Dato: 22. juni 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

365. Fra Henriette Collin.

Lørdag 22 Juni Morgen tidlig [1861]

Kjere Andersen'ndash;Adolph Drewsen skrev Dem jo til i Forgaars og De veed altsaa tildeels den Sorg som hviler over Hjemmet i Amaliegade'ndash; Jeg antager at han fortalte Dem hvorledes Svigerfader blev meget syg i Torsdag Morges, (efter at jeg i Onsdags havde fundet hans Tale næsten aldeles uforstaaelig og hans Tanke meget uklar)–det saae flere Gange ud som om det sidste Øieblik var kommet, men henad Eftermiddagen reiste hans ualmindelige Livskraft sig i en mærkelig Grad, han stod op og gik alene omkring'ndash;siden er det blevet paa dette Punkt, han sover hele Natten'ndash;der er bestandig 2 hos ham'ndash;og gaaer meget og hurtigt om i Stuen om Dagen'ndash;spiser noget, nikker venligt og kjerligt til os Alle, men vil nødig see Andre end de nærmeste, siger simple og praktiske Sætninger temmelig tydelig og rigtig tænkt, men taler undertiden længe usammenhængende og uforstaaeligt, og de Ord »det er forunderligt«, »det er forfærdeligt« »det er tungt« høres da ofte'ndash;det synes som om han tydelig føler sin Tankes Uklarhed og lider derved[.] Edvard og Ingeborg have begge foreslaaet ham at læse for ham, men saa ryster han utaalmodigt paa Hovedet og jeg er ganske vis paa at han ikke vil kunne forstaa det mindste deraf.–

Saaledes er hans Tilstand kjere Andersen og jeg har beskrevet den saa udførlig fordi jeg veed at De med Deres fulde Hjerte og Tanke er hos os og ønsker at vide Alt'ndash;hvorlænge den velsignede Gamle skal vænte paa sin Forløsning kan Ingen vide'ndash;og alle Familiens mange Læger have kun det Udsagn at det er ganske uberegneligt, Jeg tror at der endnu er en stor, og for hans Alder mærkelig Livskraft tilstæde, at vi Alle kun have Eet Ønske'ndash;det behøver jeg ikke at sige Dem.–

Theodor er forknyt og virkelig daarlig, han seer ganske elændig ud og klager meget over Smerter i Brystet, han kan paa ingen Maade vaage hos sin Fader og da han kun vil lade sig hjelpe af Sønnerne, saa veed jeg ikke hvorledes det skal gaa.–I dette Øieblik kom Edvard hjem fra sin Fader hvor han har tilbragt Natten'ndash;og gik iseng.–

I Juli Maaned skal Ingeborg være ude hos Jonna, det bliver haardt for hende at tage herfra og haardt for os Andre at undvære hende, dog det er jo ikke værd at bekymres saa langt ud i Tiden.

Janina Stampe er meget slet'ndash;og som det synes, paa sit Yderste'ndash;den gamle Baronesse er meget tilfreds med hendes Tilstand og forsikkrer til Høire og venstre at nu er Sygdommen hævet og at hendes Bryst aldrig har været angrebet, »det er Gigt i Hjertet« og den (hektiske) Sved hun lider af er netop et ypperligt Tegn!–Jeg tror hun er lidt gal og hendes Øvelse i at sætte sin Villie igjennem ligeover for Mennesker bringer hende til at prøve paa om hun ikke kan faae Bugt med Vor Herre'ndash;den Stakkel!– Dette beder jeg Dem ikke omtale for Nogen[.]

Jeg sender Dem indlagt et af Theodors Billeder som nok vil more Dem – I Eftermiddag slutter jeg mit Brev at De kan faae den seneste Tilstand at vide'ndash;at jeg ikke skal lade Dem vænte paa Brev behøver jeg ikke at forsikkre'ndash;Vi haabe snart at høre fra Dem og sende Brevene, til vidre Ordre indløbe'ndash;til Lausanne. Bring min søde Jonas min kjerligste Hilsen[;] dette Brev er jo til ham som til Dem.

Lørdag Middag.

Jeg kommer nu fra Amaliegade og har fundet Bedstefader svagere og mere nedtrykt end igaar, han havde spurgt 2 Gange efter mig, som var den eneste af Svigerinderne som ikke var der'ndash;han vil gjerne see os Alle og spurgte om jeg havde hørt fra Dem og Jonas og om jeg snart skrev'ndash;dette maa jeg dog alt gjætte mig til og naar det er rigtigt nikker han med Hovedet.–Han har idag grædt og været meget bedrøvet'ndash;

Farvel kjere Andersen, jeg behøver ikke at bede Dem tænke paa os, jeg veed De kan ikke andet –

Deres hengivne

Jette C.

Til Lausanne er sendt Breve til Dem'ndash;1 fra mig 1 fra Louise Lind 1 fra min Louise og 1 fra Adolf D. til Jonas 1 fra Louise og 1 fra Hanne Wancher'ndash;Dette er hvad jeg veed.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost