Dato: 25. februar 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den [25.] Februar 1851.

Kjære Ven!

Gid at De var her i Kjøbenhavn i disse Dage og saa Jubelen og Glæden over vore hjemkommende brave, seirende Soldater! I to Uger har her været, som en Festdag hver Dag; jeg er ganske opfyldt og betaget deraf. Gjennem hele Landet gaaer denne Jubel, overalt vaier Flag og Krandse! Det er som Foraaret var kommet til Kjøbenhavn saaledes prange Husene med Blomster og Grønt: Bouquetter flyve fra Vinduerne, Sang og Hurra lyder. Vi føle vi ere Brødre Allesammen. - Gud har været med os! Danmark har seiret, Danmark vinder sin / Ret! - Tak, kjære Ven, for Deres Deeltagelse for os i de tunge Dage. Det har klinget ud af Deres Brev, det engelske Folks Deeltagelse levende lydt i [overstr: alle] Engelands bedste Tidninger. - Jeg kunde unde Dem nu at see Glæden, at see de tappre Soldater, fra Idsted, Midsunde og Frederiksstad; de have lidt og holdt ud og see dog saa sunde og blomstrende ud, deres Ansigter skinne af Glæde og dertil er de saa beskedne; hver Soldat som selv ikke synes ret har været med, sætter de Blomster han faaer paa Kammeratens Hue, Kammeraten der var en Helt. - Der er noget saa uskyldigt, saa hjerteligt hos disse velsignede brave Folk, der har hævdet Danmarks Ret og Ære. Gid at De, kjære Ven, / var her i [overstr: disse dage] denne Tid! det er deilige uforglemmelige Dage! De ville bringe Velsignelse! -

Dog jeg maa nu tale nogle Ord om Forretninger! Her sender jeg Dem den sidste Rest af Manuskriptet til min nye Bog. Jeg vil haabe De forlængesiden har erholdt de to tidligere sendte Leveringer og altsaa nu har det Hele complet; tag endelig strax fat derpaa, om De ikke allerede har, og viis mig det Venskab strax at skrive mig et Par Ord til, hvori jeg nøiagtig faaer at vide den tidligste Dato, at Bogen udkommer, for at jeg [overstr: efter Aftale, sex Uger] derpaa, kan lade min [overstr: Bog] danske Udgave komme ud, [overstr: paa Dansk] om mueligt i April, min kjøbenhavnske Boghandler længes særdeles derefter. Skriv endelig strax og tag Dem af det Hele med den Kjærlighed / jeg har Forvisning om De har for Deres danske trofaste Ven. Hils alle i Deres Kreds paa det hjerteligste og kjærligste.

Deres troe Ven

H. C. A[ndersen]

Til Richard Bentley Esq.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 143-46)