Dato: 31. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

193. Til E. Collin.

Glorup 31 Mai 1847.

Kjreste Ven! imorgen tidlig reiser jeg til Odense og der afleverer jeg frste Deel af Romanen, hvori dette Brev er ved Bilaget. Ahasverus, vil jeg haabe at De har modtaget; jeg sendte den herfra med forrige Pakkepost. Iaftes fik jeg Deres lille Epistel med Brevet til Hambro i London; tak derfor, ligesom for alt det Meget De arangerer for mig. Endnu eet, men kun et Sprgsmaal: da jeg reiste hertil fra Kjbenhavn, huskede jeg paa Veien, at i hvor nie jeg havde seet efter paa mit Vrelse, om nu ikke noget var glemt, oversaae jeg dog en Skuffe, som er nederst i den ene Servante i mit Sovkammer, den trak jeg slet ikke ud, og i den laae bestemt nogle Papirer, en Kam og Sligt; jeg skrev strax da jeg kom til Nyborg et Brev hjem til Hotellet, med Udskrift: til Portneren Hans, i Hotel du Nord, jeg bad ham at see efter, og at binde sammen hvad han fandt og da sende det ud til Dem. Vil De sprge Deres Frue om en saadan Pakke er indtruffet, er den ikke, da sprger vel Deres Karl Portneren Hans, om han har faaet mit Brev og seet efter.

Dersom, tilfldigt, der skulde komme Anbefalings, Breve for mig, jeg venter to, som sendes Deres Fader, eller Breve fra Udlandet, da faaer jeg disse Hamborg post restante. Hvad ivrigt de mange Breve angaae, som saaledes komme til mig, under Deres Faders Adresse, da generer det jo betydeligt mig at han betaler og jeg glemmer at betale tilbage, vil De ikke derfor, eengang for Alle, sige til Deres Faders Tjener, om han vil opskrive hvad han lgger ud for Breve til mig, og da give Dem Regningen, som De betaler, og vi to senere gjre af.–Vil De lade Deres Fader hve, ved Saissonens Slutning hvad der for det anonyme Stykke kan vre ind kommet iaar, siig mig hvor meget det blev og lg De det hen til de 60 Rdlr. –Hvad Zahlkassen angaaer, da kan jo Alt blive staaende der, til jeg kommer hjem.

Imorgen kommer jeg, som sagt til Odense, i det jeg paa Torsdag vil med Dampskibet fra Arresund til Kiel, og tnk Dem nu hvor uheldig. Netop den Dag giver Dilegensen ikke Bivogne, er altsaa den store Vogn besat, kan jeg ikke komme med, jeg kan heller ikke vente for at see om der bliver Plads eller ei, thi jeg kan ikke med Extrapost indhente Deligensen og komme over lille Belt med den, jeg er altsaa ndt til fra Odense

at tage Extrapost de fem Miil for at vre betids! Nu har jeg da til Afreisen faaet en Byld igjen paa samme Sted, som i Rom og som i Vinter da jeg kjrte til Bregentved, den skal jeg nu plages med! det gjr gyseligt ondt. Hussa! og altid paa dette sdelige Sted.

Hvorledes lever Emil? Hils ham. Hartmanns ere vel flttede paa Landet. De selv med Kone og Brn gaae jo ogsaa ud i det Grnne ! Siig mig dog lidt om Sligt.

Odense 1 Juni 1847.

Imorges Klokken 7 kjrte jeg fra Glorup og sidder nu i den gamle Fdeby, hvor jeg fler mig underlig fremmet. Jeg har besgt den gamle Jomfrue Bunkeflod, hvem jeg omtaler i min Biographie, hun saae ud, som en Mumie, og er nsten blind og dog kjendte hun mig ieblikkelig i det jeg

traadte ind. Det er i Dag Odenseernes bermteste Dag i hele Aaret, det er skyttelaugs?Dagen– som jeg har omtalt i O. T. Alle Mennesker strmme der ud. det er lidt uden for Byen, men jeg er efter Kjrselen saa m'ndash;De begriber'ndash;og Jeg bliver paa Postgaarden. Her fik jeg i Eftermiddags Deres Brev, Gud velsigne Dem for det! det var saa godt, saa kjrligt, jeg betragter det som et godt Omen for min Reise, tak for at De skrev! tak fordi De og Deres Jette strax havde Interesse for at hre Ahasverus; jeg lnges betydelig efter at vide hvilket Indtryk hver af de flgende Afdelinger gjr paa dem begge. Jeg tr troe, at Slutningen runder sig godt og at jeg har handlet klogt i at slutte ved en ny Verdens Oprullen. Jeg hrer jo mere herom fra Dem og Deres Kone, senere derimod fra Weis. De siger at Manuskriptet er vanskeligt at lse! hvad vil De da sige om Romanen?

Hils Louise ret meget, at jeg just nvner hende, ligger i at jeg havde betnkt at sende hende med denne Pakke, et lille Brev, men da jeg Intet har oplevet, vil jeg vente der med til jeg kommer til Holland, hun skal vre Een af de frste, som faaer Brev. Det var virkeligt smukt af Theodor, der ikke hrer til de skrivende, uagtet man jo gjr ham til Forfatter, at han skrev mig til fra Valkyrien, det var et rart, kjrligt Brev, jeg kunde af det alene see, hvor meget han slutter sig til mig!–Gid han nu maa finde sig glad og vel paa Touren og komme Hjem til Sunde og Glade.– Jeg veed ikke, men jeg lnges nsten efter at vre hjemme igjen! ude eller rettere borte, fler jeg ret hvor fast jeg er voxet til Collinerne.–Hils nu Alle, Alle! Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Indlagte Brev til Fru Balling, faaer hun jo nok.

Breve til mig gaae nu Hamborg post restante

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost