Dato: 10. september 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

249. Til Jonas Collin. Sorø den 10 Sept 1853.

Min kjære faderlige Ven!

vær hjertelig takket for Deres seneste Brev, jeg fik det i Mandags paa Silkeborg. Der var Theodor og Viggo ved Sundhed og godt Humeur; begge to, tillige med Waldemar toge Tirsdagmorgen paa Jagt og jeg reiste hen af Formiddagen derfra og i een Tour til Weyle; Lehmann havde indbudt mig at blive et Par Dage hos sig, men da min Reisekammerat, over Heden, en Lieutenant Dræby, vilde være nædt til alene at tage Extrapost lige til Odense, opgav jeg Besøget og fulgte med; paa Veien derhen hærte Vi at der var Cholera i Odense, som ikke satte os i godt Humeur, men der var nu intet andet for end at komme der; vi ville da strax gaae videre, men i Odense vilde de ikke indrømme at Sygdom var der, men forsikkrede at den derimod var i Nyborg, saa blev vi da, men jeg havde det Uheld at da jeg om Morgenen vaagnede i min Seng opdagede jeg, ved den Kulde jeg følte, at Pigen havde glemt at sætte Krogene fast paa Vinduerne, og at jeg havde sovet for eet der stod aabent, De kan troe jeg blev forfærdet; Reisen over Beltet var heller ikke god og vi kom saa seent til Sorø at Alle vare i Seng saa at jeg maatte tage ind i Vertshuus ; dette var aldeles opfyldt og jeg fik Plads i en ækel gammel Sal, der var halvopfyldt med nye Meubler, som udbredte en skarp Lugt, saa at mine Øine løb i Vand, jeg fik nogle fæle Dyner at ligge paa, sov ikke, havde Kulde i Kroppen og var ængstelig; endelig kom jeg næste Morgen (igaar) hen til Ingemanns, sov der den halve Dag, men følte mig syg og angrebet. Idag er det meget godt, jeg har været oppe tidlig, aflagt to Besøg, det ene for at kunne sende Dem en Hilsen fra Fru Thomsen, hun var glad ved at see mig og hendes Øine straalede ved at tale om Dem. –

Nu er Cholera ved Ringsted; jeg tænker om nogle Dage at forlade Sorø, men ikke før jeg føler mig ganske kraftig, og da er jeg [i] en svær Kamp med mig selv om jeg f Ex paa Torsdag skulde tage til Kjøbenhavn, eller – ud til Christinelund, dette sidste er en noget stor Udgift, men det kunde nu være det samme, vidste jeg at foruden Jonna og Stampe jeg ogsaa der et Par Dage traf Fru Ingeborg Drevsen; jeg skriver derfor i Dag til Dem, De faaer mit Brev imorgen, vær saa kjærlig imod mig, at skrive strax imorgen Aften et Par Ord til mig her i Soræ om naar de vente Fru Drevsen hjem, saa tager jeg Bestemmelse, dog har jeg en Fornemmelse af at jeg nok helst styrer til Kjøbenhavn, jeg længes saa utrolig efter alle de Kjære Gud har ladet mig beholde; jeg er noget nerveus, Taarerne komme frem alene ved Tanken om dem hjemme. Theodor og Viggo sagde mig saa lidt, de kom jo ogsaa for at adsprede sig og ikke for at fortælle. Vor Herre lade os dog snart sees, sunde og glade. Hils dem Alle hjemme!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Theodor og Viggo more sig deiligt; de have nok endnu ikke skre­vet hjem, jeg mindede dem der om, og sender nu deres Hilsener, de blive vel borte endnu en 14 Dages Tid, har jeg forstaaet Theodor ret.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus