Dato: 1. maj 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Rom den 1 Mai 1861.


Kjære Fru Balling!
Nu er jeg i Rom, omtrent en Maaned er gaaet siden jeg tog hjemme fra. I Tydskland gik det med Locomotiv, Fart, jeg fløi gjennem Landet paa fire Dage og koldt var der; endnu i Kassel havde jeg i Kakkelovnen, først i Frankfurt mærkede jeg Foraaret; Æbletræerne stode i Blomster; men da (jeg) over Genf kom ind i Frankerige (over) Lyon til Avignon, var det(al)deles Sommer. Roserne blomstrede ved Landeveien, Solen brændte, De vilde have følt dem henrykt her, havde de mange lange Tuneler ikke været, Een af disse brugte vi 8 til 11 Minuter at gjennemfare og det er ganske [ ]ent saalænge at være inde i Jordens Overskorpe, Nizza er et deiligt roligt Sted, de veed vor Dronning levede der forige Vinter, jeg tilbragte kun tre Dage her, men i en deilig SommerLuft, med den friske Havkjøling. Flere Danske traf jeg her. Med Diligense reiste jeg nu den deilige Vei langs Middelhavet, fra Nizza til Genua, denne Vei er hugget i Klipperne, snart kommer man gjennem Tuneler, snart gjennem Olieskove, eller forbi store Orange og Rosen-Haver, hvor Roser, Apelsiner og Citroner hænge i Fylde ud over de hvide solbelyste Mure. Store Aloer og Cactus voxe vilde ved Veiene, som hjemme Borer og Veibred-Blade. Det stormede, Søen brødes i Brænding mod Klipperne; tre dage blev jeg i det Prægtige G[enua] hvor næsten hver Bygning er et P[alads] her hørte jeg Verdis nyeste Opera Ballo in Machera og saae Bal[letten] Kjærligheds Ø, det var en vol[dsom] høist uanstændig Dands. Solodanserinden dandsede omtrent, som i Svømme-Beenklæder. Fra Genua seilede jeg med et italiensk Dampskib til Livorno, hvor jeg blev halvanden Dag og gik saa med et fransk Dampskib, der skulde til Ægypten, men lagde an ved Civitta Vechia, hvor fra der paa 2½ Time gaaer Jernbane til Rom. Søen var noget urolig, jeg havde det ikke godt./I Søndags Eftermiddag kom jeg til Rom og boer her i Huset hos vor danske Consul. I de to, tre Dage jeg har været her har jeg allerede besøgt Peters Kirken, Colloseum, Pantheon, Capitoliet og mange andre Roms Herligheder, der endnu maae forbause, jo oftere man seer dem. En tre a fire Uger bliver jeg her; vil De glæde mig med Brev da send det adresseret til den danske Consul Bravo i Rom,(fransk Udskrift), skriver De ikke strax, da lad der gaae til Genua poste restante, der kommer jeg om en Maaneds Tid, naar jeg gaaer ind i Schweitz. Veiret er smukt, i Dag havde [vi] Lyn og Torden. Ganske sikker er [m]an ikke om Aftenen her paa Gaden, [m]an raades fra at gaae alene. Hils kjærligt Deres Søster, ligesom ogsaa Frøkerne Gram; nu er de vel i Deres nye Leilighed? Den unge Collin, som reiser med mig er meget lykkelig ved alt det Store og Ny han seer. Lad mig nu høre at De og Deres Søster ere glade og vel, lad mig høre at det tegner til Fred, og tænk venlig paa Deres hjertelig hengivne H.C.Andersen.


Til Fru Helene Balling født Næbo.
Boer i afdøde Ankers Gaard ved gammel Strand, ligefor Slottet
i Kjøbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus