Dato: 4. november 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

4. Novbr. 1836.

Til den Kgl. Theaterdirection.

Anmodet af Hr. Syngemester Zinck om at skrive ham en Text til et Syngestykke, udarbeidede jeg Renzos Bryllup, der, efter hans egne Ord at slutte, fyldestgjorde ham. Det var nu i Foraaret, at Texten blev indsendt; omtrent tre Maaneder derefter erholdt Hr. Syngemester Zinck et Brev, hvori, som en Betingelse for Textens Antagelse, overdrages ham "Ansvaret for den Skjæbne tykket maatte have paa Scenen saavel med Hensyn til Text som Musik". Da ingen Dødelig fuldkomment kan paatage sig et saadant Ansvar, og vi heller ikke ret indsaae, hvori et saadant bestod, da Componisten altid staaer for Æren eller Vanæren af sin Musik, og Forfatteren ligeledes for Texten, blev Hr. Syngemesteren ængstelig og jeg tog mit Stykke tilbage. Jeg har nu sat mig i det eneste Tilfælde, hvori der kan siges: "han har Ansvar for Text og Musik", jeg har underlagt Syngenumerne bekjendte Melodier. Dialogen og Sujettet selv har undergaaet Forandring. Renzos Bryllup indsendes saaledes omarbeidet, og jeg haaber, at Stykket i sin nye Form, selv alene ved Musikvalget, vil kunne holde sig paa Repertoiret. Mine to sidste indleverede Arbeider ere blevne forkastede; Afslag har jeg erholdt naar jeg vovede at ansøge om Directionens Gunst. Alt dette, gid jeg maa feile, bringer mig til at troe, at jeg ikke besidder denne, og under saadanne Omstændigheder arbeider en Forfatter med Ulyst. Desuagtet forsøger jeg endnu engang at indsende et Arbeide, der vistnok vil vise enhver Kyndig, hvorledes jeg i den senere Tid har lært at beregne den sceniske Effect og Musikens Kraft. Her er ingen stor lyrisk Flugt, Handlingen gaaer Slag i Slag, som jeg troer det i et Stykke af denne Art maa være. Det er ei beregnet paa kun at læses, men at sees opført, en digterisk Udmaling vilde forfeile sin Virkning; Farverne deri være Fremstillingen og Musiken! Denne sidste har Hr. Repetiteur Paulli paataget sig at arrangere. Hvad Stykket selv angaaer, da fordrer Udstyrelsen ingen nye Udgifter. Overbeviist om at originale Arbeider ikke bedømmes strængere end Oversættelser, vil jeg haabe, at min Virksomhed ikke denne Gang igjen har været forgjæves.

Ærbødigst H.C.Andersen

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (184)

[Kladde]

Anmodet af Hr Syngemester Zinck om at skrive ham en Text til et Syngestykke, udarbeidede jeg "Renzos Bryllup", der, efter hans egne Ord at slutte, fyldestgjorde ham. Det var nu i Foraaret, at Texten blev indsendt til directionen for de Kongelige Skuespil; omtrent tre Maaneder derefter, erholdt Hr. Syngemester Zinck et Brev, hvori, som en Betingelse for Textens Antagelse, overdroges ham: "Ansvaret for den Skjæbne Stykket maatte have paa Scenen, saavel med Hensyn til Text, som Musik". Da ingen Dødelig fuldkomment kan paatage sig et saadant Ansvar, og vi heller ikke ret indsaae, hvori et saadant [overstreget: Ansvar] bestod, da jo Componisten altid staaer for Æren eller Vanæren af sin Musik og Forfatteren ligeledes for Texten, blev Hr. Syngemester Zink ængstelig og jeg tog mit Stykke tilbage.

Jeg har nu sat mig i det eneste Tilfælde, hvori der kan siges: han har Ansvar for Text og Musik", jeg har underlagt Syngenummerne bekjendte Melodier. Dialogen og Sujettet selv har undergaaet Forandring. Renzos Bryllup indsendes saaledes omarbeidet, og jeg haaber at Stykket i sin nye Form, selv alene ved Musik Valget, vil kunne holde sig paa Repertoiret.

Mine to sidst indleverede Arbeider ere blevne forkastede; Afslag har jeg erholdt naar jeg vovede at ansøge om Directionens Gunst. Alt dette, gid jeg maa feile, bringer mig til at troe, at jeg ikke besidder denne, og under saadanne Omstændigheder arbeider en Forfatter med Ulyst; desuagtet forsøger jeg endnu engang at indsende et Arbeide, der vistnok vil vise enhver Kyndig, hvorledes jeg i den senere Tid har lært at beregne den sceniske Efect og Musikens Kraft. Her er ingen stor lyrisk Flugt, Handlingen gaaer Slag i Slag, som jeg troer det i et Stykke af denne Art maa være! Det er ei beregnet paa kun at læses, men at sees opført, en digterisk Udmaling vilde forfeile sin Virkning; Farverne deri være Fremstillingen og Musikken! Denne sidste har Hr. Repetiteur Pauli paataget sig at arrangere. Hvad Stykket selv angaaer, da fordrer Udstyrelsen ingen nye Udgifter. Overbeviist om at originale Arbeider ikke bedømmes strængere end Oversættelser, vil jeg haabe, at min Virksomhed ikke denne Gang igjen har været forgjæves.

Ærbødigst

H.C.Andersen

Kjøb 4 Nov 1836

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 176-77)