Dato: 20. april 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Barclay Pennock
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 20 April 1852

Kjære Hr Barclay Pennock!

Det glæder mig at De føler Dem vel i den danske Natur, at De i den finder noget beslægtet hjemligt. Nu har De vel besøgt "Himmelbjerg " "Aasen" og Silkeborg", Egnen der, minder mig meget om Skottland, nemlig den Strækning fra Katharine søen til Lomonds­søen, der er er givet os i røde Robin.

Sverrig vil maaskee endnu mere oprulle Egne for Dem, der have Lighed med de nordamerikanske og jeg glæder mig til engang at høre hvorledes Naturen der har opfyldt Dem. ­

Jeg har skrevet nogle Breve for Dem til forskjellige Steder i / Sverrig, men vil ikke sende disse til Jylland for at De igjen skal føre dem her tilbage til Kjøbenhavn; jeg er her rimeligviis i Byen til midt i Mai og da kan jeg give Dem Brevene, naar vi sees, og skulde jeg være afreist, da vil De finde den hele Brev­Pakke til Dem indlagt hos Boghandler Høst. Dette Arangement troer jeg er det bedste. - De belovede Reise=Notitser kunne ogsaa ligge samme Steds, men da disse kun er to Blade, saa lader jeg dem følge med i Brevet her, som et tydeligere Tegn paa at De er paa det venligste i min Tanke. I Haab om at vi mødes her i Kjøbenhavn før jeg tager til Tyrol forbliver jeg

I Deres hengivne.

H.C.Andersen.

Fra Göthaborg canalveien til Stockholm

De gaaer med Dampskib fra Gothaborg til Trollhätta; her er tæt ved Faldet et godt Vertshuus, hvorfra De kan gjøre Udflugter til Fods og til Vogns, og da maa især anbefales Bjergnaturen ved Wennersborg; derhen kan De ogsaa komme med Dampskib i Wennersborg boer man bedst i et Hotel garni der findes ved Pladsen hvor Dampskibene ligge til. Efter udflugter herfra, kan De gaae med Dampskib lige til Motala, men dog hellere med Dampskib til Lidkoping, hvorfra De til Fods besøger Kinnakulla og Husaby kirke; fra Kinnakulla selv kan De bestige Dampskib til Mariestad, eller til Fods vinde derhen og derfra faae Vogn itl det nærmeste Sted ved Canalen hvor Dampskib findes til Motala. I Motala er Vertshuus nede ved Byen selv og oppe ved Fabriken, dette sidste er det bedste; herfra udflugt til Wadstenna, der er høist interesant / og hvor De finder to Vertshuse, bedst er det hos Fanejunker Swanbeck; herfra, m De vil, Udflugt til Omberg eller tilbage strax til Motala, hvor De med Dampskib tager lige til Stockholm.

Fra Stockholm med Dampskib til Upasla - derfra kjøre til Danemora Gruber, hvor der findes et godt Vertshuus, vil de udtrække deres Rfeise længere, f.Ex. til Dalarne, da er det bedst at slutte med Danemora og altsaa fra Upsala - hvor De godt kan more Dem et Par Dage - lægge Veien til Sala, her er Vertshuus, derfra til Brunabäck, ogsaa Vertshuus, hvorfra De kan spadsere til Vandfaldet ved Avesta - over Hedmora til Säther (Vertshuus) derfra til Lecksand, her er et godt Vertshuus og det vil være interesant at komme her netop til Midsommer-festen, fra Lecksand over / Udby og Rätvig til Mora - Ors og op til den norske Grændse, men det er meget besværligt og man kan kun overnatte i Præstegaarden, med undtagelse af den tætved Rättvig beliggende Badeanstalt Leirfossen. Over Lecksand kommer De tilbage og besøger Falun og dets Gruber her er Hotel - De kan dernæst overnatte i Borgärdet og maa til Aften naae den større Stad Gefle, men alle disse Toure er beregnede til Vogns, med Undtagelse af Veiene rundt om Siljan -Søen. Fra Gefle til Wandfaldet ved Elfkarleby og til Danemora.

Det er bedst at De anskaffer Dem

Karta öfver Landswägarne uti Sverige og Norrige. Sammendragen i enlighet med de tillf¨rlitligaste efterrättelser ved Kongl. Gen: Landene: Contoret 1843 af L. W. Brandenburg.

Dette opgivne Kort har været mig til stor Nytte paa min Dal-Reise.

Fra Stockholm slev gaaer daglig Dampskibe til de gamle Slotte i / Omegnen og dernæst selv høit op i Nordland til haparanda ved Finlands Grændse, hvor Solen, i Midsommer slet ikke kommer under Horizonten. Fra Stockholm kan De i een Tour tage Canalveien tilbage til Gotaborg og med Dampskib derfra til Kjøbenhavn, eller gaae med samme Slags Fartøier fra Stockholm langs Sverrigs Østkyst ned til ystad, herfra over Lund til malmø og da i to Timer til Kjøbenhavn .

med Hnesyn til Penge i Sverrig

en Rigsdales Rigsgylden

liig med ½ Rigsbankdaler dansk

En Banko-Daler er 4 # 8 Skilling dansk.

Tekst fra: Solveig Brunholm