Dato: 20. maj 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Prutz
Sprog: dansk.

(Udskrift:) Dem Dichter

Dr.

Prutz

in

Halle.

Kjøbenhavn den 20 Mai 1845

Kjære Ven!

Hvad troer De om mig og min Ordholdenhed, i det De først nu, næsten et heelt Aar efter mit Besøg i Halle modtager de lovede Bøger, dog eet Brev, med een af mine Venner har De nok modtaget og veed alt­saa at De ret levende har været i min Tanke, jeg sagde Dem da, hvad jeg maa her gjentage, at Boye var levende interesseret for Deres holbergske Foretagende og lovede mig at give Dem gode Notitser, samt en heel Deel Bemærkninger han havde gjort til Deres ellers, ham og os Alle saa interessante Afhandling over Holberg, dette har_ Boye bestandig lovet at sende mig, og jeg har holdt Bøgerne tilba­ge at Alt kunde komme paa eengang; nu er det imidlertid blevet For­aar igjen og da han imorges, efter mit Besøg hos ham, ikke endnu havde det Skrevne ved Haanden, har jeg besluttet foreløbig at sende Dem hvad jeg har. De sagde at jeg kunde gjerne skrive dette mit Brev paa Dansk og da det falder mig lettest, saa har jeg gjort det.

Vinteren tilbringer jeg i Tyskland, jeg haaber da at vi mødes! Bring Deres Frue min hjertelige, ærbødige Hilsen! Deres inderlig hengivne

H.C.Andersen

Min Adresse er

Til konferentsraad Collin i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus