Dato: 30. marts 1837
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredag Aften d: 30 Marts 1836209

Er De nu rask gode Andersen? Jeg haaber det! Paa sin Geburtsdag maae man ikke være syg, den er jo en Glædesdag; gid De maae tilbringe Deres ret behagelig, være rask, munter og elskværdig, det Sidste vil jeg da især ønske for Deres Omgivelses Skyld; jeg troer iøvrigt at det er meget svært at være elskværdig paa sin Geburtsdag. Hvad mig angaaer, saa har jeg nu et særdeles Geni for denne Ting; hvem veed om De i saa Henseende staaer saa højt som jeg. - Jeg tænker mig at De i denne Tid er fortvivlet over vort Klimat, og deri gjør jeg Dem Selskab. For 14 Dage siden fortalte Lica mig at der var store Knopper paa Martsviolerne, hun saae hver Dag til dem for at bringe mig de Første, nu da den fæle kolde Snee har kastet sit Liglagen over Jorden ere de nok ligesaa visne som de De engang sendte mig fra Paestum, og som jeg har gjemt som en Hilsen fra Syden, den eneste der formodentlig nogensinde bliver mig tildeel!

Tak for Meddelelserne af Deres Roman, de have ret interesseret mig at læse: hvad De har skrevet om vore Kirkegaardsgrave greb mig thi jeg mindes ret godt, at jeg som Barn, naar jeg hver Dag paa min Skolevei gik over dem tænkte hvor uhyggelig det maatte være, at ligge under graae kolde Stene som alle Folk trampede saa lystigt hen over! - Nu er nok 3die Hefte af deres Eventyr udkomne210 , naar det kommer her til Byen glæder jeg mig til at læse det for Børnene, de have som de fleste Børn en saa livlig Følelse og reen Smag for alt hvad der er smukt, at jeg holder ligesaameget paa deres Dom over den lille Bog som paa de fleste Voxnes. Paa Güldensteen har de i denne Tid svermet saaledes for Deres Eventyr at Grevinden og en Ritmester Lozau, som har været paa Besøg der have oversat de Fleste af dem paa Tydsk. Ritmesteren siger (hvad jeg dog ikke ret kan begribe) at han vilde have læst Improvisatoren med endnu større Interesse end det har været Tilfældet, naar han forud ved Eventyrene havde gjort Forfatterens Bekjendtskab! - Jeg har i mange Aar ikke seet Nogen der har interesseret mig som Grevinde Bernstorf, hun er saa ganske egen, har et smukt Ansigt en høj smuk Figur; men en meget skjødesløs Holdning, er noget tunghør, temmelig lidenskabelig; men uendelig godmodig, meget dannet, og har Aand og Smag for al Konst, hun var her igaar i Byen for at hente Louise der har tilbragt Paasken hos os, Caroline fulgte nu med. - Paa Søndag skal Emil211 confirmeres, det er en god Dreng; men jeg troer ikke han har mere Aand end der behøves til at holde Legemet ilive, han skal nu til Handelen. Fra Kirken gaaer jeg til Bedstemor hvor vi ved Bordet ville drikke Deres Skaal maaskee paa samme Tid som De takker for den hos Collins, De kan da i Tankerne ogsaa gjæste os et Øjeblik; paa Mandag aflægge vi Alle vor Contravisit hos Dem, saa kommer De virkelig til at tractere med Chokolade eller Kaffe efter den lange kolde Reise som vi for deres Skyld paatage os. –

Det vilde rigtignok være herligt naar Søstrene og jeg kunne faae det Repertoir at see, som De har samlet for os, et Par smaae Forandringer vilde jeg imidlertid gjerne gjøre deri, istædet for at see Waldemar to Gange, vilde jeg ansætte Kennildworth, ikke som Fr. Bügel allene for Textens Skyld; men ogsaa for at høre Weises Musik til den. Jeg holder saa ubeskrivelig meget af Musik, Dands derimod, ja, tab nu ikke ganske Agtelsen for min Smag, kan De vente Dem andet af Faders Datter? Dands har jeg slet ingen Sands for, og en Ting endnu, skulde jeg have nogen Nydelse af det Hele maatte disse 6 Forestillinger være fordeelte paa 4 Uger, thi i en Uge, at gaae hver Aften paa Comedie, troer jeg vilde gjøre mig syg, thi hver Forestilling vilde frembringe en ny Spænding hos mig. - Det vilde ret være mig en kjær Tanke engang igjen at besøge Kjøbenhavn, som yngre har jeg ønsket saa meget, at mine Forældre maatte komme til at boe i Hovedstaden, nu ønsker jeg det kun for Faders Skyld, jeg er overbevisst om, at det kjøbenhavnske Liv i Længden vilde behage mig lige saa lidt, som vort stille Liv her behager Dem. De Fleste ere dog langt mere Vanemennesker end de ville tilstaae!

- En af mine meest indgroede Ideer blev ellers forleden rystet lidt. Jeg har bestandig tænkt mig Opholdet (om Vinteren) i en Landsbypræstegaard som noget meget uhyggeligt og altid i Tankerne udstafferet den med de steenblicherske Figurer af: "O, hvor forandret!" Langfredag vare vi for første Gang i Marslev hos Oncle Oldenborgs, hvor vi næsten bleve modtagede med Jubel, det er gode Mennesker, lykkelige Mennesker, derfor troer jeg ogsaa at deres Omgivelse i det lille Enkesæde forekommer en saa hyggelig, de ere Begge saa godmodige, Tante meget livlig, en Frøken Hegermann212 er der i Huset som ret er vakker, desuden en Jfr Bister saadan en lille nordisk Corinna som Holsteprisen(!), der skal sættes Skik paa, saa deres eneste Barn en lille opvakt Klods med to store ærlige Øjne som jeg ret synes godt om213 , og endelig dennes Lærer en Candidat Smith214 som jeg for det Første finder - mindre end taalelig. Jeg morede mig meget godt der! Dog - hvad jeg her fortæller kan jo slet ikke underholde Dem, vil De ellers vide hvorfor mit Brev idag er endnu mindre interessant end sidst voulez vous? - det skal jeg sige Dem: For et Par Aar siden sagde Digteren Andersen en Dag i Tolderlund, at han kun sielden og ugierne skrev Breve da det dog i Grunden var at spilde sine gode Ideer, dengang vilde denne Oeconomi slet ikke ind i mit Hoved, og endnu mindre i mit Hjerte jeg syntes ikke at det kunde kaldes spildt hvad der modtages med Glæde af ens Venner, og saaledes modtager jeg altid mine Venners Breve! - nu er jeg bleven klogere end dengang og har derfor iaften da jeg begyndte mit Brev lagt et Stykke Papir ved Siden, hvergang der nu falder mig en lidt mere end almindelig Idee ind sparer jeg den fra mit Epistel til Dem, og fører den over paa Papiret jeg vil samle dem alle til jeg næste Gang tilskriver Fr Lessøe - jeg har imidlertid endnu ingen havt uden denne sidste der uheldigviis er kommen til at staae her; nu jeg faaer at trøste mig med at jeg i alle Tilfælde kun vil kunne give baade Dem og den kjære Fr Lessøe hvad min øjeblikkelige Følelse indgiver mig, for Øjeblikket er det en hjertelig Hilsen til hende, og en Bøn til Dem om i Deres næste Brev at fortælle mig lidt om hendes Befindende.

Jeg har i disse Dage havt et Exemplar af C Baggers Digte som tilhører ham selv og paa tredie Haand var kommen i mine Hænder. Der var mange Steder tilføjet skrevne Noticer og Smaaforandringer næsten ethvert af hans Digte tiltalte mig langt mere end Møllers og Herzes nogensinde have gjort, jeg troer Forfatteren kan sige med Marie Stuart "Jeg er bedre end mit Rygte! "her skal han leve meget stillere end i Kjøbenh. og besørge sine Ting fortrinligt. Til Efteraaret har han fortalt en af vort Bekjendtere skal han have Bryllup215 ! - Kaja og Thabita Plum fra hvem jeg kan hilse Dem have bestemt en Reise til Kjøbenh. i Foraaret den maae da skee til Søes da Kaja kun taaler Søereiser. - Den stakkels Betty Salomon har næsten uafladelig været syg siden hun kom her til Byen, hun componerer ellers i denne Tid saa mange virkelig smukke Melodier for os, hun har nylig sat Musik til J[ ] Svanesang, dog troer jeg at den er en af de mindst hældige! Jeg har i Helligdagene havt travlt med adskillige Smaating med Broderier til min norske Tante216 , jeg har ogsaa arbeidet et Lesepult til Dem som jeg vil bede Dem ikke forsmaae, det var bestemt til den 2den April, men kommer jo rigtignok en Dag for seent, tag venligt imod det, det har glædet mig at sysle dermed ! -

Jeg skriver dette Brev Torsdag Aften, thi imorgen komme Oldenborgs herud og om Aftnen skal der, som Fr Petersdorph217 udtrykker sig, være et stort Skrald (hvad vi kalde Selskab) hos Bedstemor. Lev nu vel gode Andersen Klokken er over 11 derfor slutter jeg, Alle hilse og lykønske Dem. - Lad nu Kaffen ikke koge over, klar den godt, eller tragt den hellere det er nemmere! vi medbringe en fortræffelig Appetit paa Mandag ! –

Mit Brev er bleven saa overgivent at det opvækker en ængstelig Følelse hos mig, De er jo dog rask? Skriv det snart til Deres søsterligt hengivne Henriette H. –

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost