Dato: 28. juni 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

London 28 Juni 1847.

Kjre Ven!

Iforgaars fik Jeg Deres venlige Brev og i al min Travlhed, thi her i London bliver man revet med i Hvirvelen, vil jeg besvare samme. Sidst i August eller rettere vel i September, skal jeg, vil Gud komme til Leipzig, det er gavnligt for Skrifteme; gjrne vilde jeg lse de lyriske Ting igjennem fr de kom ud, (dramatiske Sager) men da vi have den fortrffelige Wolff, saa er jeg temmelig rolig og overlader Dem meest at see hen paa hvad der er til strst Fordeel ved den hurtige Udgivelse; De skal i Lbet af 3 Uger faae nogle Forord. Digtene kan jeg faae i Weimar hvor jeg hviler mig ud en 8 Dage paa Slottet Ettersburg, derom skal jeg nrmere skrive. Naar jeg seer Chapmann & Hall skal jeg tale om Deres Brev og faae Svar. Med Reitzel skal ogsaa blive talt. Ahasverus er et Mysterie, det vil sige et stort Digt i Vers og Prosa, dog mange rimede Vers, det faar dramatisk Form, om man vil, men er ikke for Theatret, skal det lignes med noget, da bliver det vel med Faust! Jeg har givet Eduard Collin det og ladet ham tage en Afskrift til Dem. Jeg formoder det er en 12 Ark, men det veed jeg ikke. Naar det skal ud i Tydskland nsker jeg at det omtrent paa samme Tid kom ud i Danmark; det kan, som De skriver oversttes og trykkes frst paa Tydsk, og da henlgges til den danske Udgave er frdig. - I Holland har jeg en litterair Ven Van der Vliet Udgiver af De Tijd et af de meest udbredte Blade, han har oversat Das Mhrchen meines Lebens og de fleste af mine Skrifter, skriv ham til I. L. van der Vliet i Haag; og De kan vist komme i Underhandling med ham om lllustrationer til Eventyr, jeg skal ogsaa skrive derom. Mit Navn er mrkeligt kjendt i Holland, jeg har fundet en Modtagelse der, jeg aldrig drmte om; tnk alene, i Haag blev i det store Hotel d'Europe gjort en Fest for mig; Digtere, Malere &c vare samlede, Taler holdtes om hollandsk-dansk Slgtskab i historisk og aandeiig Henseende; den Skaal, som gldede mig meest var imidlertid Collins; var det ikke smukt, for ham min Fader, udbragte de en Skaal. Mit Portrt fandt jeg i alle Boglader, dog dette er ogsaa Tilfldet idet store London; o min Gud jeg begriber det ikke selv; jeg er ogsaa her modtaget og det i den aller hieste Grad, som var jeg et ganske betydeligt Menneske, jeg fler mig ganske ydmyget derved. Hos Lord Palmerston gjorte jeg forleden min Indtrdelse i den store Verden; jeg var der bestandigt ganske omringet og Alle kjendte mine Skrifter, i Dag er jeg hos Lord Castlereag, imorgen hos Lord Stanley og saaledes heelt ind i nste Uge; jeg vil have ganske godt af dette Indblik i det engelske high Life. Lady Morgan vil for mig gjre et Selskab, hvor alle bermte Forfattere i Engeland skulle komme sammen. Vor Minister siger jeg har gjort et Spring i London, som ikke tusinde gjre i et Aar, og at det med Hensyn til Afstningen af mine Skrifter vil vre af stor Betydning. Hertugen af Weimar seer jeg daglig, Jenny Lind er mig ssterlig god, De seer jeg er meget lykkelig, kunde Legemet kun holde det ud og - Penge-Pungen. Gld mig snart kjre Ven med et Brev til det danske Gesandtskab; og det er sandt Jeg har lovet i Forring den omtalte Van der Vliet i Haag mine samlede Skrifter vil De sende ham disse paa Biographien nr, den har jeg selv bragt ham; Bgerne sendes med hans Navn til hans Expediteur i Cln. (Klein & Wils, Zollstrasse No 9 zu Kln Expediteur fr van der Vliet. Hils Deres Kone og Svigerforldre!

Deres inderlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus