Dato: 7. maj 1861
Fra: William Chr. Heggelund   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 7 Mai 1861

Undertegnede tager sig herved den Frihed at anmode Hr. Professor H. C. Andersens Stedfortræder her i Byen, ham nemlig, hvem Digteren har overdraget at aabne og besvare sine breve, om han ikke vil sende de tvende Breve, som ere komne fra deres underdanige Tjener, W. Chr. Heggelund, til Digteren Chr. Winter, da kun han er den rette Stedfortræder i dette Tilfælde. Ogsaa tillader man sig at spørge om ikke H. C. Andersen, der i Egenskab af Dommer for det Ankerske Stipendium burde være tilstede i Byen, om han ikke har efterladt sig Ordrer denne Sag betræffende eller om der ikke er udvalgt en midlertidig Dommer i hans Fraværelse, som dog de, der have haft med denne Sag at bestille, maa have været vidende om, og tillader man sig med Rette at opkaste dette Spørgsmaal, da Bladende intet have meldt desangaaende, hvilket er meget mærkeligt. Dog skulde der ikke være foretaget Noget i det Øiemed saa er alligevel Chr. Vinther uomstødelig den anden Dommer og bedes derfor hine Breve ham tilsendte – med mindre han ogsaa er paa de lange Reiser.

Deres ærbødige

William Chr. Heggelund.

Tekst fra: Solveig Brunholm (KB fotokopi)