, som maa have Indflydelse i denne Henseende. Ogsaa jeg skylder Dem Forbindtlighed for denne Bestræbelse fordi det er mig, som først har talt med Dem om dette unge Menneske og anbefalet ham til Deres Velvillie. Det skulde meget glæde mig om De endnu fremdeles vilde paa samme Maade søge at Udrette Noget til hans Lykke. Hans Prøvelse ved Seminariet har nu fundet Sted, og det er uden Tvivl dennes Udfald der fornemmelig / vil gjøre Udslaget, men da dog vel andre Omstændigheder med Grundtimer komme i Betragtning troer jeg at burde bringe i Erindring, at han er en Huusmands Søn fra Kallundborgegnen og har næsten ikke nydt anden Underviisning end den, som erholdtes i en middelmaadig Landsbyskole og at han dog, under Kamp med trange Kaar i en saa ung Alder - saa vidt jeg veed, 17-18 Aar - har bragt det til ikke blot at skrive en meget smuk Haand og at udtrykke sig reent i Modersmaalet men og at erhverve sig gode Kundskaber i forskjellige Fag. Jeg mener, at disse Omstændigheder vidne om et særdeles praktisk/ Hoved og især om en ualmindelig Lærelyst og gjøre ham værdig til at foretrækkes for Andre, som ved en regelmæssig Undervisning og under fattigere Kaar maaskee i enkelte Fag have bragt det videre. Jeg vilde ikke tale om hans poetiske Forsøg, som maaskee i for sig ikke love Meget, dersom ikke den Lethed, hvormed de ere frembragte var Beviis paa et godt Hoved, og dersom ikke mange Exempler vise at Folk, der have udmærket sig i de strængere Videnskaber, have gjort den første Begyndelse med Forsøg af dette Slags. Efter det jeg kender til ham, vilde jeg ikke betænke mig paa at opmuntre ham til at betræde den egentlige studerende Bane, naar han ikke direkte savnede Pengemidler dertil, men nu maa jeg høylig ønske ham en Stilling, hvor han kan have nogen Leilighed til at indsamle / Kundskaber, hvorefter han saa meget higer. Jeg tillader mig at vedføje Afskrift af to Attester som han nylig har faaet.

Ærbødigst og forbindtligst

J. H. Bredsdorff

[to attester, ]

Landvæsenscommissær Lützøft, 26de Marts 1837.

Districtsprovstiet, Følleslev, 27. Marts 1837, Discher

--

ST Hr Candphil H.C. Andersen i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 426, billed 7138-41)