Dato: 23. april 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Genua den 23 April 1861


Kjære Ven!
Det er nu snart tre Uger siden at jeg sagde Dem Lev vel, tidt har De siden været i min Tanke,hJver Gang jeg har seet noget Smukt og jeg har seet meget i den foraarsfriske Natur jeg har gjennemflyvet. Det var venligt af Deres Søn kom ud til Afsked paa Jernbanen, hils og tak ham. Der var ikke Grønt endnu at see før paa den anden Side Eideren og hele Naturen stod omtrent paa samme Punkt til jeg naaede Frankfurth, her havde Frugttræerne i Blomster og i Basel, hvor jeg kom fjerde Dag fra jeg forlod Hjemmet, var Foraar. Jeg blev en Dag i Neuchatel og fik der Besøg fra Locle af Jules Jyrgensen og den af hans Søn der har oversat mine sidste Eventyr, saa gik det igjen i Flugt over Genf til Lyon. Denne sidste Vei er uendelig storartet; I i det smudsige Avignon brændte Solen med Sommervarme, og i Arles hilsedes vi af de første deilige Provinds Roser tæt ved Jernbane Veien. Min unge Reisekammerat synes meget glad over alt det Nye og Smukke. han gjorde en temmelig stor Vandring og paa Bjergsiden baade ved Neuchatel og ved Lyon og kom hjem med et stort Udbytte af Snegle, som han samlede og ordnede. I Marseille kom vi ind i et Hotel, der var det dyreste jeg endnu i Verden har været i, det var næsten nederdrægtigt, vi gav for en Aftensmad, en Stue med to Senge og Kaffe om Morgenen, 46 Frank, langt mere end vi siden i Nicæ gav for hele tre Dages Ophold, det var endnu første ærgrelse paa hele Reisen, men nu fulgte det Interessanteste, nemlig da vi ved Tulon forlod Jernbanen og mestens Deel langs Havet, kjørte til Nicæ og blev tre Dage her hvor Luften er mild og god; Palmerne vajde, Citroner og Apelsiner kappedes i Mængde med Roserne. I Hotellet hvor vi boede traf vi en Landsmand, en ældre mand, Auditeur Lassen, ligesom Nordmanden Gluckstad, der var længere Tid i Kjøbenhavn og saa Grev Knuth Lilliendal mødte jeg der; Grev Moltke-Nutschau boede mig forlangt udenfor Byen til at jeg saae ham. Det er just Reisetiden og vi maatte bestemme enten at blive otte Dage i Nicæ eller reise derfra paa tredie Dag vilde vi have Coupe=Pladse for at kjøre i to Dag den berømte Strada della cornice, vi tog altsaa afsted, kjørte kum om Dagen, den deiligste Vei, op og ned af Bjergene langs Middelhavet; snart ind Olieskove, forbi Villaer hvor Roser og Citroner vældede ud over de solbelyste hvide Mure. Det stormede stærkt, Søen sprøitede i høi Brænding over de sorte Klipper. Ikke et Menneske spurgte om Pas, da vi kom ind i Italien, ikke et Menneske har spurgt derom nu vi kom til Genua hvor vi boe i Quadro Nationi. - I Dag have vi besteget Kirken Garignano, jeg har besøgt vor danske Konsul og i Aften er Bestem=/melsen at gaae i det store Theater Carlo Felice, hvor der opføres den nyeste Opera af Verdi: Uno Ballo di Machera" Naar nu vort Theater hjemme lukkes, er De jo nok saa venlig ved Jury=Mødet, at skrive mit Navn, da jeg jo kun er stum Medlem, er min Nærværelse der ikke stort nødig. Bring Excelllensen Tillisch min ærbødigste Hilsen, siig ham at jeg skal have den Fornøielse at skrive ham til. Paa Torsdagaften reiser Jonas Collin og jeg med Dampskib till Livorno og vil Gud ere vi da i kom paa Søndag den 28 April; glæd mig der med et Brev, adresseret til vor danske Konsul Bravo. Lad mig vide hvorledes vore Sager stille sig, ,om det tegner til Fred eller Krig. Seer De Hendes Majestæt Dronningen da nævn mig fbn hende og siig min Glæde over Nice og Reiseveien derfra til Genua. Indlagte lille Brev sender De nok Fru Drevsen. Hils Deres Kone og Børn.

Tak for al Venlighed mod Deres
meget hengivne H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus