Dato: 29. juni 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

370. Til E.Collin.

Lauisanne den 29 Junii 1861.

Kjære Ven!

Det Brev til Dem jeg igaar afsendte herfra og hvori laae en Skrivelse til Christian Winther har De vel faaet? Idag vilde Jonas og jeg allerede have været her fra til Fribourg hvor det interesserer ham at see den mærkelige Hængebroe, men vi kunde ikke igaar bestemme os til Afreisen, vi vare begge betagne, og besluttede da at komme lidt mere til aandelige og legem­lige Kræfter ved at ligge stille her denne Dag over;

jeg havde desuden de to sidste Dage i Montreux ikke været ganske vel'ndash;og altsaa vi bleve og fik derved Deres senere Brev som kom her i Formiddags; det gav vel ikke lysere Udsigter, men dog ikke det sorte afgjørende Bestemte!–Tak for hvert kjærligt Ord deri. Guds Villie skee her som i Alt!–Imorgen reiser Jonas og jeg med Deligense til Freiburg, vi have de to første Coupe-Pladse og efter en syv Timers Kjørsel er vi der og have da Jernbane til Bern, der­fra, dersom Veiret tillader det, thi fra igaar har det begyndt med at regne og er meget koldt, saa at vi begge to have vore tykke Vinterfrakker paa, reise vi over Thun til Interlaken og faaer der en lille Vogn som kan rulle os til Grindelwald, hvor man kan gaae ind i en Gletsche og desuden er tæt ved »Jomfruen« »Skrækhorn« o s v; hvorledes Veien lægges derfra til Brun­nen veed jeg ikke endnu men jeg har mældt dem der at vi indtræffe der den 5 Juli at de i Pensionen kunne have to Værelser til os. De veed at fra nu af, indtil videre, sendes Brevene til »Brunnen, 4 Cantons, Suisse, poste re­stante«. Nu har jeg et Par Ord til Dem i Anledning af Jonas, det vil da sige, det er mig, og af mig selv der falder paa at skrive derom, i det jeg seer paa min unge Vens Interesse. Han har nok spurgt Dem om hvor mange Penge De vilde tillade ham at tage op hos mig og De har skrevet, i Brevet han fik igaar, 50 Rdlr; Jonas er aldeles tilfreds dermed kan jeg forsikkre461, da han jo alt fik ved Afreisen, men jeg opfatter det ikke som ham, da De ikke har givet mig nogen Begrændsning i den Henseende, og spørger der­ for, om 50 Rdlr er den hele Sum jeg i Reisens Løb maa u[d]betale til ham; Pengene ere nemligt næsten allerede gaaede*), han har i Rom kjøbt462 Eet og Andet, sandelig meget lidt tænkende paa sig selv, men mere paa Andre, han har givet en Deel ud i Videnskabens Tjeneste, vistnok for 10 Rdlr Brændeviin til »Dyrene«, der ikke ville lade sig nøie med at faae det een­ gang og i Syden er Brændevinet dyrt, Jonas siger at han kunde have kjøbt et heelt Anker fuldt for samme Sum, havde han kjøbt det hjemme. Ciga­rer, Breve, et Par Støvler etc.–det klatter463 snart hen de medgivne Lomme­penge og de 50 extra; men som sagt, der er hos ham ikke Tanke eller Ønske om at faae mere, han finder det endogsaa urigtigt at forlange Sligt, synes at han har faaet særdeles Meget, jeg derimod synes'ndash;at jeg ikke har faaet Ordre til at stoppe, men jeg veed bestemt, kjender jeg min Ven, han ikke tager en Frank mere af mig til hvad han kunde have Lyst til, og med Rime­lighed, uden at jeg har Sort paa Hvidt fra »Fatter«. Denne ventes i Brun­nen. Det er Jonas afsærdeles Interesse i München at kjende den som Zoo­log berømte Professor Siebold, og da denne Mand altid har viist mig stor Opmærksomhed naar jeg var hos ham, vil det være mig let at indføre Jonas der, træffe vi kun Sieboldt hjemme, thi i Sommerferien er han meget paa Reise, imidlertid vil det udstrække Opholdet i München paa nogle Dage[,] uden dette var jeg flyvet der igjennem. Politiske Forhold kan jo ikke for­hindre os fra at tage til Maxen og blive en 14 Dage hos Serres, hvor der just er en natur der vist vil skaffe Jonas et rigt Udbytte.–Derom skriver De nok, endnu til Brummen et Par ord; vi vente der et par breve hjemme fra da vi blive der en 8 a 10 Dage; Reiseplanen videre før vi søge til München faaer De nærmere at høre. mellem de 12 breve jeg fik her igaar, var ikke færre end tre til mig fra Deres kone, har jeg længe længtes forgjæves, da fik jeg nu velsignet og rigeligt, havde kun Glæden været ublandet og ikke Budskabet vi fik havde vendt Tanken kun til det. – Fra Bern afsendser jeg dette Brev, da jeg først der kan faae skrevet færdigt et Brev til Deres Kone og et Par Ord til Louise. Lev Hjerteligt vel

H.C. Andersen.

[ I Margen: ] Jonas beder mig sige at han skriver snart hjem, men har i de sidste Dage ikke kunnet det af travlhed med at skrive til Familien Wancher.

[ Note til S. 35 L. II. ] *) Han fik af mig i Genua 100 Frank og nu igaar 40 Frank'ndash;altsaa allerede de 50 Rdlr.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost