Dato: 12. april 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

353. Fra Henriette Collin.

Fredag 12 April [1861]

Tusinde Tak kjere Andersen for Deres Brev, jeg gik strax ud i Amaliegaden dermed da Bedstefader var saa længselsfuld efter at høre fra »de Reisende«–At De siger at Jonas er meget elskværdig'ndash;glæder mig, som jeg ikke behøver at sige, i mit inderste Hjerte, gid De maa kunne sige det samme naar vi atter sees'ndash;Siig ham oprigtig naar noget mishager Dem, jeg er vis paa at han har de bedste Forsætter.–

Alt er ved det Gamle i Familien, Edvard reiste igaar til Hertugdømmerne'ndash;Stænderforsamlingen er sluttet med en Tale af Presidenten hvori han paa det heftigste udtalte sig mod Regjeringen'ndash;og derpaa udbragte et Leve for Kongen'ndash;det er rart at denne Høflighed aldrig forsømmes.

I den dramatiske Verden dandser Pepita for fuldt Huus i Casino'ndash;den første Aften med accompagnement af en Pibe og paa Kongens Nytorv er stadig Opløb udenfor Hotellet hvor hun af og til viser sig mellem sine Blomster i Vinduet.–Kong Salomon har ikke moret Folk synderlig og det er da begribeligt.–

Jeg hørte igaar af Emma Buttenschön en Beskrivelse over et berømt Pallads ved Genua som vist har staaet omtalt i Goldschmidts »Hjemme og ude« og hvis Eier er aldeles hjemfalden til Jesuitterne'ndash;det var en saadan Forening af Natur og Kunst Herlighed at man jo maa tro sig i et fortryllet Land'ndash;Jeg glæder mig meget til at De vil fortælle derom.–

Naar jeg tænker paa at disse Linier naar Dem midt i den Romske Herlighed, saa faaer jeg en underlig benauet Følelse og Dr Tvergade forekommer mig mer end almindelig trykkende'ndash;dette maa De dog nødig antage for Misundelse, thi jeg veed for Øieblikket intet Menneske paa Jorden hvem jeg bædre under denne Glæde end den som De har taget med Dem og følgelig ogsaa Dem.–

Raasløff har udgivet sit Forsvar, men det synes ikke at gjøre synderlig Virkning'ndash;Rygterne om de 40,000 Mand som skulle være ifærd med at besætte Holsteen, blive idag modsagte'ndash;men egentlig er vi nok Alle lige kloge da maaskee hverken Tysk eller Dansk veed hvad der vil skee,

Og hermed Lev vel kjere Andersen'ndash;Tak for Alt hvad De har gjort, daglig gjør og fremdeles vil gjøre for Jonas

Deres Jette C.

Hilsner i det Uendelige fra Alle de Mange der daglig spørge om Nyt fra Dem og Jonas.–

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost