Dato: 24. oktober 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 24 Oct 1831. Til Jomf: Jette!

Med Deres Sster18 flagrer denne Brevdue over salten Vand, den har Skibe19 med i Nbet, som jeg beder De vil venligt modtage, thi anderledes kan jeg ikke lade Dem faae det at see; det er slet ikke rart at lse, men nu kan Deres Sster, som har seet det med fuld Musik lbe af Stabelen, udvikle det Dunkle for Dem. - Skyggebillederne20 har De vist lst, jeg sendte dem til flles Brug for dem alle, Skibeet derimod er allene til Dem, men de andre kan jo derfor nok lse det, ja, om de vil, spille det Juleaften! - Det gjr megen Lykke, og Interessen for det er stegen ved hver Forestilling; den frste Aften kunde Folk endnu ikke finde sig i de korte Syngenummere21 , man vilde have noget der kunde forslaae, som Heiberg har vant dem til. - Nu arbeider jeg paa en nye Vaudeville22 , der foregaaer i det elskede Odense; Gud veed hvad Beboerne der, vil dmme om det; naa! der vil vist snakkes, naar de ser sig sat paa Scenen. Det havde man ikke ventet af den ubetydelig Dreng, ingen lagde Mrke til, at han engang tog den hele By og satte frem - maaskee til at pibe af! Dog det vil vi nu ikke tnke, skjndt det kunde klinge moersomt i Avisen - "Odense er pebet ud!" - Stykket hedder ellers Spanierne i Odense, og Scenen bliver midt ved Hovedvagten23 ; Decorationen har De da, om De ikke faaer andet af Stykket at see. - Jeg har i dette havdt et magelst Held i at vlge Melodier, nsten hver Nummer spaaer man mig vil gjre Lykke - og jeg troer det. Nu kan da Gusta give sin Skilling i Laget med naar der tales om Kjbenhavn; Skade hun ikke fik det "superbe" Stykke Fornuftgiftermaalet24 at see. For ieblikket arbeider jeg ellers paa en 5 a 6 Ting ad Gangen, jeg har nsten for mange Ideer, saa jeg nu ordenlig rutter og har maaskee isinde at udgive en heel Bog betitlet "Ideer for dem som selv ingen har, en Nd og Hjlpebog i disse magre Tider! Allene det, er jo ogsaa en god Idee! - Hvorfor kom De ikke til Kjbenhavn, det rgrer mig! "De kan ikke taale Sen!" - o snak, man kan taale alt, alt! selv at miste ethvert Haab, enhver Glde; - - Hils Deres Moder, Fader og Sdskende, men isr Deres Bedstemoder! Hvad synes hun om Skyggebillederne? Lad mig nu smukt faae en formelig Kritik! Men lidt snart fr vi faae Cholera; den kommer med det frste25 ; med Hiagtelse

Andersen

Vil De ikke nok lade indlagte besrge til Guldberg26

- og til min Moder; (hendes allerfrst), (men i egne Hnder, der er noget deri.)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus