Dato: 25. april 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 25 April 1847

Kjre Ven!

Imorges fik jeg Deres venlige Brev og jeg iler med at takke Dem derfor, da dets Indhold siger mig at jeg nu snart kan komme afsted. - Imidlertid vil jeg dog her begynde med en Sag, som kan vre af strste Interesse for Dem. Jeg har, efter Deres nske, talt med Flere, som forstod sig paa Tegninger og Illustrationer, samt vidste Besked om vore danske Kunstnere, og Resultatet er blevet, at det var bedst at henvende sig til een Eneste og lade ham overtage det Hele. Ved at indlade sig med Mange vil det ikke alene blive mere dyrt, men man siger mig, at det da ogsaa er noget usikkert med at faae Tegningerne. De love vel strax Alle men den Ene skyder det ud paa een Maade, den Anden tnker, man kan jo faae fra ham frst, og saaledes bliver det draget i Langdrag, og Enkelte laver tilsidst slet intet. Man maa altsaa helst overdrage det hele Arbeide til Een. Nu var det at vlge en saadan. Constantin Hansen har uendlig travlt med Muset etc., her vilde det ikke vre at tnke paa. Simonsen er en dygtig Mand, men hans Phantasier spiller dog meest i de afrikanske rkner, og lutter Beduiner kunne vi ikke have. Desuden reiser han om kort Tid. Frhlich er, saa vidt jeg veed i Rom. Imidlertid er her en ung genial Maler Petersen, Officeer i Se-Etaten, og Sn af Grosserer Petersen paa Christianshavn. Han er herhjemme bekjendt ved sine virkelige geniale Tegninger, ideerige Billeder; (Paa denne Udstilling ere Malerier af ham) dog isr hans Tegninger er det, som maa vkke Interesse. Jeg har faaet een af vore Kunstnere til at gjre mig bekjendt med Hr Petersen, jeg har talt med ham om Sagen og han har nok Lyst til at gjre det. Jeg bad ham om en Prve at De kunde see, og han har tegnet tre Stykker til Eventyret Svinedrengen, det af Mellem Strrelse til at stte verst, det mindste til at stte efter Slutningen, og det store, som Prve paa eet af de 12 strre De forlangte. Jeg sender Dem her disse tre Tegninger, der ere smukt og genialt gjort. De vil nu behage at bestemme Dem. Efter Beregning vil det blive 90 Tegninger smaa og store; disse vil Hr Petersen gjre for den bestemte Priis 300 Rbdlr, men heller ikke ringere. Jeg anseer det for srdeles billigt; dog maa jeg tilfie, at han betinger sig tillige at han har Ret til i Danmark at give sine Billeder ud, thi paa anden Maade kunde han ikke staae sig veddet. - Han nsker dernst at vide til hvilken Tid senest det Hele skal vre frdigt fra hans Haand, dernst om De vil have at han selv gjr Tegningerne paa Trklodsene, om han da maa faae disse tilsendt. Til de 12 strre Billeder i det mindste nsker han at det overdrages ham selv. De vil nu paa det hurtigste give ham Svar, enten sende mig det, eller skrive til ham, adresseret til hans Fader Groserer Petersen paa Vilders Plads. - Jeg troer ikke De finder Nogen bedre og billigere, overtnk nu Sagen og bestem Dem!

Hvorledes gaaer det med Afstningen af de samlede Skrifter, det kunde De gjerne sige mig, da det kun er af Interesse for Dem. Kan der blive snart et nyt Oplag af Biographien?

Dog nu tillader De at jeg vender mig til mine egne srdeles Anliggender.

De er saa fortrffelig at tilbyde mig strax den hele Sum 500 Rbdl: Courant og jeg er meget glad derved; hvad De skriver om og kalder et kildent Punkt, nemlig med Hensyn til min Beregning af Ark-Antallet i Biographien, da bliver vi let enige, i det jeg har den fuldkomneste Tillid til Dem; jeg veed De seer paa min Interesse ogsaa, og altsaa saaledes som De nu har bestemt, er det i sin Orden. Altsaa for den samlede Udgave og Biographien faaer jeg 500 preusiske Thaler! og her er min Haand, tak! Vil De sende mig til Kjbenhavn, under Collins Adresse, en Vexel paa 500 Thlr: paa Hamborg og sende mig den saa snart det er Dem muligt.

Siden jeg skrev Begyndelsen af dette Brev, den Deel der handler om Petersens Tegninger, fik jeg den Idee at lbe hen til Delbanko, for at hre hvor snart han reiste, thi skete det sidst i denne Uge, vilde jeg ikke ved indlagte Tegninger forge Brev-Portoen, han sagde mig at der gik endnu 14 Dage fr han kom afsted, men at han i denne Uge kunde besrge de tre Tegninger til Dem, sikkert og bestemt; De faaer dem altsaa paa den Maade; tnk imidlertid snart paa et Svar til Hr Petersen.

Jeg vilde gjerne fr min Afreise fra Kjbenhavn have "Digtene" som ere oversatte, at jeg med de jeg har, kunde ordne dem; er det ikke mueligt at De strax efter at have modtaget dette Brev kunde sende mig disse?

Med Delbanko faaer De Resten af Bazaren, Noter til Lykkens Blomst etc.

Hils paa det hjerteligste Deres kjre Kone, Svigerforldrene og den vordende Fru Delbanko. Tusinde Taksigelser fra mig til Wulff, eller hvem det er der har taget sig saa godt af O.Z. - Jeg kan hilse Dem fra Deres geistlige Broder, jeg talte iforgaars med ham paa Udstillingen! og nu lev vel!

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

ES.

Siig mig hvorledes det gaaer med min Operatext hos Gade?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus