Dato: 12. februar 1836
Fra: Caroline Hanck, Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d: 12te Febr. 1836

De undrer Dem vist over alt igjen, at see et Epistel fra Jette; men jeg syntes ikke at jeg vilde lade denne gode Leilighed med Ageposten gaae ubenyttet hen; Deres sidste Brev indeholdt flere Ting som ret glædede mig: "Det er et smukt Brev", sagde Moder da De omtalte deres hyggelige Liv, og deres Taknemmelighed mod Gud: "Det er et tilfreds Brev!" tænkte jeg, og det fornøjede mig næsten endnu mere! - Hvis jeg har forstaaet Dem ret, vil De sende Deres Kaaber til det lille graa Huus paa Odense Overgade, det er smukt af Dem, det vil glæde os Alle, og vi ville modtage det som en kjær og agtet Gjæst, derom kan De være overbevist. Jeg haaber at Maleriet er lykkedes, hvem har malt det? Sig mig kommer Kaaberet ud til Foraaret? Bliver De stukken eller lithographeret? Først tænkte jeg mig, at det kom foran i Deres ny Roman; men da det jo er Knæstykke, og efter et Oliemaleri, saa maa det vel blive for stort dertil, nu det er jo velkomment i hvad Form det kommer, velkomment, som til Sommer Originalen! - Tak for de to Vers af Deres Roman, jeg, vi Alle finde dem ubeskrivelig smukke! den stakkels Eva som vist er saa ung, saa smuk og saa lykkelig, som saa gjerne vil leve, og dog maae døe, jeg er bange, at jeg første Gang jeg faaer deres Bog i Hænderne, begynder med at læse Slutningen, for at see hvorfor hun ikke maa leve, saa meget interesserer hun mig alt. "Johanne" er det Sophie som er bleven omdøbt, eller den blinde Fiskerkone? I April eller Mai, det er vel det tidligste, at Deres Bog kan blive færdig fra Pressen? Men nu spørger jeg nok for meget, kun en Ting endnu. "O T" betyder det Odense Tugthuus"? Hvad De har skreven om Rosalie i deres sidste Brev, kan jeg ikke forstaae! - Hvis vi seer Dem til Sommer, maa de endelig medbringe Kruses Oversættelse af Improvisatoren, jeg vil saa gjerne læse Fortalen. - Deres to ny Arbeider "Luftens Døttre" og Renzos Bryllup komme da maaskee ogsaa med? ikke sandt? Det morede mig meget at læse Deres Eventyr, "Tommelise" er saa nydelig; "Den lille uartige Dræng" grumme comisk, De vinder rigtignok Efterslægten. - Da jeg en Formiddag kom til Gustas og mine smaae Elever, (Schønheyders60 og Reckes61Børn som vi siden lste October have givet Time Underviisning), kom min lille Yndling62 , som Deputeret for de Andre "Om jeg ikke, naar de vare uhyre flittige vilde forelæse dem en Historie af saadan en nydelig lille Bog, som de havde faaet af deres Forældre til Nytaar," og som Sophie Vind63 , der dog læser saa meget, selv har sagt om: "at det var den smukkeste Bog der var til!" Det var Deres Eventyr! Tiden var den Dag knap, saa de Smaae maatte lade sig nøje med den korteste: "Den lille uartige Dræng." "Det veed jeg da vist", sagde den fornuftige Bertha64 "at hverken Moder eller Jomfruen vilde tillade Gottlieb65 at lege med saadan en Dræng". "Bare han var her i Skolen", mente denne "saa skulde jeg nok korexe ham!" "Nei her maae han ikke komme!" sagde min lille Angelica, og klyngede sig ganske ængstelig op ad mig: "jeg tænker paa hvis han nu kom her saa maatte Du da ret være stræng imod ham, hvordan skulde Du komme ud af det lille Jfr? Du som altid er saa mild." Hun tillægger min Mildhed hvad der kun er en Følge af hendes egen Elskelighed, jeg troer ikke at det er muligt at blive vred paa det Barn! - Nu har jeg længe ikke seet hende, jeg gik for tidlig ud efter at jeg sidst var syg, jeg længtes saa meget efter Børnene, men fik derved et værre Tilbagefald af den piinlige Nervegigt, som endnu vedvarer, den Feber som undertiden følger med, tager mine sidste Kræfter med sig. Louise er nu saa god at besørge mine Timer! - Den 18de Febr. Jeg har da havt de fleste af disse nyere Ting som ere udkomne: Carl Bernh's Noveller som jeg finder noget matte, maaskee jeg ogsaa har læst dem i en mat Stemning. Herzes: "Kjærlighedens Veie"! (en temmelig flau Tittel synes mig) jeg fik kun "Den eneste Feil" og Digtene læst, ikke Novellen! Stykket finder jeg nydeligt, det morede mig meget. Af Holstes Nytaarsgave66 havde jeg ventet mig mere, i den synes jeg bedst om Ludvig Bøtchers Digte, P. Møllers lange Digt: "Sorgen", har jeg ikke ret forstaaet skjøndt jeg læste det to Gange, jeg troede det laae hos mig selv; men nu hører jeg af Blædel67 , at det er gaaet ham og flere ligedan, hvad Bogen har af Dem deraf var det Bedste mig jo bekjendt, Deres romerske Sang, og det lille Digt: Frihed, Byron, og hende. Det var kun de smaae baggesenske Nydeligheder til Fr. Tyberg som vare mig nye! - Øhlenschlægers Socrates synes jeg godt om, jeg kan slet ikke faae i mit Hoved og endnu mindre i mit Hjerte "Das auf sein gutes Recht zu pochen pflegt," at den langtfra skal staae saa højt som jeg sætter den. (De taber vel al Kredit for min Smag hvis De elers har havt nogen). Kalkar sagde mig forleden, at det Smukkeste af hvad Socrates siger er taget af Platos Dialoger, "Gudskeelov" tænkte jeg, vi Fruentimmer have dog mangen en Nydelse ved ikke at være lærde!" At denne Tragedie ikke fortrinlig egner sig til Opførelse kan jeg nok tænke mig, alligevel kan jeg ikke tilgive Kjøbenhavnerne at den er henlagt, det maa være tungt for en Digter at overleve sig selv og "Fyensreisen" har jo vistnok maattet indjage en den Frygt at Ø- siden Tabet af Lotte68 i sin Digterverden (for at tale med ham selv) "Endnu kun var et Spøgelse der pudsler om blandt Nattens tavse Grave før sin Død", men jeg synes dog at det lille Danmark som kun skylder sine Konstnere at nogen spørger efter det, ikke skulde være saa villigt til selv først at plukke den Krands itu, som Tydskland ærer, og hvormed Sverrig og Norge har prydet Øhlenschlæger! - De vil kun skrive i 6 Aar endnu, siger De, jeg haaber deres Digtermiddag vil vare længere! 6 Aar gaae snart, som Menneske har De jo endnu ikke naaet deres Middag, saa vidt jeg mindes ere De og jeg eens gamle, De følgelig som Herre, endnu næsten lige saa ung som jeg som Fruentimmer er gammel. - Der kan endnu forestaae Dem mange Livsafvexlinger, mangen en Oplivelse for Deres Aand som kan trække Deres Digtermiddag flere Aar ud over de 6 og at De endnu engang i dette Liv kommer til Italien, kommer til Grækenland, det ahner mig ganske vist, og Jettes Ahnelser ere ikke altid til at forkaste, og naar De saa ret af Hjertens Lyst har gjennemflagret Deres Syden, saa kan jeg godt tænke mig at De kan længes efter et nyt Land, hvor der maaskee er en endnu mildere Luft, en endnu klarere Himmel! Jeg skal (som Socrates siger): "bestille Værelser deroppe"69 for alle mine Kjære, ogsaa for Dem! Jeg er ret svag i Vinter, undertiden forekommer det mig som om jeg ikke skulde overleve Foraaret; men det er vel kun Indbildning, jeg har jo før været lige saa syg, ja meget sygere, kun ikke saa længe! Naar jeg er rask føler jeg mig meget lykkelig, mine Fordringer til Livet ere i de senere Aar saa smaae, og da jeg jo af Naturen har et let Sind kan jeg glæde mig over tusinde Smaating; men naar jeg som i Vinter i længere Tid er syg, saa synes mig at der slet ingen Glæde er mere for mig paa Jorden, saa længes jeg saa inderlig efter at døe! Det er da rigtignok ikke noget at underholde Dem med dette sygelige Klynkeri, men hvad skal jeg skrive om? jeg har i 6 Uger ikke været ude af Stuen, nej det er for galt - lad os tale om andre Ting! - De leer vist af mig naar jeg siger Dem, at det forekommer mig, at der til Maskine, Røgelse, Blade, Bøger og Hyggelighed, ogsaa hører en Lyseskjærm for Digterens flittige Øjne. "Ja men jeg er ikke svagsynet", hører jeg Dem sige. "Det veed jeg ret godt"; men ved at skrive meget, især om Vinteren ved Lys kan man let blive det, jeg sender Dem derfor en Skjerm som jeg har skaaren ud til Dem, den kjedelige Mad. Papmagerske, som kan lade en vente, fordi hun er den Eneste her i Byen har narret mig med Rammen næsten i 14 Dage, og nu er der saa kort tilbage af Lysetiden, at jeg næsten skammer mig ved at komme med den; men ikke sandt De vil desuagtet tage venligt imod den! De tænker nok, at vi ret villle overlæsse Dem med fyenske Udsigter, jeg havde saa gjerne sendt Dem en italiensk; men den vilde ikke lykkes og af siellandske som kan have Intresse for Dem, kjender jeg ingen, havde jeg blot havt en Skizze af Collins Landsted paa Strandvejen saa skulde De have faaet det; "Min storagtige Jfr Datter kunde gjerne have taget sin gamle Papa paa Raad med", sagde Fader, da han først saae mit halvferdige Arbeide. "Du burde dog have valgt et Landskab som havde nogen klassisk Værd og ikke den prosaiske Mølle"; han har vistnok ret, men hvor der er Himmel og Træer der synes mig ogsaa er Poesi. Vaaningshuset tilvenstre tilhører jo nu rigtignok et temmeligt jevnt Ægtepar; men for omtrent et Decenium siden ventede die schöne Müllerinn fra Vinduerne sin tydske Elsker, der, som man dengang fortalte først skal have forelsket sig i hendes nydelige Værelse og i den smukke Udsigt derfra.70 Ligesiden af gaaer Møllehjulet, maaskee "det har seet et Barnehjerte briste under sig i Vandet". Over Broen til Hunderup, Munkemose og Philosophgangen, gik en lille Dreng for flere Aar siden ret ofte, Phantasiens Alfer spøgede omkring ham, derfor var han undertiden lidt bange, Nissen saae ud af Kirketaarnet, medens Klokkeklangen, og Orgeltonerne fra Kirken selv, viede ham til Digter. Veed De hvad, jeg troer næsten at min Lyseskjærm bliver klassisk! - For et Par Aftner siden læste jeg Deres: "Skilles og mødes" det er, og bliver yndigt, især første Afdeeling, Slutningen behager mig mindst, jeg synes at det Hele er for godt til, at Hanne behøver at bede for det, hvis det kjøbenhavnske Publicum nu ikke optager det med Bifald, saa slaaer jeg ganske Haanden af det, saa kan det have det saa godt. Man siger her, at Oberstlt. Abrahamsen vil beboe Kragsberg71 , mon Fru Lessøe saa ikke til Sommer skulde komme over og besøge sin Broder, det skulde være deiligt hvis jeg maatte opleve den Glæde, saa kunde De gjøre Følgeskab herover. - De omtaler aldrig Jette Wulff i Deres Breve, er hun rask efter sin Reise? det maa dog være behageligt for Dem at kunne tale med hende om Italien, især da hun jo omtrent har været der paa samme Tid som De. - Fra Bedstemoder kan jeg hilse Dem, jeg tænker De faaer med det Første Brev fra hende, hvad var det De skrev om Avertissementerne, De er ret et underligt Menneske, det er Bedstemor som skylder Dem et Par Mk. Det har jeg ogsaa sagt hende. Bedstemor havde just skreven et Brev til Baagøe72 i en anden Anledning og da hun den Aften ikke følte sig oplagt til at skrive mere end dette bad hun ham med det samme besørge Indrykkelsen. Tante A - har ogsaa talt om at skrive, for at takke Dem for Deres Eventyr; men De veed nok hun opsætter gierne! - De er dog rask? Hvis De i denne Tid ikke har altfor meget at bestille, da Deres Stykke nok snart skal opføres, saa lad mig med det Første høre lidt fra Dem, det er jo, som De vil kunde see af Begyndelsen paa mit Brev, ikke min Skyld at Deres sidste kjære Linier først nu blive besvarede, og jeg kan behøve lidt Opmuntring, men nu vil jeg slutte ellers faaer De vist endnu en Stump af min Lidelseshistorie, hvor man dog bliver egoistisk af at være syg! Jeg har mange hjertelige Hilsener fra Alle her hjemme, naar De seer Fru Lessøe da bring ogsaa hende en venlig Hilsen fra Deres søsterlig hengivne Henriette H.

Sopranen har hentet sin Hilsen hos mig, jeg kan bringe Dem en igjen! Caroline vil saa gjerne sende Dem en ret nydelig Hilsen; men Stakkel Indklædningen mangler hende. - Jeg har faaet Lov at skrive i Brevet; Jette er saa føielig, naar hun er syg -

Caroline.

Lørdag d. 20de. Hu, hvor jeg er vreed, den utaalelige Mad. Pap har narret mig igjen først i Eftermiddag har Jeg faaet hendes Kluder Arbeide, som hun ganske vist havde lovet mig til Fredag, hun har min allerhøjeste Unaade; men hvad kan det nytte mig! nu kan jeg ikke skrive med Ageposten før om 8 Dage, og mit Brev er færdigt gammelt nok, gjøre en Ting om igjen, det - (har jeg ingen Taalmodighed til), vilde jeg sige naar jeg ikke skammede mig, - og jeg er desuden saa indbildsk at troe at De venter paa at see nogle Linier fra mig, og der har jeg nu oven i Kjøbet af Narrestreger givet Dem en lang Beskrivelse over den dumme Skjærm, som Madamen næsten ganske har fordervet, som om den var værd at omtale, det er ærgerligt, ja nu veed De da hvilken en fortrinlig Overraskelse der venter Dem paa Mandag! - Hvad er det egentlig for en Strid mellem Dagen og Iris over Deres "Kennildworth"?73

Jeg har blot læst lidt af hvad der staar i det første Blad, det Hele er nok noget som ikke videre kan bevæge Digteren. Jeg hørte igaar at Camilla Wedell74 , skal have skreven til Thora Faber75 fra Kjøbh at Deres "Skilles og mødes76 " er opførte, jeg har slet ikke seet det averteret i Berlings Avis, enten maa det være undgaaet mig, eller det kommer først med Bladene imorgen, men jeg sladrer, og mit Brev er alt saa langt. Levvel gode Andersen! Jette.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1830-1846.