Dato: 17. maj 1834
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

79. Fra E. Collin.

Kjre Andersen, ubillige Ven, som klager over, at jeg ikke skriver Dem til, og som derhos saagodtsom aldrig skriver til mig er det af krnket Stolthed, fordi jeg engang skrev de ulyksalige Ord, at De skrev for mange Breve, hvori jeg, ihvad De end siger, havde dengang Ret her har De et Brev fra mig; men, efter hvad jeg nu kan dmme, bliver det vist meget kort;: det er Lverdag O: Referatdag, og De erindrer vel fra gamle Tider, at det er en travl Dag for mig. Det er sandelig ikke Adspredelser og Lystighed, der forhindre mig fra at skrive Breve i Alenviis, det er snarere Eensomhed; vi ere nu igjen i den gamle utaalelige Sommer-Tilstand, da vi Mandfolk ligge alene i Byen, den vrige Familie paa Nygaard; igaar flyttede de derud. Alle ere Gudskeelov meget raske; Ingeborg beklagede for nogle Dage siden, at De ventede Brev fra hende, thi det blev der nok ikke noget af; deri er jeg enig med hende, thi jeg kjender den Grndsen til Umulighed at faae hende til at skrive. Iovergaars opfrtes Ludvig d. IIte af C. Delavigne for frste Gang, maaskee ogsaa for sidste, idetmindste i denne Saison, thi Winslw (Ludvig II) er meget svag og udstter sig for megen Fare med den fast overmenneskelige Anstrngelse, dette Arbeide koster ham. Conferentsraad Schleyer er dd; man siger at Djvelen er bleven Nonne: der Teufel ist in Copenhagen gewesen und hat den Schleyer genommen. Her er saa roligt i Litteraturen, at jeg ikke kan huske Mage; naar Sommervarmen rigtig begynder, er jeg bange for den skal gaae i Forraadnelse og udbrede skadelige Sygdomme; det er da for resten intet Under, at vi her have Stillestaaen i Poesien, naar vi sende vore Poeter udenlands. Paa Mandag (2den Pintsedag) skal Wanscher og Hanne Wegener have Bryllup. Hele Familien skal derud. Hvis De i Mnchen eller noget andet Sted trffer en Landsmand eller en Anden, som reiser directe til Rom, saa giv ham en lille Seddel med til Bestyrelsen af de Danskes Bibliothek der, og bed deri Samme, snarest muligt at svare mig paa mit Brev angaaende hvorledes de vil disponere over de 200 Rbd., som ere bevilgede Bibliotheket af Fonden, og siig, at Chiaveri har gjennem General-Toldkam[m]eret tilstillet mig en Regning paa omtrent 42 Rbd., som Omkostninger ved den sidste Forsendelse med Galathea, hvilke Penge jeg ikke agter at betale, medmindre Bestyrelsen attesterer Regningens Rigtighed. Hermed flger da en Anviisning paa 50 Species endnu, som De har faaet af Fonden, foruden de tidligere 50 Species, som Fader sendte Dem; der er saaledes bevilget Dem 100 Species. See nu til, at De kan komme ud af det dermed. Til Efteraaret see vi Dem vel igjen, og, jeg haaber, glad og forniet. Reisen vil vist i alle Henseender have havt en fordeelagtig Indflydelse paa Dem.

Den vedlagte Vexel kan De afhnde hvor De vil, helst hos Eichthal eller Eichstadt, hvad han hedder. Jeg maa skynde mig. Levvel, kjre Ven.

d. 17 Maii 1834.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost