Dato: 8. februar 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 8 Februar 1861

Kjære Fru Scavenius! Det gjør mig ondt at høre og maatte troe, at Deres Naade ikke kommer herind til Byen for en længere Tid, som Bestemmelsen var. Jeg havde glædet mig der til, og er sandelig bedrøvet da jeg maa troe at De ikke følder Dem vel! men her er jo Intet at sige naaar De har taget en Bestemmelse. Forleden var jeg hos Geheimeraad Tillisch sammen med deres Naades Svigerinde og Børn, vi talte naturligviis om Basnæs. Mine nye Eventyr ville udkomme om en tre Uger, der er eet skrevet herinde i Byen, det jeg selv sætter megen Priis paa, maaskee vil det ogsaa tiltale Deres Naade, det er egentligt et Slags poetisk Høisang skrevet i Prosa, en Hymne til den nye Poesi i et kommende Aartusinde. Et nyt dramatisk Arbeide af Brosbøll: Hr Lauge med den tunge Haand, opføres paa Casino og har meget Godt og Smukt, et nyt Arbeide af samme Forfatter: "Før Stormen" opføres i morgen Aften, Kongen kommer for at see det. I det kongelige Theater er det kun Fru Heiberg som Maria Stuart, der fylder Huset. Jeg læste forleden Aften for Hans Majestæt Kongen,han hørte alle de Historier og Eventyr jeg fuldendte paa Basnæs, i en tilkommende Uge har jeg lovet at løse i Arbeider-Foreningen, der nu tæller omtrent 25 000 Medlemmer. Bournonvilles nye Ballet Valkyrien vil dog nu rimeligviis komme til Opførelse i Vinter. Fra Fru Kammerherreinde Neergaard har jeg mange Hilsener til Miss Dunlups, Deres Naade vil være saa venlig at overbringe disse tillige med mine egne. Frøken Luzia vil jeg haabe er rask,som jeg tænker mig hende glad og lykkelig, hun hr jo sin Forlovede saa nær, jeg tillader mig ogsaa at sende ham minjertelige ærbødige Hilsen. Tyder det paa at Foraaret vil mellem andet Haabets Grønt ogsaa skyde Præstegaarden frem for Miss Madden og hendes "trofaste Tanke"? Otto er flink og glad, haaber jg og nu skinner Solen med Foraars Varme, det gaaer fremad mod den lyse, varme Tid. Vor Herre veed om jeg faaer Lov at flyve ud iaar, faaee vi Krig bliver jeg hjemme, men jeg haaber de Skyer drive over. Jeg boer nu paa Hjørrnet af Garnisonspladsen (No 22) og Toldbodgaden i Stuen. Værelserne ere ret hyggelige, Opvartningen kunde være bedre, rigtig hjemme føler jeg mig just ikke. Det trykker mig endnu, at jeg ikke tog til Rom, saaledes som Sagerne der endnu staae, kunde jeg godt have tilbragt Vinteren der, men da det nu ikke er skeet, vil jeg troe at ogsaa det er godt for Noget. Deres

Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus