Dato: 18. november 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 18 Nov 1836.

Rigtignok havde jeg ventet at erholde et Epistel fra Dem før jeg skrev igjen, men De lader det blive ved magnetiske Breve, de jeg kun i sonambul Tilstand kan læse. Venskabelige Epistler svarer De først seent paa, ligesom jeg selv, derimod Forretnings Breve? Ja nu ville vi see hvor hurtig De da er. Dette er altsaa et Forretnings Brev. Vil De til Afbenyttelse i min nye Roman, skaffe mig følgende at vide, saa sikkert, at jeg kan sætte det i en trykt Bog 1) Var 1816 allerede Gravene paa St Knuds Kirkegaard brolagt. (Det er et særdeles poetisk Skue at see, ikke som Byron siger: "Græsset bølge let over Graven", men Graven stenet til). 2) Hvilket Aar blev Taarnet revet ned af Graabrødre Kirke? 3) Havde 1816 Skyttelaget, som nu, 3 Nætters Sviir, paa Klubben, brugte de en Harlequin der og kalder man ikke de tre, som gaae med Baandene (NB. hvilke Farver?) Skyttelaugs Kongen, Kronprindsen og Arveprindsen? 4) hvilket Aar blev Leths paa Aalykkegaarden adlet? 5) Hvad Aar kjøbte Deres Bedstefader de gamle Liigstene, som ligge i Tolderlund. 6) Var det 1818 eller tidligere at der var en stor Fest i Kongens Have til Ære for Prindsessen, Haven var illumineret. See, det var nu en heel Deel Spørgsmaal, jeg har flere, men disse ligge mig nærmest paa Hjertet. Kan De ellers skaffe mig noget særegent fra Odense i Aarene 1816 og 17 er jeg Dem meget taknemmelig. Fru Lessøe har vel fortalt Dem om de komiske Personer der i Romanen ere hensatte i Odense: Manden hedder Hr Knebus og Konen Madam Knebus, de boe paa St Hans Kirkegaard, der er for Øieblikket min Helt. -

Paa Mandag, seer jeg af Hempels Avis, de skal have i Odense: "Skilles og mødes"126 , det haaber jeg da Bedstemoder faaer at see. Siig mig hvem der spiller Gesandten, Louise og Augusta. Placaten kunde de gjerne gemme til mig. I Skåne er det nyeligt opført under Tittel af "Skilsmisse og Återseende." - Af den nyere Tids forbausende Begivenheder er den at Øehlenschlæger forleden Aften har været ude hos Heibergs og der læst sit nye Stykke: Den unge Skuespiller127 hvori Fru Heiberg skal spille Hovedrollen. Digterne ere altsaa blevne Venner, som er jo meget glædeligt. Nu har De jo faaet Carl Bagger til Hempels, gid han maa finde Ro og Glæde der. I Holsts Nytaarsgave kommer af ham et deiligt Digt "Dampskibet Løven". - Af mig kommer fire Digte: l) Rosenknoppen, 2) Et Liigvers 3) Skjøn Jomfru 4) Sang til Komponisten Hartmann ved hans Hjemkomst. I Blichers Unions?Kalender kommer: en rigtig Soldat128. – Naar Deres Fader er i Englehumeur, klapper ham da paa Kinden, at jeg faaer det lille Huus med Tagrenden og Herregaarden Ørebækkelunde. - Paludan Müllers nye Bog hedder: Eventyret i Skoven. Personerne have betegnende Navne: Galemathias en Philosoph. Stjerneskud en Digter. Bagflæk en Skomager. Flødeskjæg en ung Herre o. s. v. Mere veed jeg ikke. Af F. J. Hansen129 kommer et Par Digte. Lieutenant Lessøe har været i Odense, han var kun tre Dage, derfor gjorte han intet Vesit, jeg troer nu at det fortryder ham; da han ikke havde talt med Deres Fader her i Byen, troer jeg det generede ham at sige: jeg er den og den! Fru Lessøe hilser mange Gange. Deres Fader har gjort Lykke hos hende. Vil De hilse Kalkar og hans Fru fra mig, jeg sætter stor Priis paa den Vesit han aflagde hos mig, jeg skal gjengjaelde den doppelt. - Fra Lorenzen130 paa Broholm har jeg endnu ikke hørt et Ord om den tydske Udgave af Improvisatoren, vil De ikke bede Procurator Hansen131 ; om at skaffe mig den. Hils hans Datter og Frue. Hvorledes leve Søstrene? Moder og Fader, Bedstemoder og Tante. Den sidste kunde gjerne lade sin Veltalenhed forstene i Sort paa Hvidt og sende mig det. Haabet voxer Dag for Dag, kan jeg tænke, det er dog en Glæde. Den smutske Familie lever dog vel? Vil De, fra mig, gratulere Generalinden paa Aalykkegaarden132 . Hils Knudsens og Frøken v. Sleppegrel. Jeg er i Dag ikke ret vel, derfor bliver mit Brev ogsaa noget svageligt. - Seer De Frøknerne Plum da siig at jeg ret ofte tænker paa dem. De odenseiske Situationer i den nye Roman skal vistnok virke godt ind paa Lungerne. Alle Romanens komiske Personer, fra Øst og Vest, samler jeg der hos den knebuske Familie. Hr. Knebus er det første musikalske Talent, det solide, som nogensinde Odense har eiet. Det er sandt! jeg har et Spørgsmaal endnu til de 6 tidligere. Var der ikke endnu 1816 gamle Folk i Odense, som gik med Paryk, trekantet Hat og Knæbenklæder; jeg synes at have seet slige Characterer. Før hen i Sommeren kommer den ny Roman neppe ud, ja mueligt faaer De den at høre i Manuskript før den trykkes. Den bliver tre Dele; 1½ er nu færdig. Fortæl mig hvad Fru Lessøe udpeger Dem, som det bedste deri. Jeg vil troe "Steffen?Karret", det er den første Characteer i denne Bog, som jeg har seet Taare over i det collinske Huus. Alle, selv Lieutenant Lessøe, er enige om at min Peter Vik er vittig, men Lessøe troer at Fru Drevsen har skrevet alt hvad han siger. Fru Drevsen derimod tror at Hertz har hjulpet mig med den. Andre troe at det er et begeistret Resultat af at læse Maryat, men jeg kjender ikke en Bog af denne Forfatter. Peter Vik er en udført Characteer, som Kammerjunkeren er det i "O T". Han, Hr og Mad Knebus, Gouvernanten, Krigsraaden og Kammerherren ere de komiske Personer. Christian, Skræderen, Luzie, Naomi og Steffen-Kareet de tragiske. Skjønt Fru Lessøe siger at der ikke er noget tragisk i hele Bogen, men en Bitterhed, som er skrækkelig. Nu kan De, næste Aar, selv see. - I næste Uge venter jeg et langt Brev.

Deres broderlig hengivne Forfatter til Improvisatoren, O T og 6, 7, nye Romaner.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus