Dato: 6. august 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Signe Læssøe
Sprog: dansk.

Glorup den 6 August 1842.

Sommer-Livet i Sjælland var det smukkeste jeg har kjendt! De skulde ret see den Natur ved Gisselfeldt og Bregentved, blev den klippet ud af Landet og i sin bedste Belysning sendt om i Verden den vilde nævnes som en Skjønhed. Gisselfeldt veed De er en gammel Borg med dybe Grave om, Bregentved et moderne Slot, hvis Have er en engelsk Park, den synes for storartet til at høre hjemme i det lille Danmark. Paa det første Sted, hvor Naturen egentligt har gjort Alt, var jeg 10 a 12 Dage; Hertugens opholdt sig her paa samme Tid og de vare meget omgjængelige og elskværdige; vi kjørte en Dag til Glasværket og saae Arbeiderne der blæste Flasker, smaa Bønderdrenge løb med de gloende Flasker paa Jern-Gafler, det saae ud, som en Helveds Maneuver! før min Afreise blev jeg af Hertugens indbudt til Augustenborg, men jeg vil have dette Besøg til Gode. Paa Bregentved var jeg i tre Uger! Moltkes er de meest velsignede Mennesker man kan leve med. Grevinden gjælder for at være "fornem", men det er aldeles ikke Tilfældet! hun synes kun saa, just fordi hun har for lidt Tillid til sig selv, at hun tør ret indlade sig med Fremmede. Hun er den elskværdigste Moder! alene det om Aftenen, at see hende sige sine Børn god Nat, kan strax lære een hvor meget Hjerte hun har. Midt i den deilige Have tæt ved een af Kanalerne, hvor de deilige hvide Aakander groe, ligger et lille Barn[e]huus, saa stort at jeg netop kan staae derinde, her er Kabinet, Stue, Kjøkken og Spisekammer og Alt rigt og fuldstændigt udstyret; paa den ene af Børnenes Geburtsdag spiiste vi Alle hernede, 12 Personer, saa hele Huset var fyldt, og vi spiiste paa smaae Talerkner, drak af smaa Glas, det var ganske i Barneverdenen, en Sang af mig blev sjunget, den endte saaledes:

Lille Huus i Træets Skygge Ved den stille Aa, Du, som rummer Barnets Lykke, Mange Aar skal staae Som et Eventyr i Lunden, Som en Drøm i Morgenstunden. Som Marias lille Rige; Hil dig, Elskelige! -

Daglig gjorte vi smukke Udflugter, til Vemmeltofte , Jomfruens Egede , Valø & &; den sjællandske Natur har afspeilet sig i mit Hjerte, naar jeg nu kommer til Byen i urolig Sø, skal jeg synge derom! - den første August var det Grevindens Fødselsdag! det var en deilig Aften; en Deel af Haven stod illumineret; paa Kanalerne var tændt Blus og et Par hundrede Tilskuere, fra Omegnen, bevægede sig i Haven. Dagen efter kjørte jeg til Ringsted, hvor jeg i fem Timer maatte gaae og kjede mig før jeg kom paa Dagvognen; imidlertid fik jeg da Ringsted Kirke at see, der er meget interessant! jeg stod foran Valdemar Seiers Grav, og betragtede den og de to nærmeste Dagmars og Beengjærd! hvor forskjelligt synger ikke Eftertiden om disse to Dronninger fra Bøhmerland og Portugal! jeg troer nu at den gode Dagmar nok har havdt lidt mere syndigt, end det at vilde see godt ud paa en Søndag og at salig Beengjærd har været en meget opvagt, interessant Dronning! Dagmar har vist været kjedelig! jeg bankede paa Erik Menveds Kiste og fortalte de kongelige Been at de paa Bournonvilles Befaling skulde dandse i Vinter! - da jeg forlod Kirken kom jeg forbi den bygelske aabne Begravelse; derinde stod en ny Kiste med friske Blomster og Sand, jeg spurgte hvem her laae og man sagde mig at det var Fru Berner. Det gjorte et underligt Indtryk paa mig, thi netop den sidste Aften jeg var i Kjøbenhavn nikkede hun saa venligt til mig i det jeg gik forbi hendes Vindue og nu - nu stod jeg ved hendes Kiste. Natten tilbragte jeg i Korsør og da jeg næste Formiddag gik over Beltet mødte jeg de russiske Krigs Skibe, som ventedes her - De seer jeg har min sædvanlige Reiselykke, med at træffe det bedste Moment! - Salut-Skuddene lød i det jeg steeg i Land. Skibene seilede ellers videre. Nu er jeg da paa det gamle Glorup! Greven spurgte mig strax om Thorald, der havde "slaaet Haanden af" ham; dernæst hørte jeg at han har skrevet fra Prag til Fru Lange paa Ørebæk. Jeg længes virkelig meget efter at høre lidt om Sønnerne, Thorald er vel nu tilbage og Frederik inde i Italien. Man sagde mig paa Bregentved, at en tredie af Sønnerne var ogsaa reist og efter Beskrivelsen maatte det være Viggo! til hans heldige Examen gratulerer jeg af ganske Hjerte! gid det maa være ham der er faret lidt ud, maaskee til Harzbjergene og Dresden. - Hvad bestille de tre andre Sønner, Ludvig, Christian og Joseph! hils dem Alle ret hjerteligt. Seer De Hancks vil De da bringe Jette og Caroline min særdeles Tak for de venlige Linier jeg fik fra dem! spørg om de have læst de "nye Intelligens Blade", de, som følge med "Figaro", Kritikken over en "Skribentindes Datter", jeg tænker Jette er tilfreds med den; det var mig særdeles kjært at læse denne Anmældelse. Jeg gad vist hvad Deres Frederik vilde have sagt om de senere Heibergske "Intelligens Blade" og "Danmark", imidlertid forekommer det mig dog at for mange høist ubetydelige, tage, som man kalder det, fat paa Heiberg, man har overvurderet ham, men man kan ogsaa sætte ham for lavt og det bliver han naar Enhver tør kaste ham over [sic]! - det er jo en usædvanlig god Sommer iaar! jeg giver den Character[en] Meget godt med Spørgsmaal og De indseer det er en særdeles høi Charakteer. Fra Dresden fik jeg forleden et Brev med Udskrift, "Hr Etatsraad, Professor, Doctor Andersen, Danmarks ædle Digter", det kom ganske rigtigt i mine Hænder og var fra en Comitee til Oprettelsen af et Minde for Tiedge. Man vil have et Digt af mig. Kongen har sendt mig en særdeles smuk Ring med Brillanter, som et Tegn paa sin Velvillie for "Digteren". Nu begynder jeg alt imellem at faae Længsel efter de kjøbenhavnske Venner! saasnart jeg er i Byen skal De alt Dagen efter min Ankomst faae en lang Vesit! hils nu Sønnerne samt Dina, der vel nok husker mig endnu, skjøndt hun jo ikke mere gaaer på Komedie.

med sønlig Hengivenhed H.C. Andersen.

[Udskrift:] Velædle Enke-Fru Lessøe gammel Kongevei 85. B. ved Vesterbro udenfor Kjøbenhavn frit.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter