Dato: 12. februar 1836
Fra: Caroline Hanck, Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d: 12te Febr. 1836

De undrer Dem vist over alt igjen, at see et Epistel fra Jette; men jeg syntes ikke at jeg vilde lade denne gode Leilighed med Ageposten gaae ubenyttet hen; Deres sidste Brev indeholdt flere Ting som ret gldede mig: "Det er et smukt Brev", sagde Moder da De omtalte deres hyggelige Liv, og deres Taknemmelighed mod Gud: "Det er et tilfreds Brev!" tnkte jeg, og det fornjede mig nsten endnu mere! - Hvis jeg har forstaaet Dem ret, vil De sende Deres Kaaber til det lille graa Huus paa Odense Overgade, det er smukt af Dem, det vil glde os Alle, og vi ville modtage det som en kjr og agtet Gjst, derom kan De vre overbevist. Jeg haaber at Maleriet er lykkedes, hvem har malt det? Sig mig kommer Kaaberet ud til Foraaret? Bliver De stukken eller lithographeret? Frst tnkte jeg mig, at det kom foran i Deres ny Roman; men da det jo er Knstykke, og efter et Oliemaleri, saa maa det vel blive for stort dertil, nu det er jo velkomment i hvad Form det kommer, velkomment, som til Sommer Originalen! - Tak for de to Vers af Deres Roman, jeg, vi Alle finde dem ubeskrivelig smukke! den stakkels Eva som vist er saa ung, saa smuk og saa lykkelig, som saa gjerne vil leve, og dog maae de, jeg er bange, at jeg frste Gang jeg faaer deres Bog i Hnderne, begynder med at lse Slutningen, for at see hvorfor hun ikke maa leve, saa meget interesserer hun mig alt. "Johanne" er det Sophie som er bleven omdbt, eller den blinde Fiskerkone? I April eller Mai, det er vel det tidligste, at Deres Bog kan blive frdig fra Pressen? Men nu sprger jeg nok for meget, kun en Ting endnu. "O T" betyder det Odense Tugthuus"? Hvad De har skreven om Rosalie i deres sidste Brev, kan jeg ikke forstaae! - Hvis vi seer Dem til Sommer, maa de endelig medbringe Kruses Oversttelse af Improvisatoren, jeg vil saa gjerne lse Fortalen. - Deres to ny Arbeider "Luftens Dttre" og Renzos Bryllup komme da maaskee ogsaa med? ikke sandt? Det morede mig meget at lse Deres Eventyr, "Tommelise" er saa nydelig; "Den lille uartige Drng" grumme comisk, De vinder rigtignok Efterslgten. - Da jeg en Formiddag kom til Gustas og mine smaae Elever, (Schnheyders60 og Reckes61Brn som vi siden lste October have givet Time Underviisning), kom min lille Yndling62 , som Deputeret for de Andre "Om jeg ikke, naar de vare uhyre flittige vilde forelse dem en Historie af saadan en nydelig lille Bog, som de havde faaet af deres Forldre til Nytaar," og som Sophie Vind63 , der dog lser saa meget, selv har sagt om: "at det var den smukkeste Bog der var til!" Det var Deres Eventyr! Tiden var den Dag knap, saa de Smaae maatte lade sig nje med den korteste: "Den lille uartige Drng." "Det veed jeg da vist", sagde den fornuftige Bertha64 "at hverken Moder eller Jomfruen vilde tillade Gottlieb65 at lege med saadan en Drng". "Bare han var her i Skolen", mente denne "saa skulde jeg nok korexe ham!" "Nei her maae han ikke komme!" sagde min lille Angelica, og klyngede sig ganske ngstelig op ad mig: "jeg tnker paa hvis han nu kom her saa maatte Du da ret vre strng imod ham, hvordan skulde Du komme ud af det lille Jfr? Du som altid er saa mild." Hun tillgger min Mildhed hvad der kun er en Flge af hendes egen Elskelighed, jeg troer ikke at det er muligt at blive vred paa det Barn! - Nu har jeg lnge ikke seet hende, jeg gik for tidlig ud efter at jeg sidst var syg, jeg lngtes saa meget efter Brnene, men fik derved et vrre Tilbagefald af den piinlige Nervegigt, som endnu vedvarer, den Feber som undertiden flger med, tager mine sidste Krfter med sig. Louise er nu saa god at besrge mine Timer! - Den 18de Febr. Jeg har da havt de fleste af disse nyere Ting som ere udkomne: Carl Bernh's Noveller som jeg finder noget matte, maaskee jeg ogsaa har lst dem i en mat Stemning. Herzes: "Kjrlighedens Veie"! (en temmelig flau Tittel synes mig) jeg fik kun "Den eneste Feil" og Digtene lst, ikke Novellen! Stykket finder jeg nydeligt, det morede mig meget. Af Holstes Nytaarsgave66 havde jeg ventet mig mere, i den synes jeg bedst om Ludvig Btchers Digte, P. Mllers lange Digt: "Sorgen", har jeg ikke ret forstaaet skjndt jeg lste det to Gange, jeg troede det laae hos mig selv; men nu hrer jeg af Bldel67 , at det er gaaet ham og flere ligedan, hvad Bogen har af Dem deraf var det Bedste mig jo bekjendt, Deres romerske Sang, og det lille Digt: Frihed, Byron, og hende. Det var kun de smaae baggesenske Nydeligheder til Fr. Tyberg som vare mig nye! - hlenschlgers Socrates synes jeg godt om, jeg kan slet ikke faae i mit Hoved og endnu mindre i mit Hjerte "Das auf sein gutes Recht zu pochen pflegt," at den langtfra skal staae saa hjt som jeg stter den. (De taber vel al Kredit for min Smag hvis De elers har havt nogen). Kalkar sagde mig forleden, at det Smukkeste af hvad Socrates siger er taget af Platos Dialoger, "Gudskeelov" tnkte jeg, vi Fruentimmer have dog mangen en Nydelse ved ikke at vre lrde!" At denne Tragedie ikke fortrinlig egner sig til Opfrelse kan jeg nok tnke mig, alligevel kan jeg ikke tilgive Kjbenhavnerne at den er henlagt, det maa vre tungt for en Digter at overleve sig selv og "Fyensreisen" har jo vistnok maattet indjage en den Frygt at - siden Tabet af Lotte68 i sin Digterverden (for at tale med ham selv) "Endnu kun var et Spgelse der pudsler om blandt Nattens tavse Grave fr sin Dd", men jeg synes dog at det lille Danmark som kun skylder sine Konstnere at nogen sprger efter det, ikke skulde vre saa villigt til selv frst at plukke den Krands itu, som Tydskland rer, og hvormed Sverrig og Norge har prydet hlenschlger! - De vil kun skrive i 6 Aar endnu, siger De, jeg haaber deres Digtermiddag vil vare lngere! 6 Aar gaae snart, som Menneske har De jo endnu ikke naaet deres Middag, saa vidt jeg mindes ere De og jeg eens gamle, De flgelig som Herre, endnu nsten lige saa ung som jeg som Fruentimmer er gammel. - Der kan endnu forestaae Dem mange Livsafvexlinger, mangen en Oplivelse for Deres Aand som kan trkke Deres Digtermiddag flere Aar ud over de 6 og at De endnu engang i dette Liv kommer til Italien, kommer til Grkenland, det ahner mig ganske vist, og Jettes Ahnelser ere ikke altid til at forkaste, og naar De saa ret af Hjertens Lyst har gjennemflagret Deres Syden, saa kan jeg godt tnke mig at De kan lnges efter et nyt Land, hvor der maaskee er en endnu mildere Luft, en endnu klarere Himmel! Jeg skal (som Socrates siger): "bestille Vrelser deroppe"69 for alle mine Kjre, ogsaa for Dem! Jeg er ret svag i Vinter, undertiden forekommer det mig som om jeg ikke skulde overleve Foraaret; men det er vel kun Indbildning, jeg har jo fr vret lige saa syg, ja meget sygere, kun ikke saa lnge! Naar jeg er rask fler jeg mig meget lykkelig, mine Fordringer til Livet ere i de senere Aar saa smaae, og da jeg jo af Naturen har et let Sind kan jeg glde mig over tusinde Smaating; men naar jeg som i Vinter i lngere Tid er syg, saa synes mig at der slet ingen Glde er mere for mig paa Jorden, saa lnges jeg saa inderlig efter at de! Det er da rigtignok ikke noget at underholde Dem med dette sygelige Klynkeri, men hvad skal jeg skrive om? jeg har i 6 Uger ikke vret ude af Stuen, nej det er for galt - lad os tale om andre Ting! - De leer vist af mig naar jeg siger Dem, at det forekommer mig, at der til Maskine, Rgelse, Blade, Bger og Hyggelighed, ogsaa hrer en Lyseskjrm for Digterens flittige jne. "Ja men jeg er ikke svagsynet", hrer jeg Dem sige. "Det veed jeg ret godt"; men ved at skrive meget, isr om Vinteren ved Lys kan man let blive det, jeg sender Dem derfor en Skjerm som jeg har skaaren ud til Dem, den kjedelige Mad. Papmagerske, som kan lade en vente, fordi hun er den Eneste her i Byen har narret mig med Rammen nsten i 14 Dage, og nu er der saa kort tilbage af Lysetiden, at jeg nsten skammer mig ved at komme med den; men ikke sandt De vil desuagtet tage venligt imod den! De tnker nok, at vi ret villle overlsse Dem med fyenske Udsigter, jeg havde saa gjerne sendt Dem en italiensk; men den vilde ikke lykkes og af siellandske som kan have Intresse for Dem, kjender jeg ingen, havde jeg blot havt en Skizze af Collins Landsted paa Strandvejen saa skulde De have faaet det; "Min storagtige Jfr Datter kunde gjerne have taget sin gamle Papa paa Raad med", sagde Fader, da han frst saae mit halvferdige Arbeide. "Du burde dog have valgt et Landskab som havde nogen klassisk Vrd og ikke den prosaiske Mlle"; han har vistnok ret, men hvor der er Himmel og Trer der synes mig ogsaa er Poesi. Vaaningshuset tilvenstre tilhrer jo nu rigtignok et temmeligt jevnt gtepar; men for omtrent et Decenium siden ventede die schne Mllerinn fra Vinduerne sin tydske Elsker, der, som man dengang fortalte frst skal have forelsket sig i hendes nydelige Vrelse og i den smukke Udsigt derfra.70 Ligesiden af gaaer Mllehjulet, maaskee "det har seet et Barnehjerte briste under sig i Vandet". Over Broen til Hunderup, Munkemose og Philosophgangen, gik en lille Dreng for flere Aar siden ret ofte, Phantasiens Alfer spgede omkring ham, derfor var han undertiden lidt bange, Nissen saae ud af Kirketaarnet, medens Klokkeklangen, og Orgeltonerne fra Kirken selv, viede ham til Digter. Veed De hvad, jeg troer nsten at min Lyseskjrm bliver klassisk! - For et Par Aftner siden lste jeg Deres: "Skilles og mdes" det er, og bliver yndigt, isr frste Afdeeling, Slutningen behager mig mindst, jeg synes at det Hele er for godt til, at Hanne behver at bede for det, hvis det kjbenhavnske Publicum nu ikke optager det med Bifald, saa slaaer jeg ganske Haanden af det, saa kan det have det saa godt. Man siger her, at Oberstlt. Abrahamsen vil beboe Kragsberg71 , mon Fru Lesse saa ikke til Sommer skulde komme over og besge sin Broder, det skulde vre deiligt hvis jeg maatte opleve den Glde, saa kunde De gjre Flgeskab herover. - De omtaler aldrig Jette Wulff i Deres Breve, er hun rask efter sin Reise? det maa dog vre behageligt for Dem at kunne tale med hende om Italien, isr da hun jo omtrent har vret der paa samme Tid som De. - Fra Bedstemoder kan jeg hilse Dem, jeg tnker De faaer med det Frste Brev fra hende, hvad var det De skrev om Avertissementerne, De er ret et underligt Menneske, det er Bedstemor som skylder Dem et Par Mk. Det har jeg ogsaa sagt hende. Bedstemor havde just skreven et Brev til Baage72 i en anden Anledning og da hun den Aften ikke flte sig oplagt til at skrive mere end dette bad hun ham med det samme besrge Indrykkelsen. Tante A - har ogsaa talt om at skrive, for at takke Dem for Deres Eventyr; men De veed nok hun opstter gierne! - De er dog rask? Hvis De i denne Tid ikke har altfor meget at bestille, da Deres Stykke nok snart skal opfres, saa lad mig med det Frste hre lidt fra Dem, det er jo, som De vil kunde see af Begyndelsen paa mit Brev, ikke min Skyld at Deres sidste kjre Linier frst nu blive besvarede, og jeg kan behve lidt Opmuntring, men nu vil jeg slutte ellers faaer De vist endnu en Stump af min Lidelseshistorie, hvor man dog bliver egoistisk af at vre syg! Jeg har mange hjertelige Hilsener fra Alle her hjemme, naar De seer Fru Lesse da bring ogsaa hende en venlig Hilsen fra Deres ssterlig hengivne Henriette H.

Sopranen har hentet sin Hilsen hos mig, jeg kan bringe Dem en igjen! Caroline vil saa gjerne sende Dem en ret nydelig Hilsen; men Stakkel Indkldningen mangler hende. - Jeg har faaet Lov at skrive i Brevet; Jette er saa fielig, naar hun er syg -

Caroline.

Lrdag d. 20de. Hu, hvor jeg er vreed, den utaalelige Mad. Pap har narret mig igjen frst i Eftermiddag har Jeg faaet hendes Kluder Arbeide, som hun ganske vist havde lovet mig til Fredag, hun har min allerhjeste Unaade; men hvad kan det nytte mig! nu kan jeg ikke skrive med Ageposten fr om 8 Dage, og mit Brev er frdigt gammelt nok, gjre en Ting om igjen, det - (har jeg ingen Taalmodighed til), vilde jeg sige naar jeg ikke skammede mig, - og jeg er desuden saa indbildsk at troe at De venter paa at see nogle Linier fra mig, og der har jeg nu oven i Kjbet af Narrestreger givet Dem en lang Beskrivelse over den dumme Skjrm, som Madamen nsten ganske har fordervet, som om den var vrd at omtale, det er rgerligt, ja nu veed De da hvilken en fortrinlig Overraskelse der venter Dem paa Mandag! - Hvad er det egentlig for en Strid mellem Dagen og Iris over Deres "Kennildworth"?73

Jeg har blot lst lidt af hvad der staar i det frste Blad, det Hele er nok noget som ikke videre kan bevge Digteren. Jeg hrte igaar at Camilla Wedell74 , skal have skreven til Thora Faber75 fra Kjbh at Deres "Skilles og mdes76 " er opfrte, jeg har slet ikke seet det averteret i Berlings Avis, enten maa det vre undgaaet mig, eller det kommer frst med Bladene imorgen, men jeg sladrer, og mit Brev er alt saa langt. Levvel gode Andersen! Jette.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1830-1846.