Dato: 18. marts 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Neapel den 18 Marts 1834.

Min eiegode, kjre Sster Jette!

Velkommen i det jordiske Paradiis!571 en Broders glade: Velkommen! O var jeg dog her hos Dem! men sikkert naar De lser dette er jeg over Alperne; (sidst i Mai). - Det kan ret gjre mig veemodig, at tnke: naar jeg kommer til Danmark, da er De der ikke! De , som er Een af de Faae der gjr mig Hjemmet kjrt. De veed ikke hvorledes Tanken om Hjemmet har faaet sine lyseste Farver, naar jeg tnkte mig, det Moment jeg traadte ind i Deres Forldres Huus, da Alle der, men isr min trofaste Sster kom mig imde - men jeg finder Dem ikke. Dog, jeg veed De er lykkelig! De seer selv, hvad jeg vilde fortlle Dem! De nyder ret sjle, glad, hvad Menneskene og - min egen skabte Lidelse ikke lod mig fatte, som det kunne have skeet! De tnker paa mig. Naar De seer den rde Lava speile sig i den mrkeblaae Havbugt, naar De seiler i Capris Feegrotte, naar De vandrer mellem de riige Viinskove, da vil De sige til Broderen som er med Dem, her har Andersen vret og tnkt paa os! Det er i Aften sidste Aften jeg er i Neapel, jeg siger Farvel til dette herlige Sted og god Dag til Dem. - Glem mig ikke, glem mig ikke over al den Velsignelse af Skjnhed Naturen her vil overvlde Dem med! - Skriv mig flittig til, De veed ikke hvilket Solskin De derved kaster i mit Hjerte. Dette Brev faaer De vel ved Ankomsten til Neapel, altsaa fr De gaaer til Ischia; min Tour derhen572 var meget slem til Ses, Baaden var nsten som et Legeti for de store Blger. Matroserne kunne nsten ikke arbeide sig igjennem, det blev Aften og vi saae paa Havet en stor Skypumpe, jeg troede at det var mit Gravmonument, Baaden var nr slngt mod Klipperne, men Agnetes Brudgom vilde ikke have hendes Digter ned til sig, han har vist anseet mig for en Hemming, der blev for elegisk og [saaledes] slap jeg i Land, baaret paa Armene af to Matroser, der vadede i den strke Brnding. Men jeg maa give Dem nogle smaae Reise-Underretninger, der har den Godhed, at de ere tagne af Erfaring. Frst maa De i Italien aldrig betale mere end lidt over det halve af hvad der Forlanges og altid gjre Contrakt forud, var det saa kun for at plukke Dem en Blomst nogle Skridt fra Veien. - De tager Vogn her i Neapel lige til Vaj573 og der Baad lige til Ischia, en Tour De i det Hele gjr paa en halv Dag. Poselipgrotten, Templerne ved Vaj og al den Herlighed De seer paa Veien, har De nok studeret om i Forreveien. Vil De tage Hundegrotten og Solfatara med, kan De godt, det gjr kun en Time lnger, begge ligge paa Veien til Pouzzuoli. - Naar De kommer til Neapel er der herlige Gjstgiversteder paa Sanct Lucia tt ved Stranden og der kan De ogsaa faae privat Logis, som De br vlge. - I Muset574 betales Intet undtagen man lader Custoderne fre Een om, men det skal De ikke, thi disse sige kun hvad der kan lses paa Stykkerne og Figurerne selv. Vor charge des affaires boer ved Kirken Sanct Giuseppe, naar man gaaer op af Toledogaden til Muset og da bestiger Terrassen til Venstre. - Af Sangere maae De hre Lablache og af Sangerinder: Signora Toldi. - Vesuv br bestiges om Aftenen. De tager om Middagen Vogn fra Neapel til Herculanum , her kan tages sler og for hvert gives 3 Carlin; De kan saaledes ride til Eremitagen og derfra bres af to Karle op til Krateret. - For Alting maae De gjre en Udflugt til Pestum, hvor De finder de 3 bedst bevarede grske Templer der existerer i Verden. De kan gjre Touren til Pompei og derfra samme Dag til Salerno; i Pestum kan ikke overnattes, man maa og kan reise fra Salerno til Pestum og tilbage til Salerno igjen paa een Dag. De maa derfor have Krfter. Veien er ellers god. - Fra Salerno seiler De paa nogle Timer til Amalfi. Et paradi[si]sk Sted, som De maa blive et Par Dage paa; i det mindste een Dag. Saa seiler De til Capri paa nogle Timer og her finder De Italiens, ja jeg tr sige Havets skjnneste Skat: den blaa Grotte. Den er saa ubegribelig deilig, jeg gjr det til en Samvittigheds Sag at see den. - Naar De reiser til Rom vil De nok selv see Mola di Gaetas og Terrazinas Deilighed. I Rom er der mange Gjestgiversteder paa den spanske Plads og i Via babuino, men alle dyre . Ved Siden af Caffe Greco i Via condotti hos Franz575 tage de Fleste ind, men der er ikke uden - godt, dog De tager jo strax privat Logie. Luften er bedst paa Monte pincio. Af de Danske De trffer i Rom, er Btcher576 den som er meest fleersidigt dannet, han har vret 12 Aar her og er en vakker Mand, skriver smukke Vers og - en Ven af mig. - Kjb Dem ved Ankomsten til Rom en Almanack: Diario romano, der have De alle Festerne og i hvad Kirker der daglig er Stads. - Seer De Scipionernes Grave577 og Curia hostilia,578 da behve De ei at gaae i Cathakomberne, disse ligne hinanden. - Hils alle Danske i Rom fra mig, og det ret meget! - Naar De gaaer i Thorvaldsensgade Via sistina, da see tvers over for ham paa Hjrnehuset No 104, den verste Altan, der har Digteren Andersen siddet i 4 Maaneder, drmt, smilet og - vret bedrvet, naar der kom kolde Luftninger fra Hjemmet eller - de ikke skreve. Theater Valle og Theater Apollo ere de to taaleligste i Rom. Paa Monte pincio har jeg daglig travet; i Villa borghese tumlet mig under Pinierne ved Amphitheatret,579 og i Collosum digtet - ? ja det er jo en Hemmelighed!580 - Naar De gaaer i Vaticanet og i de andre herlige Billedsamlinger, da faaer De vel ikke Tid at tnke paa mig, som jeg tnkte paa Dem, men foran Madonna del folignio581 og Guido Renis Aurora,582 der skal De, thi her var jeg aandelig forelsket, eller rettere jeg fandt i Madonna og i den ene af Tidsgudinderne, som flge Aurora, Idealerne for mine Drmme. - Gud veed om De kan kjende nogen i disse? - Naar De reiser til Florents maae De tage over Terni for at see Vandfaldet583 og fordi Veien og Vertshusene her ere bedre end over Siena. I Florents boede Neergaard, Dinesen og jeg meget godt i Pension de Suizes.584 Kommer De til Pisa, da er Husaren et glimrende, herligt Hotel og billigt (Hotel del Ussaro, kaldes det af Veturinerne). Lev nu vel! bliv frisk og sund i Italien og glem ikke Broderen, der saa tidt tnker paa Dem. Lev vel! Lev vel! hils Peter fra mig og forni Dem godt ved Alt hvad Natur og Kunst her giver i saa riig en Fylde.

Deres broderlige Andersen.

[Udskrift ]

Til Frken Henriette Wulff

fra Danmark i Neapel

anbefales.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus