Dato: 24. august 1832
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

45. Fra E. Collin.

Kjbenhavn. d. 24de August 1832.

For omtrent I Time siden fik jeg Deres Brev; da De altsaa endnu i nogle Dage bliver paa Nrager, saa kan dette Brev vel nok trffe Dem. Igaar var det da Ingeborgs Geburtsdag: til den Dag havde jeg da saa bestemt ventet Dem, og de Andre ikke mindre end jeg. Da jeg i Gaar-Formiddags kom til Thybergs for at flge Jette til Nygaard: Og Andersen er da ikke kommet endnu. Jette: Aa! det vil da ret gjre Ingeborg ondt, hun havde nu saa bestemt ventet ham. Da vi kom til Nygaard: Og Andersen er da ikke kommet endnu! Ingeborg: Aa, er det sandt? det var da ret kjedeligt. Chor: Aa, er det sandt? det etc. etc. I den paaflgende Dialog hrtes adskillige Udraab, saasom: Hvorfor kom han ikke, det F jeg lnges ved Gud (siger og skriver ved Gud) saadanne efter ham nu gjr De da saa meget af ham derude, at han reent glemmer os. I alle disse lige velmeente og for Dem lige smigrende Udraab tog jeg, som De vel kan vide, ingen Deel; jeg blev jo rigtignok noget flau, da De endnu ikke var kommet Torsdag Formiddag; men jeg tnkte naturligviis nok, at Tingen forholdt sig saaledes, som jeg af Deres Brev seer var Tilfldet: De morer Dem og saalnge bliver De borte; og deri gjr De Ret. Sommeren er overhovedet ikke skabt til selskabelig Glde, til Omgjngelse, og mig synes nsten ikke engang til en fortrolig fornuftig Passiar; i den Henseende priser jeg Vinter-Aftenerne; og jeg venter at vi to til Vinteren skulle faae os mangen en god fortrolig, fornuftig Passiar sammen; De maae ikke troe at jeg har tabt Smagen for saadanne Glder; jeg troer endog tvertimod.

Deres Breve til Frue Schrder og Jette Wulff har jeg besrget. Med Printzlau skal jeg tale om Billetten, hvis jeg blot husker det; jeg er lidt confus i mine Commissioner. Tak for Deres venlige Ord i Brevet til Jette; vr overbeviist om, at jeg nsker inderligt, at ogsaa De maae holde ret meget af hende. Dog det har ingen Nd; det vil De.

Jeg lnges ret efter at hre Fortsttelsen af Deres Maaneder; om Deres August har jeg hrt en Bemrkning, som er original, men vistnok sand; jeg har selv havt en Idee derom. Derom nrmere, naar vi, som jeg haaber paa Onsdag, sees.

Jeg har vret lidt jaloux ved at hre om Deres Kjrlighed for L. M.; mig giver De dog ikke Afsked?

At Stadsbygmesteren har faaet en saadan Stadstitel at more sig med, har med Rette frapperet Dem. Contant Betaling for Kyholm. Hvis Fader levede endnu i 50 Aar, blev han maaskee minister O: Haandlanger, det var hiin for 20 Aar siden.

Paa Onsdag sees vi! Lev vel kjre Ven!

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost