Dato: 18. juli 1850
Fra: Hans Christian Ørsted   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til H. C. Andersen Kjøbenhavn den 18de Juli 1850.

Kjære Ven!

Det er mig en sand Fornøielse, at De ikke vil bie efter min Bog [Aanden i Naturen, 2den Deel], til De kommer hjem; jeg sender Dem den derfor. Jeg tør ikke haabe, at den skal gjøre det samme gunstige Indtryk paa Dem, som jeg havde den Glæde at erfare, at den første gjorde; thi denne nye Bog har fornemmelig det Øiemed nærmere at belyse den tidligere; dog vil den ikke savne al Nyhed, og at Tænkemaade og Tone ere de samme som i den første, tør jeg selv forsikkre.

Det Mismod, hvorom De skriver til Mathilde, bør De rive Dem løs fra, dersom De ikke allerede har gjort det, førend dette Brev kommer Dem til Hænde. De har beriget Literaturen med saamange fortræffelige Arbeider, at Ingen uden De selv kan beskylde Dem for at hve udrettet alt for Lidet. jeg troer neppe engang, at Deres modstandere nu tør længere have en saadan mening. men lad ogsaa en eeller anden Modstander være grov, saa maa De trøste Dem med, at næsten alle udmærkede Mænd have været saadanne Angreb underkastede. Jeg har tit seet engelske Journalister omtale deres Lands mest udmærkede Mænd med Haan; blandt Andet mindes jege engang at have læst, at den store Statsmand Pitt blev kalt et Dummerhoved; Pope i forrige Aarhundrede og Byron i dette have havt at beklage sig over bittre Angreb. Goethe og Schiller er det ikke gaaet bedre i Tydskland, Oehelenschläger og Baggesen, saa forskjellige de end vare, og saa fjendtlige De en Tid lang stode imod hinanden, have dog det tilfælles, at de ofte ere blevne meget haardt angrebne. Gaaer De udenfor Digternes Række, kan jeg nævne Dem min Broder og Biskop Mynster, som have været udsatte for saare bittre Angreb.

Bryd Dem da saalidet som muligt om Angreb; det staaer nu for altid fast, at De har leveret udmærkede Digterværker, som ville bevare Deres Navn baade her og udenlands i uforgængelig Berømmelse.

De skriver at De har udarbejdet Ole Lukøie, ligesom Deres andre æventyrlige Digte, med tænksom Overveielse. Herom tvivler jeg ikke. Angaaende det Meste i Deres Digte kan jeg gjøre mig selv saa fuldkommen Rede, som der tør gjøres for et æventyrligt Digt. Det samme gjælder paa een Undtagelse nær om Ole Lukøie. Det Tankebillede, som deri fremstilles, synes mig klar nok; men det vedbliver at være mig en, om jeg saa maa kalde det, praktisk Vanskelighed, at see en saa omfattende Drøm, hvori saa mange Personer skulle handle og lide, fremstillet saaledes, at de samme Personer som til een Tid i Stykket skulle være Drømmebilleder, til en anden skulle være virkelige Personer. Maaskee er min Mening urigtig; men sæt, at den var rigtig, saa vilde Ole Lukøie dog ikke ophøre at være et Digt, fuldt af Aand og Kunst. Jeg vil endnu gaae videre og sætte, at man ikke kunde tillægge det denne Roes, men at det stod langt undere Deres andre Værker, dog burde det ikke længe græmme Dem, om det ogsaa kunde ærgre Dem lidt; thi hvo veed ikke, at Goethe, Oehlenschläger, Baggesen og saa mange andre berømte Digtere have ladet Værker trykke, som stode langt under deres Mesterværker.

Jeg haaber, at De ligesom hidindtil ikke vil forsvare Dem imod Deres Angribere; jeg vil endnog raade Dem ikke at tage Hævn ved et eller andet, om og nok saa godt anbragt Sidehug; derimod mener jeg, at De muligt gjorde vel, om De engang Skrev en Afhandling over det Æventyrliges Æsthetik. De kunde heri med Alvor og Ro oplyse Misforstaaelser, der havde foraarsaget uretfærdige Dømme om Deres Digte; dog vilde jeg raade Dem at holde Dem saameget som muligt til Andres værker og at afholde Dem fra al Polemik. Endelig vilde jeg langtfra ikke tilraade Dem et saadant Arbeide, dersom det i en betydelig Grad skulde afholde Dem fra egentlige Digervæker; nei, jeg ville da tværtimod fraraade det.

Dersom De taler om dette Brev med Deres ædle Vært, saa beder jeg Dem at forsikkre ham om min og min Families udmærkede Høiagtelse, og ligeledes at bevidne Grevinde Moltke og Frøken Raben vor Høiagtelse og Hengivenhed.

Modtag selv de venskabeligste Hilsener fra os Alle.

Stedse Deres

H. C. Ørsted

Ved at gjennemsee Brevet mærker jeg at jeg reent har glemt at sige Dem, at vi for Tiden leve i Øverød, og blive der til midten af August. Vi have indleiet os paa Suhms Minde; Dahlstrøms have faaet Bolig hos Jacob Diedrik. Jeg mener at De kjender Øverød, og har været her i landet den Sommer da vi for endeel Aar siden boede der. Ved en Feiltagelse har jeg dateret Brevet fra Kjøbenhavn, som jeg herved tilstaaer burde have været Øverød.

ST

Herr H. C. Andersen

Ridder af Danneb. og fl. Ordener.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[Dedikation i "Aanden i Naturen" 2.

Fra H. C. Ørsted til H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter