Bogryggen af Niels Oxenvad (udg.): H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior bd. 1

Bog: Niels Oxenvad: H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior, Forlaget Odense Bys Museer 2007, 3 bind, ialt 1206 sider, kr. 538.

Niels Oxenvad

Niels Oxenvad

Niels Oxenvad (f. 1928) har i mangfoldige år været tilknyttet Odense Bys Museer, i perioden 1964-89 som museernes direktør og fra 1989 til pensioneringen 1997 som leder af H. C. Andersen og Carl Nielsen Museerne. De seneste år har han været tilknyttet Syddansk Universitets H. C. Andersen-Center som gæsteforsker. Derfor ønsker han her at rette en speciel tak til lederen af H. C. Andersen-Centret, dr.phil. Johan de Mylius, som venligt har givet husly under arbejdet med brevene.

Blandt hans litterære arbejder skal fremhæves billedbiografien "H. C. Andersen. Et liv i billeder" (1995). Det har i forlængelse heraf været naturligt at ledsage de mange breve mellem H. C. Andersen og familien Melchior med flere billeder end ved tidligere udgivelser af Andersen-brevvekslinger.

H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior I-III

Forsiden af H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior bd. 1

Bagsidetekst ved Niels Oxenvad:

Med udgivelsen af "H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior" har det været formålet at råde bod på de mangler, som Elith Reumerts bog fra 1924 om "H. C. Andersen og det Melchiorske Hjem" er behæftet med – dersom man da betragter denne som en brevudgivelse. De breve, som er affødt af H. C. Andersens inderlige venskab med den jødiske familie Melchior, fortjener at blive udgivet i deres helhed, alle brevene og brevene uforkortet.

Yderligere beskrivelse af indholdet

Brevvekslingen udgives af Forlaget Odense Bys Museer og udkommer 31. august 2007. Prisen er kr. 538,- og den kan købes i museumsbutikken. Den indeholder indledning, kommentar og registre ved Niels Oxenvad. Værket er i tre bind, hvoraf bd. I og II, der til sammen udgør 795 sider, indeholder brevene og tredje bind på 411 sider kommentarer og registre.

Indledning i bd. I s. 11-56, breve i bd. I s. 60-396 og bd. II (der viderefører pagineringen) s. 397-795 og kommentar i tredje bind s. 11-289. Kommentarbindet indeholder desuden en fortegnelse over savnede breve s. 292-296, personregister s. 298-373, værkregister s. 376-389 (oversættelser, illustrationer, andre forfatteres værker, billedkunst og musik), illustrationsfortegnelse s. 392-395, forkortelsesliste s. 398, kilder og anvendt litteratur s. 399-403 og endelig slægtsoversigter over familierne Melchior og Henriques s. 406-411.

Forord

Med udgivelsen af "H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior" har det været formålet at råde bod på de mangler, som Elith Reumerts bog fra 1924 om "H. C. Andersen og det Melchiorske Hjem" er behæftet med – dersom man da betragter denne som en brevudgivelse. De breve, som er affødt af H. C. Andersens inderlige venskab med den jødiske familie Melchior, fortjener at blive udgivet i deres helhed, alle brevene og brevene uforkortet.

Vilkårene for at fremlægge en sådan brevudgivelse er mærkbart anderledes hér i begyndelsen af det 21. århundrede end de var for ca. 80 år siden, da Elith Reumert udsendte sin bog. Den fuldstændige udgivelse af H. C. Andersens dagbøger har ganske vist gjort det meget lettere at følge Andersen "fra dag til dag" – i særlig grad i det livsafsnit, som dækkes af hans venskab og korrespondance med Melchiorerne. Men selve kildematerialet til denne udgivelse – brevene – er i ikke ringe omfang blevet spredt på flere hænder end de var i 1920'erne. Udgiveren har ikke sparet sig nogen møje med at finde frem til flest mulige breve, men som den lange fortegnelse over savnede breve viser, er det kun delvis lykkedes. Mange breve må ganske enkelt være gået til, andre kan befinde sig på steder og hos ejere, som det ikke er lykkedes udgiveren at finde frem til.

Udgiveren vil gerne takke alle dem, som har hjulpet til med at efterspore brevene. "Ingen nævnt, ingen glemt" hedder det, men en helt speciel tak går til de private brevejere, som har givet mig adgang til deres skatte. Takkes skal også de institutioner som i tidens løb har fået overdraget Melchior-breve i deres varetægt og har givet mig adgang til dem.

Udgivelsesarbejdet er på sæt og vis blevet gennemført som et énmandsprojekt, men i den indledende fase fik udgiveren god hjælp til den første dechifrering og afskrivning af brevene af cand.jur. Gitte Bak, cand.mag.erne Jørgen Larsen og Charlotte Wien, som dengang var løst tilknyttet H.C. Andersens Hus og som skal takkes meget for deres indsats. Museumsassistent og korrespondent Solveig Brunholm, tilknyttet såvel H.C. Andersens Hus/Odense Bys Museer som H.C. Andersen-centret/SDU Odense, skal takkes for megen behjertet hjælp undervejs i arbejdet, ikke mindst for tålmodig bistand med at indvie og vejlede udgiveren i it-systemets muligheder og arbejdsgange. Sligt var indtil for få år siden et lukket land for ham. Endelig vil jeg gerne takke fhv. landsarkivar, dr.phil. Anne Riising for en kyndig og omhyggeligt gennemført korrekturlæsning, og museumsinspektør Ane Grum-Schwensen for god hjælp ved illustrationernes fremskaffelse.

Andetsteds er anført de fonde, som har ydet støtte til trykning af brevudgivelsen. Uden deres støtte vil udgivelsen ikke have set dagens lys.

Sluttelig skal min tidligere arbejdsplads, Odense Bys Museer, takkes, fordi man venligt har villet optage brevudgivelsen i museernes skriftserie, Fynske Studier.

Niels Oxenvad
Odense, 30. november 2006