Dato: 16. juni 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Bregentved den 16. Juni 1845.

Kjære Ven!

Allerede over 14 Dage har jeg været paa Landet, de første Dage tilbragte jeg paa Nysø, nu er jeg i Besøg hos Excellensen Grev Moltke paa Bregent­ved, herfra sender jeg Dem en Afskrift af mit Eventyr "Klokken" som ikke findes i den trykte Samling, De har saaledes nu: Grantræet, Sneedronningen, Klokken, Hyldemoer, Elverhøi, de røde Skoe, Springfyrene, Hyrdinden og Skorstensfeieren og Holger Danske, disse ny Eventyr ud­gjøre ikke endnu et saa tykt Bind, som den tidlige Samling Kittler havde, men jeg synes at De til denne kunde vedføie et "Bilag", og dette kunde være "Billedbog uden Billeder", det er dog et "Maane-Eventyr" og naar det udtrykkeligt tilføiedes, som Bilag kunde det godt her høre hjemme; De har vel Bogen, nemlig den ny Udgave, den som udkom iaar, og som inde­holder en ti Aftener flere end første Udgave efter hvilken de tydske Over­sættelser ere tagne, Deres Bilag vilde altsaa være ti Aftener rigere, og den hele Bog være i Arke-Antal, som den første Samling: vil De, efter egen Bestemmelse dermed, sige det til Kittler og ret hjerteligt takke ham for hans venlige Brev, han skal snart høre fra mig; at jeg saa sjeldent skriver, ligger ikke i Mangel paa. Hjertelighed, men i at det er mig besværligt at skrive paa Tydsk og saa udsætter det fra Uge til Uge. Hils Deres Fader og Dr. Wienbarg ret hjertelig fra mig, Deres meget hengivne

P.S.

Seer De Speckter da spørg ham om han har faaet et Exemplar af mit nyeste Portræt, jeg har overdraget det til Besørgelse hos een af mine kjø­benhavnske Venner, da jeg selv ikke er i Byen. Hils ham!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus