Dato: Marts 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Dickens
Sprog: dansk, engelsk.

Kjbenhavn Marts 1857.

Min dyrebare, inderlig kjre Dickens!

Paa et gammelt Herresde et Par Miil fra Dresden, hos tydske Venner gldedes jeg med Deres velsignede Brev; det var i Sommer - og frst nu flyver min Tak til Dem, men jeg frygter ikke for at De vil betvivle min Glde, min trofaste Hengivenhed for Dem, men jeg var syg i Udlandet, kom syg tilbage til Danmark, og der blev saaledes ikke strax skrevet; da jeg flte mig rask igjen var jeg saa opfyldt af min nye Roman, den jeg i henved to Aar har fuldendt i Tanken, nu sprang den frem paa Papiret; alle tre Bind havde jeg nedskrevet ved Nytaarstider og siden har jeg selv [overstr: gjennem] reenskrevet den, og nu endelig bragt den under Pressen, jeg haaber at sidst i Mai kommer den ud paa engelsk, dansk og tydsk; jeg troer at den staaer over Alt hvad jeg / tidligere har skrevet, det vil sige jeg troer at den saa ganske viser et Stadium i min Udvikling jeg ikke tidligere havde, og jeg vil blive uendelig lykkelig ved [overstr: rlig] at hre Deres rlige Mening. De maa vise mig det Venskab at lse denne Bog. [overstr: en der skal lse Sprogene] - Hvorledes De og Deres Kreds er i min Tanke, min Lngsel vil De see heraf at jeg, om Gud vil, agter til Sommer at besge Dem i Engeland, vre lidt sammen med Dem, og jeg beder Dem at De senest i April Maaned vil med et Par Ord underrette mig om De er i London denne Sommer, og hvor tidlig eller seent jeg der en otte Dage kan vre vis paa at finde Dem, thi er De ikke i London, da kommer jeg ikke til Engeland, Dem alene gjlder Besget, derfor maa De give mig et Par Ord, eller Deres Frue er saa elskelig at skrive, thi uden dette Svar, gaaer jeg til Schweitz og venter til et andet Aar De er at mde i Engeland. - "Little Dorrit" fylder mig saa ganske, jeg / vilde og maatte elske og beundre Dem ene og alene for denne Bog om De ikke havde givet de tidligere herlige Digtninge, David Copperfield, Nelly & - da jeg for tolv Aar siden sidst var i Engeland, [overstr: trykkede Deres] saae og talte med Dem, fik Dem endnu mere kjr om muelig, gav De mig de udkomne Skrifter, de ere mig en Skat, jeg har de senere, men little Dorrit maa De give mig et Exemplar af naar vi sees, den kommer neppe til nogen mere elskende beundrende Lser end til mig. - Gid min "to be or not to be", maa lfte mig som Forfatter et Trin hiere end fr i Deres Tanke, men fremfor alt lad mig holde en Smule Hjerteplads. Hils Deres kjre Frue og Brnene, dem jeg alle see i Erindringen, som Smaae og jo nu ere store, tolv Aar ldre! - [overstr: Paa den op] Gud glde og velsigne Dem, som De glder os Alle; deres trofaste

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 514-16)

Copenhagen the 1st March 1857.

My highly valued, dearly beloved Dickens,

... How often you and your dear wife are in my thoughts and how I long for you, you will see from the fact that, God willing, I intend to visit you in England next summer, be with you for a little while; and I beg you to let me know by a couple of words, not later than April, whether you will be in London next summer, and how early or late I can be sure of finding you there for about a week; for, if you are not in London, I shall not go to England; my visit is intended for you alone, so you must send me a word or two, or your wife will be so amiable as to write; for without this reply I shall go to Switzerland and wait till another year, when you will be in England.

I am so entirely engrossed in "Little Dorrit"; I would and must admire you for this book alone, even if you had not given us the previous glorious compositions "David Copperfield", "Nelly" etc. When I was last in England twelve years ago, saw and talked to you, and, if possible, grew to like you still more, you gave me the published works; they are a treasure to me. I have the later ones, but of "Little Dorrit" you must give me a copy when we meet; it will hardly come to any more loving, admiring reader than myself. Would that my "T0 be or not to be" may raise me as an author a step higher than before in your opinion; but above all, always leave me a small comer in your heart. Greet your dear wife and children, whom I recollect as little ones all of them, and now they are of course big, twelve years older. God give you joy and bless you, you who give joy to us all.

Your faithful

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter