Dato: 3. december 1836
Fra: Theaterdirection, den kongelige   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Hr. Cand. philos. Andersen.

3. Decbr. 1836.

I Skrivelse til Directionen af 4. Novbr., hvorved De paany indsender Renzos Bryllup, anfører De blandt andet Sagen Uvedkommende, at Deres to sidst indleverede Arbeider ere blevne forkastede (hvilket, dersom De ikke mener af Publicum, er urigtigt) og at De "har erholdt Afslag, naar De vovede at ansøge om Directionens Gunst", hvorfor De troer ikke at besidde denne, og derfor arbeider med Ulyst m. m. Directionen kan ikke undlade herpaa at svare, at hvis De, som man dog ikke er vidende om, havde ansøgt om Directionens Gunst, da havde De søgt om noget, som De ikke behøvede og som Directionen hverken er beføiet til at bevilge eller afslaae, men alene kan henvise Dem til Publicum, hvis Gunst De maatte erhverve Dem ved saadanne Arbeider, som vinde og bevare dets Bifald. At dette ikke er Tilfældet med Deres sidst indleverede, af Directionen ikke forkastede men antagne dramatiske Arbeider: Spanierne i Odense Fem og Tyve Aar derefter, uagtet disse indsendtes i en omarbeidet, efter Deres egen Forsikkring meget forbedret Skikkelse, vil De muligen sikkrest overbevises om ved at erfare: at disse to Stykker, efterat være ved den første Forestilling givne for næsten fuldt Huus - der tilstrækkeligen vilde have kunnet udbringe deres Roes, saafremt man havde fundet dem værdige dertil - ved den anden Forestilling ikkun indbragte 162 Rdl. og ved den tredie kun 131 Rdl. 48 Skill. af de enkelte Billetter. Da De nu i det Foregaaende endvidere meddeler Directionen et Slags historisk Forklaring om Forholdet med Deres forhen indsendte Text til et Syngestykke "Renzos Bryllup", som Syngemester Zinck havde paataget sig at componere, men denne Forklaring ligeledes fattes adskilligt i historisk Nøiagtighed, vil Directionen indskrænke sig til at bemærke: at den, ved at antage bemeldte Deres Text til Opførelse paa det Kgl. Theater, ei har villet paalægge Syngemester Zinck noget andet Ansvar for den Skjebne, Stykket maatte have paa Scenen, enten med Hensyn til Texten eller til Musiken, end den Betingelse, som mundlig i Directionens Forsamling er bleven ham tilkjendegivet, nemlig, at den fandt Beskaffenheden af Deres indsendte Operatext: Renzos Bryllup at være saadan, at den vel vilde lade Stykket opføre med Syngemester Zincks Composition, og paa Theatrets Bekostning lade Node-Copiatur og Rolleskrivning besørge, men ikke forbinde sig til at betale det reglementerede Honorar for Stykket, førend det viste sig, at dette udholdt 5 Afteners Forestilling. Denne Betingelse, som nyligen en anden Forfatter og Componist af et indleveret dramatisk Arbeide har indgaaet, agter Directionen oftere i lignende tvivlsomme Tilfælde at betjene sig af, for idetmindste at spare Theatret for en Deel af de Tab, det lider ved Antagelsen af originale dramatiske Arbeider, om hvis Fortræffelighed Publicum ikke er enig med Forfatteren. Skjøndt det nu ingenlunde kan ansees som afgjort, at en Text, hvorom det antages, at den ved Hjelp af en heldig original Composition, mulig kunde holde sig paa Scenen, vil opnaae samme Skjebne ved Hjelp af bekjendte og sammensankede Musiknumere, saa kan man dog, da Hr. Andersen, ifølge Deres Skrivelse af 4de Novbr., er aldeles overbeviist om, at den tildeels omarbeidede Skikkelse, hvori De paany har indsendt Renzos Bryllup, maa tilfredsstille enhver Fordring, Publicum vil kunne gjøre til Dem som Forfatter, baade med Hensyn til "den sceniske Effect og Musikens Kraft" - saameget mindre tvivle om, at De og Hr. Paulli, der har paataget sig at arrangere Musiken, ville finde noget Slags Betænkelighed ved at indgaae paa en Betingelse, ved hvilken De jo, ifølge Deres egen Mening om Textens Værd, ikke kan ansees at vove det mindste. Directionen gjentager derfor sin tidligere Erklæring, at den er villig til at antage det paany indsendte musikalske Drama, Renzos Bryllup, til Opførelse, saaledes at Honorar for Text og Arrangement ikke udbetales, medmindre dette Drama udholder 5 Forestillinger uden Mishags-Yttringer, og uden at man ved en altfor ringe Indtægt seer sig nødsaget til tidligere at henlægge Stykket".

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter