Dato: 2. januar 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

350. Til Henriette Collin.

Basnæs den 2den Januar 1861.

Kjære Fru Collin!

Først glædeligt Nytaar! dernæst en Bøn. Er De ikke saa elskværdig at gjøre mig den Tjeneste, ikke længe efter at De imorgen har modtaget dette Brev, at sende et Bud hen til Verten hos hvem jeg skal boe, paa Hjørnet af Garnisonspladsen og Toldbodgaden, jeg veed ikke ret hans Navn, el­lers skrev jeg lige til ham, og underrette Manden om at jeg kommer til Kjøbenhavn paa Fredag den fjerde; jeg kommer med Middagstoget, der indtræffer omtrent henimod Klokken sex om Eftermiddagen og jeg øn­sker da at min større Stue maa være varm. Jeg vil haabe at Sadelmage­ren har lagt Gulvteppe paa, jeg gav Ordre der til, før jeg reiste. Det er Sadelmager Olsen under Hotel Phønix. Visen til den sjette Januar haaber jeg har Deres Bifald, De har modtaget den. De fjorten Dage her paa Lan­det have ikke været muntre, jeg har derfor ganske betragtet dem som Ar­beids Dage og virkelig udrettet en Deel, oversat hele anden Act af Le par­don de Pleörmel, omskrevet Historien om Bispen i Børglum og dernæst bragt paa Papiret endnu tre455 nye Eventyr, »Tolv med Posten«,–»Skarn­bassen«, og »Sneemanden«; det sidste skrev jeg paa Aarets sidste Dag og reenskrev det igaar paa første Januar. Havde disse Eventyr været til før Julen, da havde jeg kunnet give et heelt Hefte ved at optage ældre f Ex: »De Vises Steen« der kun har staaet i Kalenderen. Nu trænger jeg til lidt Oplivelse, det har været en meget trist Juul. Iaften er Bal paa Borreby; Stedet kjender De fra »Waldemar Daa«; jeg er naturligviis indbudt, men da jeg ikke dandser og ikke spiller Kort, vil det være skrækkeligt at maatte blive der til fem om Morgenen for at kunne komme hjem igjen, saa opgiver jeg heller den Fornøielse og sidder over i Stilhed paa Basnæs. I det nye Aar have endnu Ingen glædet mig med Breve, derimod fik jeg eet Nytaars aften fra Fru Serre. Hils nu kjærligt Deres Mand, Frøken Louise og den vordende Professor Jonas Collin!

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost