Du har sgt p: +Kungliga +Biblioteket +Stockholm

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 17. december 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Lars Hierta
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn den 17 December 1842.

Histrede!

Digteren H.P. Holst, hvis Navn og Virksomhed De kjender, har fra Nytaar 1843 overtaget udgivelsen af "Figaro", der vil udkomme under Tittel: "Portefuillen" for at gjre Bladet saa interessant som mueligt, har han sat sig i Forbindelse med forskjellige Mnd andre Stder og erholder saaledes endeel Correspondent-Artikler; i Stockholm kjender han derimod ingen og har derfor henvendt sig til mig om jeg ikke vilde forsge at skaffe ham i Forbindelse med en Mand, der som eengang hver Maaned vilde skrive ham til om hvad Nyt der var i den litteraire Verden, og hvad Mrkeligt der frembd sig i Kunst og Theater-Verdenen i Stockholm; jeg veed Ingen bedre at henvende mig til end Dem, kjre Hr hjerta, om De kjender en saadan Mand og da vil sige ham Hr Holsts nske. Betalningen bliver een dansk Riksbankdaler for Spalten; altsaa to Riksbankdaler for Siden, som den findes i Bladet Figaro. Brevene adresseres til Hr H.P. Holst og afleveres hos Boghandler Reitzel. Holst nskede saa snart som mueligt at faae den frste Artikkel, indeholdende det Videvrdigste af Litteratur og Kunst i Aaret 1842, saaledes at den kunde komme i eet af de frste Nummere for 1843. Findes i noget svensk Blad allerede en saadan Artikkel, da behves ingen ny at skrives, men derimod hiint Blad at tilsendes. Lad mig endelig hre Svar herpaa, da Holst er meget lngselsfuld. -

Det Nyeste her hjemme ved Julen, er et Bind meget smukke lyriske Digte af Christ. Winther; "Ude og hjemme, en slags Reiseerindringer af H.P. Holst og danske Folkesagn samlet paa nye af Thiele. Molbech har udgivet et Bind Brne-Eventyr, men de bestaae af Oversttelser fra Grim, og et Par danske. - ehlenschlager har fuldendt et nyt Lystspil, han har lst det for mig og jeg finder det saare interessant, det kaldes: Garik og handler om denne bermte, engelske Skuespiller.

Jeg selv er rykket temmelig frem i mit store Digt "Ahasverus" og det vil rimeligviis i September nste Aar vre fuldendt; i tydske Aviser har man sagt at jeg overvldet af Stoffets Mngde havde aldeles opgivet det Hele, men det er, som De vil faae at see ikke Tilfldet. - Orla Lehmann veed De er i Paris, jeg hrer at det slet ikke vil blive bedre med hans Been[;] i Januar reiser jeg samme Sted hen men er igjen ved Sommertid i Danmark.

Bring Deres aandrige Frue min rbdige, venlige Hilsen! hun husker mig vel. I Aftonbladet har jeg sat nogle srdeles vel oversatte Stykker af min "Bazar", hils Overstteren fra mig. Kammerherre Beskow skrev mig til at den hele Bog kom ud paa svensk. Mange Hilsener fra Bournonville, hans store nye Ballet skal opfres den 29 December 1842. Lev nu ret vel! Deres meget hengivne

H.C. Andersen

/ [udskrift:]

Velbyrdige Hr. Hjerta; Aftonbladets Udgifver

i Stockholm

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm