Dato: 30. april 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

357. Fra Henriette Collin.

Tirsdag 30te April [1861]

Kjere Andersen

Ingeborg bragte os imorges sit Brev fra Dem fra Ge­nua hvoraf vi saae at De har været i den'ndash;jeg tænker, 7de Himmel[.] De og Jonas have altsaa vandret mellem Roser og Citroner medens vi netop den Dag havde stærkt Sneveir med voldsom Vesten-Storm og efter et Par Graders Frost om Natten !!!

Jeg kan tænke mig at De ved hvert Brev imødeseer det brændende Spørgsmaal. »Krig eller Fred«.–besvaret med noget Afgjørende, men endnu er Alt saa uigjennemskueligt som nogensinde og jeg har kun at for­tælle at vi ruste os til det Yderste.–Af Theaternyt vil Edvard fortælle Dem om Iphigenia som han saae med stor Glæde iaftes, imellem de græske Helte syntes Ingeborg at kunne spore qvindelige Stemmer og fandt ende­lig til sin grændseløse Morskab Maren Frølich'ndash;(De husker nok Hose­kræmmerens Datter fra Bedstefaders gamle Gaard) iført gresk Helte­dragt! Paa Casino gives iaften til Hr og Md Rasmussens Benefice Ole Lukøie hvori Pepita optræder som en af Dandserinderne.–Erik Bøgh har skrevet en Slags Fortsættelse af Orpheus i Underverdenen som gjør Lykke paa Casino og hvori Pepita med sin el Ole fortrænger Cancane[n] fra Guder­nes Hjem'ndash;–I Kunstnerverdenen er det Nyeste at Fru Jerichau igaar fik en Søn.–Blandt Billedhuggerarbeiderne er en Kain af den unge Strambo det som bliver mest rost NB af det brünette Parti jeg tror at de blonde frakjender den al Fortjæneste.–Dalsgaard som har faaet Udstillingsmedaillen for »En Kone som gjør sin Kirkegang efter Barselfærd«–bliver ikke mildt bedømt efter dette Billede'ndash;Skovgaards store Billede fra Hellebæk er uomtvistelig Udstillingens Perle'ndash;han har ogsaa et meget smukt Portrait af Fru Freund.–En temmelig ubekjendt men dog ældre Maler Schmidt som ifjor havde en Audience Scene udstillet, vækker iaar Opsigt og tildels Indignation ved Noget som han er uartig nok til at kalde »En Kjøbenhavnsk Familie«–Et temmelig stort Billede hvori en sand Meislingsk Dagligstue er fremstillet'ndash;Manden har trukket sin ene Sok af og stikker alle Fingrene gjennem dens Huller, Moderen sidder og læser i en fidtet Leieroman, Datteren dandser i negligée for Speilet og ud af en halv aaben Skuffe seer man Hødts Portrait mellem gamle Balblomster og andet Roderi'ndash;der er endnu mange Personer og Gyseligheder,–Jeg synes det er godt, men tør ikke sige det til Andre end til Dem der er saa langt borte.

I Dansk Maanedsskrift staaer en dramatisk Afhandling som ogsaa bliver meget omtalt og hvori Fru Heiberg løftes til Skyerne medens Hødt bliver kaldet en »gammel koket Lærer«! og hans Skole aldeles fordømt,

Nu maa vel Viehe's til at svare !–

Hils min Dreng tusinde Gange fra mig, Jeg har Intet Nyt at fortælle ham og Edvard skriver jo ogsaa . . .

See nu har jeg sniksnakket en heel Deel kjøbenhavnsk Vissevas for Dem der er mellem saa storartede klasiske Omgivelser, det er vist dumt af mig, men nu er det gjort'ndash;

Farvel kjere Andersen Jeg længes meget efter Brev fra Rom

Mange Hilsner fra Louise som ret snart skriver

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost