Dato: 15. september 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Geneve den 15 sept 1860 Kjære trofaste Ven!

De har læst mit Brev til Deres Kone og veed altsaa hvor kjær og velgjørende Deres sidste Skrivelse var for mig; det er med stor Bedrøvelse jeg opgiver at overvintre i Rom, men jeg vil næppe finde mig hyggelig der; jeg har tænkt saa meget herover, tænkt mig ind i den Stemning jeg under opholdet der maatte være i, tænk, saa at jeg blev nerveus; Deres Brev gav min Anskuelse Ret, altsaa har jeg da taget den Bestemmelse at over­vintre i Kjøbenhavn hvor trofaste Venner modtage mig og hvor jeg vist finder Ro og Stemning for at bestille Noget. Imorgen har jeg været tre Uger i Geneve og som man siger gjort Frem­skridt i det Franske, dernæst vundet endnu Eet, der især var mit Maal ved Opholdet i Paris, der vil udkomme en fransk Over­sættelse af mine sidste Eventyr og Historier; Hr Blanvallet, President for Videnskabs Selskabet i Geneve og i Paris bekjendt som Digter, har stor Kjærlighed for mine Digtninger han givet en Oversættelse der udkommer hos den driftige Boghandler Cherbuliez/ mine Skrifter have en forunderlig Lykkeestjerne i England og Amerika, i Tydskland, Holland og de flamske Lande, som hjemme i de skandinaviske. Kun i Frankerige er jeg lidt bekjendt, man siger at nu vil jeg blive det. Altsaa endnu et Udbytte af denne Reise, der begyndte saa smukt i Rendsborg. Imidlertid har jeg her i Geneve følt mig som saa forstemt, saa forunderlig betaget af Tids Bevægelserne, af Vaklen mellem at finde et Hjem for Vinteren, at jeg tilsidst var lidende, som De ikke kan forestille Dem. Imorgen reiser jeg til Basel, om jeg derfra gaaer til Stuttgard eller lige til München veed jeg endnu ikke, derfor beder jeg Dem at Breve til mig sendes til Augsburg poste restante, se­nere skal jeg nærmere opgive andetsted; jeg tænker mig at alle Venner finder det rigtigst og glæder sig lidt derover, at jeg søger hjem - ? - Brevet jeg fik fra Bentley om den nye Udgave af Story from the / Sandhills, har jeg sendt Dem i et Brev jeg skrev til H.P.Holst, jeg troede at det var bedst De havde det, da De jo er saa venlig at skrive Bentley til, hans Adresse finder De frem i hver engelske Udgave af mine Bøger; De vil jo see at faa en Tegner til Billederne for den nye Udgave, iøvrigt har Lose og Delbanco Billeder til et Par af Historierne f.Ex Flaskehalsen, Klokkedybet, Perlesnoren, samt et Par taalelige Billeder til Skagen, som maaskee kunde ogsaa afbenyttes. Lad Maleren læse Historierne igjennem og selv vælge Motiver, Der maa vist hos Delbanco være indtruffet eller ogsaa hos Deres Fader to Exemplarer af den engelske Udgave, den ene beder jeg opbevares for mig, den anden er De saa god at tage til Dem som Deres, De vil der see hvilke Historier dette Bind indeholder. - Af en Ungarer jeg her har mødt i Geneve og som her oversatte flere af Ungarns Digtere hører jeg, at i hele Ungarn er ingen fremmed Digter mere læst og afholdt end jeg! hvor det dog er underligt at høre, jeg selv, som mine Landsmænd, have ikke Begreb om den mærkelige Fodfæste mine Skrifter faae i / hele Europa, Amerika med kan jeg jo sige; og dog under al den Naade Velsignelse af vor Herre, er jeg slet ikke glad - ikke lykkelig, tilgiv mig! - Mine Venner i Geneve have ladet tage nogle Visitkorts Photografier af mig, der ere ere særdeles lykkedes, man har foræret mig to, jeg deler med Dem, her har De mit Portræt, som Genfersolen har seet det, lad Billedet faae Plads paa Deres Kones Bord, eller hvor De bedst synes! Her er aldeles Efteraar, Bladene brune og gule, Alle klage over den slette Sommer. Igaar var jeg en smuk Tour med Blanvallet og andre Venner oppe paa Saleve, altsaa i Piemonte, i Frankerige men Montblank saae vi ikke, Alt laae i Skyer, derimod stod Jurabjergene i al Pragt og Herlighed. Imorgen flyver jeg i een Tour til Baél [Bâle]. Hils Deres Kone, Datter, min Ven Jonas; glem ikke Deres Fader, som snart skal faa Brev fra mig.

Deres trofaste H.C.Andersen

[i margen på sidste side:] Hr Thyberg, Fruen, Gerson, Frøken Reimer hilses!

Tekst fra: Solveig Brunholm (også lig med microfilmscan 78, 161-65)