Dato: 3. november 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Adelbert von Chamisso
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 3 November 1836

Det var mig en sand Glæde at faae Deres sidste, kjære Brev. Det Indtryk, min Improvisator har gjort paa Dem og Deres og som De udtalte blev mig en vederqvægende Opmuntring. Senere har jeg i tydske Blade læst anbefalende Critikker. De kan tro at Roes just ydmyger og blødgjør min Sjæl, jeg føler saa levende at Alt er en Gave fra den Usynlige, hvorimod hver ubillig Strænghed gjør mig stolt, samler min hele Forfængelighed. Et nyt Oplag trykkes der alt paa af denne min første Roman; den senere "O.T.", som er udkommet, bliver nu oversat paa Tydsk og naar det er skeet skal jeg have den Ære at sende den. Jeg har allerede det tredie Værk under Arbeide; maaskee bliver Navnet for det "Graat i Graat"; den bliver tre Dele og vil skildre Dem Folkelivet her i Norden, især Danmarks Eiendommeligheder. / Tak, for Deres smukke Oversættelse af "Bag Ellekrattet"; jeg er glad og smigret ved at De fører mig ind mellem den større Verden, mit lille Fædreland ikke har. - Deres deilige Digt: "Tiggeren og hans Hund" har jeg alt for et Par Aar siden oversat; det staaer i vore Dagblade og i mine samlede Digte; Jeg sender her en Afskrift, det kan maaskee more Dem at høre det i danske Toner; hver Tanke troer jeg er gjengivet; men Oversættelsen bliver under Originalen.

Dette Brev sender jeg Dem med en af mine Venner, Licentiat Müller, en Søn af vor i dansk Literatur virksomme Biskop R. Müller. Han vil mundtligt fortælle Dem Mere om mig. Hans Broder kjender De; han var 1832 en heel Vinter i Berlin og talte flere Gange med Dem. Gid dette mit lille Epistel maa finde Dem ved bedre Helbred, end da De skrev mig til sidst. I Deres Brev stod, at De vilde sende mig en Bog af Deres senest udkomne, men at De ikke vidste nogen Leilighed; det synes nu Egennyttighed af mig, at minde om Sligt; men jeg sætter / saa uendelig megen Priis paa en Bog fra Deres Haand, at jeg virkelig tager Dem oaa Løftet. Giv Bogen og maaskee et lille Brev (?) til Müller, og han besørger det til mig. Hils Willibald Alexis; efter alle Gisninger har han vistnok skrevet Critikken over Improvisatoren; den har glædet mig meget. Hvad Opdageren af den Blaae Grotte angaaer, da skal han i den nye Udgave faae sit Navn rigtigt bogstaveret og som Digter blive presenteret mine Landsmænd.

Oehlenschlæger har skrevet et nyt Drama: "Den unge Skuespiller"; det er Schrøders Ungdoms Liv her er valgt til Stof. Ingemann har givet os en episk Digtning: "Dronning Margrethe", Brødrene Bernhard en Fortælling: "Børneballet", og jeg min Roman: O.T. Det er omtrent de sidste Nyheder i vor Litteratur. Tænk venligt paa mig og lad mig i denne Vinter høre fra Dem! Det er en sand Velgjerning De gjør.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

[Udskr: ]

Professor A. v. Chamisso

Friedrichstraße No 235 i Berlin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 364-67)