Dato: 3. december 1831
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Lrdag Aften d. 3 Debr. [1831]

Tak for Deres vakkre, hjertelige, Brev, gode Andersen, for de venlige Ord De deri siger mig, og for den Godhed, hvormed De mindes os Alle. - Tak ogsaa for Afskriften af Deres Digte; jeg holder ret meget af Deres gamle Melodier, de ere saa simple og rrende, og gjr en til Barn igjen paa ens gamle Dage, Deres Mol-Toner er ogsaa et smukt Digt, det har saa meget tilflles med den melankolske Toneart, hvorefter det er opkaldt. - Fader har efter Deres Tilladelse benyttet begge Digtene i Morskabsbladet46 . - -

Gid De ret ofte maa vre saadan stemt, som da De besvarede mit sidste Brev, og det vil vist ogsaa vre Tilfldet, saadanne Timer maa hos alle gode Mennesker komme igjen, om de ere nok saa ulykkelige, maaskee jeg har Uret. Men jeg troer at de, som aldrig ere tilfredse heller ikke fortjene at vre det. - De siger, at De den Aften flte Dem saa forunderlig vel, saa de pludselig tnkte paa Dden, ja Dden skal jo rigtignok vre den hjeste Lyksalighed, men man kan dog ogsaa tage tiltakke med den Mindre: Tilvrelsen i denne skjnne poetiske Verden, som De jo selv kalder den, og desuden klder det saa smukt, at vre saa lidt Egoist, som mulig man maae ogsaa tnke paa ens gamle Moder, paa ens kjbenhavnske og fyenske Venner, som vilde savne en og paa de tungsindige Melodier, de livlige Billeder, hvormed man endnu kan glde dem, som ynde ens Muse. - Hvor jeg lnges efter Deres Roman, forbarm Dem over min Nysgjerrighed, den er jo en medfdt Svaghed, og vr saa flittig som muligt, jeg har intet Begreb om, hvor lnge man kan vre om et saadant Arbejde - hvor det var deiligt, om De til Sommer kunde forelse os frste Deel af Deres Bog. - De siger, at De er bleven 10 Aar ldre siden De var i Fyen, det er dog vist formeget; jeg har engang lst i en meget god Bog, at Digterne aldrig blive gamle, er De nu en sand Digter saa maae De ogsaa beflitte Dem paa en evig ung Aand; - jeg veed ikke, om det gaaer Andre som mig, men jeg indbefatter saa megen Elskelighed under Begrebet af aandelig Ungdom. - Jeg veed ikke ret, hvormed jeg idag skal underholde Dem, saa jeg er nr ved at fotryde at jeg har begyndt saa hjt oppe paa Siden, de Smaating som falde ind i mit eensformige Liv, kunne ingen Intresse have for Dem, og De veed selv, hvor fattig vor kjre Fdeby er paa piquante Begivenheder. - Til en af Dagens Nyheder hrer Jomfrue Neses Forlovelse med en ung Holstener, som har kjbt Krygers Apothek her i Byen47 , dette Par talte hinanden frste Gang paa Forlovelsesdagen. De mindes vist endnu Bruden fra Tolderlund, hvor hun undertiden kom, det er en god, klog og riig Pige, ham kjender jeg ikke, men man tillgger ham Fornuft, maaskee af en Idee-Association fra hans Givtermaal; - hvad Tante A. angaaer da synes hun godt om Partiet. - De siger, at det gjr Dem ondt, at jeg ikke kom med til Hovedstaden fordi De troer, at jeg vilde have moret mig der, - Lysten manglede ikke dertil, jeg har i 6,7 Aar ingen Reise gjort, og der er jo virkelig mange Aands- og jensnydelser i Kjb., som maae interessere ethvert nogenlunde livligt Menneske; men, at reise til Hovedstaden, for at sidde indesprret mellem 4 Vgge paa Christianshavn, det frister mig ikke, og det var bleven Tilfldet med mig, thi jeg er ikke strk nok til, at udholde saadanne lange Toure som dem Gusta gjorde. - Jeg skal hilse Dem mange Gange fra Bedstemoder, hun synes srdeles godt om Deres Skyggebilleder, hun lste dem strax selv, og da de siden kom i min Haand bad hun mig om at lse de Steder hjt, som behagede mig meest, hun nikkede da gjerne gandske veltilfreds, og sagde: Det er virkelig smukt det har han sandelig re af! - Bedstemoder har bestemt megen poetisk Sands, ja hun skrev endog i Vinter i en srgelig Anledning et ret smukt lille Digt. -

Her har De nu omtrent Alt hvad jeg veed at fortlle Dem det er ikke meget indholdsriigt; men De maae tage tiltakke thi jeg veed intet bedre; en poetisk Herr Fetter derimod som ovenikjbet opholder sig i Kjbenhavn han kan (naar han vil) fortlle mange underholdene Ting, eller afskrive et nyt Digt, som jeg langt fra anseer for Fyldekalk i et Brev; men med Fornjelse bliver vaer. - Et interessant Brev fra Hovedstaden udgjr nsten en lille Epoche i mit stille Liv, og jeg holder meget af lidt Afvexling. - Og nu lev vel, saa vel som det nskes Dem af os Alle.

J H

[Langs Randen] Bliver Deres ny Vaudeville frdig til Nytaar? Jeg troer som De at jeg vil komme til at holde af den. - Tr jeg bede Dem om at bringe Frue Lsse indlagte Brev fra mig, det er Svar paa et jeg fik fra hende i Sndags jeg kan ikke sende det lige til hende da jeg ikke veed hendes Adresse. De gjr mig vel nok den Villighed at besrge det; men jeg nsker grumme gjerne at hun maa faae det saa snart, som muligt. - Tante A. lader mig i dette jeblik sige, om jeg vil hilse Dem, at De endelig maae skrive med frste Post for Deres Moders Skyld, der med Lngsel venter Svar - jeg veed ikke hvorpaa!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost