Dato: 11. juli 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

375. Fra Henriette Collin.

Torsdag 11te Juli [1861]

Kjere Andersen I dette Øieblik modtog jeg Deres og Jonas Brev og iler med at besvare det paa Edvards Vegne da han er paa Astrup, hvad vil have seet af et Brev som han skrev Dem til den sidste Dag han var i Byen og som jeg fuldførte, deri laae Eet fra Louise til Jonas'ndash;jeg haaber at Alt er rigtig modtaget'ndash;

Deres Betænkeligheder med Hensyn til Besøget hos Serres troer jeg er fuldkommen ugrundede kjere Andersen, thi efter mine Erfaringer hverken høres eller tænkes paa Krig idetmindste veed jeg ikke det ringeste deraf og jeg lever jo dog ikke som Eremit, I Aviserne staaer ikke andet end hvad der altid staar og jeg tror ingenlunde at Stemningen mod Tyskland er værre end den i de sidste 15 Aar har været.–Jeg begriber ikke hvad der kan have bragt Dem denne Frygt og naar De strax paa egne og Jonas Vegne frabeder Dem alle politiske Discutioner saa indseer jeg ikke hvad der paa nogensomhelst Maade kunde genere Dem ved en Reise i Tyskland'ndash;Jeg vilde saa gjærne sende Dem mere competente Meninger end min stakkels Egen, men jeg veed ikke hvor jeg skal henvænde mig og jeg er desuden ganskevis paa at Alle Fornuftige ville sige ligesom jeg, jeg fortalte Bedstefader Deres Ængstelse og han var ganske af min Mening.–De beder os om at skrive strax at De kan faa Brevet i Brunnen Hvor De bliver til den 13de«, men det er idag den 11te Og det er altsaa umuligt da et Brev behøver 3 a 4 Dage for at gaae til Dem, jeg lader altsaa dette gaae af imorgen til München.–

Med Bedstefader gaaer det fremdeles fremad, idag hørte jeg ham gaae og nynne og han gaaer undertiden 2 Gange om Dagen i Haven, han har altid Een af os hos sig Nat og Dag og jeg tror han er glad derved . . .–Farvel kjere Andersen

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost